| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXII/423/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXIII/434/13 z 6 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/423/13 w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/423/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach


z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie: art. 90 ust.1, ust. 2b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ),   na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny udzielane są dotacje dla niepublicznych przedszkoli, przysługujące na każdego ucznia, zwanego dalej wychowankiem, w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach gminnych w przeliczeniu na jednego wychowanka.

2. Na wychowanka niepełnosprawnego udzielana jest dotacja w wysokości kwoty przewidzianej                                       na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez gminę w danym roku budżetowym.

3. Jeżeli do przedszkola uczęszcza wychowanek niebędący mieszkańcem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten wychowanek.

§ 2.

1. Łączne kwoty dotacji, określa corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej.

2. Stawki dotacji na każdego wychowanka przedszkola na dany rok budżetowy ustala Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Wysokość wydatków bieżących przewidzianych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny                  na wychowanka przedszkola obliczana jest na podstawie:

1) kwoty wydatków bieżących ustalonych w uchwale budżetowej na dany rok              w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-              Leszczyny,

2) liczby wychowanków w przedszkolach, o których mowa w pkt.1 na dzień 30 września roku              poprzedzającego rok udzielania dotacji.

§ 3.

1. Dotacja w danym roku budżetowym udzielana jest na podstawie wniosku na dany rok złożonego do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji przez podmioty zamierzające prowadzić lub prowadzące przedszkola niepubliczne.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę i adres osoby prowadzącej przedszkole,

2) pełną nazwę przedszkola,

3) liczbę wychowanków planowaną w poszczególnych miesiącach następnego roku  budżetowego,

4) planowaną na następny rok budżetowy liczbę wychowanków niebędących mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny mających uczęszczać do przedszkola.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu przedszkola,

2) imienny wykaz wychowanków zamieszkałych na terenie innych gmin zawierający: imię i nazwisko wychowanka, nr PESEL, adres zameldowania oraz zamieszkania wychowanka, dokładną datę przyjęcia              do przedszkola, informację o przewidywanym okresie uczęszczania w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek lub kopię kart zgłoszenia albo umów, na podstawie których dokonano przyjęcia dzieci do przedszkola.

4. W przypadku przyjęcia do przedszkola po dniu 30 września ucznia zamieszkałego na terenie innej gminy oraz w przypadku każdorazowej zmiany zamieszkania gminy któregoś z wychowanków, podmiot zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym organ dotujący w terminie do 14 dni.

§ 4.

1. Podmiot w terminie do 10 dnia każdego miesiąca składa do organu dotującego informację o faktycznej liczbie wychowanków, w tym niepełnosprawnych, zapisanych do przedszkola według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

2. W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący lub dyrektora przedszkola nieprawidłowości
w informacji, o której mowa w ust. 1, podmiot jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanej wcześniej informacji.

3. Kwota nadpłaconej lub niedopłaconej dotacji zostanie rozliczona w kolejnym miesiącu.

§ 5.

1. Podmiot sporządza rozliczenie z wykorzystania dotacji, stanowiące informację o kosztach kwalifikowanych poniesionych w roku budżetowym ze środków przekazanej dotacji.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) zbiorcze zestawienie obejmujące informację o kwocie wykorzystanej dotacji,

2) wyszczególnienie kwot na poszczególne rodzaje wydatków,

3) dane dotyczące rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych, w szczególności:              data wystawienia, numer dokumentu, przedmiot dokonanego zakupu, kwota zobowiązania.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, podmiot przekazuje organowi dotującemu do dnia:

1) 10 lipca – za okres styczeń-czerwiec danego roku budżetowego,

2) 10 stycznia następującego po roku, w którym udzielono dotacji – za cały okres dotowania,              tj. za okres styczeń - grudzień.

4. Podmiot zobowiązany jest do umieszczenia na każdym oryginale dokumentu księgowego, będącego potwierdzeniem poniesienia wydatku ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, informacji zawierającej datę i czytelny podpis o następującej treści:„Wydatek w kwocie …………… zł, sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ……… roku”.

5. W przypadku zaprzestania działalności przedszkola organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w którym otrzymał ostatnią ratę dotacji.

§ 6.

1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy w 12 częściach, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku.

2. Przekazanie dotacji zostanie wstrzymane w przypadku:

1) niezłożenia w terminie rozliczenia, o którym mowa w § 5, lub nieusunięcia stwierdzonych              przez dotującego błędów lub braków w rozliczeniu,

2) stwierdzenia w wyniku kontroli, że dotacja lub jej część została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, do czasu dokonania zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej              wysokości lub spełnienia warunków, jakie zostaną określone w wystąpieniu pokontrolnym,

3) stwierdzenia w wyniku kontroli, że dotacja została wykorzystana niezgodnie
              z przeznaczeniem,

4) otrzymania od organu sprawującego nadzór pedagogiczny informacji, że przedszkole działa              z naruszeniem przepisów prawa,

5) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wpisem do ewidencji przedszkoli              niepublicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Wstrzymana dotacja jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 2.

4. Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub
w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu dotującego wraz z odsetkami, na zasadach
i w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 7.

1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczby wychowanków przedszkola oraz umożliwiającej sprawdzenie przez dotującego prawidłowości naliczania, pobierania i wykorzystania dotacji.

2. Organ dotujący może przeprowadzić kontrolę w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności liczby wychowanków wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji.

3. Kontroli podlega w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą kontrolowane przedszkole z danymi przekazywanymi organowi dotującemu zgodnie z § 4 i § 5 niniejszej uchwały,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przedszkola w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:

1) okresowo, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej kontrolowany podmiot o terminie planowanej kontroli, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli,

2) doraźnie, w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

5. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

6. Kontrola może mieć miejsce zarówno w siedzibie osoby prowadzącej kontrolowany podmiot, jak i w prowadzonym przez nią przedszkolu bądź w siedzibie kontrolującego.

7. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli                     na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń i innych nośników informacji zebranych w toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości naliczenia, pobrania i wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania.

8. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych w zakresie prowadzonej kontroli, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach, w terminie uzgodnionym z kontrolowanym.

9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół podpisuje kontrolujący oraz po stronie kontrolowanego - kierownik kontrolowanego podmiotu, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. W przypadku zastrzeżeń do wyniku kontroli, kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić podpisania protokołu składając do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pisemne wyjaśnienia o przyczynach tej odmowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu.

11. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 10, kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn
i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

12. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy                           do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.

13. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do osoby prowadzącej kontrolowany podmiot.

14. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »