| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/352/2013 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr Józefa Rostka w Raciborzu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (Dz. U. Nr 65, poz. 659 ze zm.), po przeprowadzeniu wymaganych prawem konsultacji

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o następującej treści:

Rozdział 1.
PODSTAWA PRAWNA

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
w Raciborzu zwany dalej „Szpitalem Rejonowym” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 3. Szpital Rejonowy działa w szczególności na podstawie:

1)zarządzenia Wojewody Katowickiego Nr 311/98 z dnia 9 września 1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Raciborzu poprzez podział na 3 jednostki organizacyjne i utworzenie na ich bazie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2)rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (Dz. U. Nr 65, poz. 659 ze zm.);

3)ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217);

4)ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.);

5)innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Rozdział 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 4. 1. Siedziba Szpitala Rejonowego mieści się w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3.

2. Wykaz komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest podstawowa działalność Szpitala Rejonowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Podstawowy obszar działania Szpitala Rejonowego obejmuje teren powiatu raciborskiego.

§ 6. Podmiotem tworzącym oraz sprawującym nadzór nad działalnością Szpitala Rejonowego jest Powiat Raciborski.

§ 7. 1. Szpital Rejonowy podlega wpisowi do rejestru podmiotów leczniczych niebędących przedsiebiorcą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

2. Szpital Rejonowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.

Rozdział 3.
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 8. Podstawowym celem Szpitala Rejonowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia działalności zapobiegawczej, leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej
na rzecz osób objętych opieką.

§ 9. Do zadań Szpitala Rejonowego należy w szczególności:

1)badanie i leczenie, w tym:

a) świadczenia zapobiegawcze i lecznicze, udzielane w ramach hospitalizacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz pomocy doraźnej,

b) kwalifikacja do diagnostyki i leczenia w innychpodmiotach leczniczych;

2)wykonywanie świadczeń diagnostycznych w zakresie:

a) diagnostyki laboratoryjnej,

b) diagnostyki obrazowej,

c) elektrodiagnostyki,

d) diagnostyki czynnościowej,

e) diagnostyki endoskopowej;

3)pielęgnacja chorych;

4)rehabilitacja lecznicza;

5)opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;

6)orzekanie o stanie zdrowia;

7)profilaktyka i promocja zdrowia;

8)wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów lub zleconych przez organy sprawujące nadzór nadpodmiotem leczniczym;

9)uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych zawodów w zakresie określonym w odrębnych przepisach oraz umowach.

§ 10. Wykonując działania statutowe Szpital Rejonowy współdziała z:

1)Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu;

2)innymi podmiotami leczniczymi;

3)instytucjami wykonującymi zadania z dziedziny pomocy społecznej i ochrony zdrowia;

4)samorządem terytorialnym i administracją rządową;

5)innymi podmiotami i instytucjami gwarantującymi realizację działalności podstawowej.

Rozdział 4.
ORGANY ZAKŁADU I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 11. Organami Szpitala Rejonowego są:

1)Dyrektor;

2)Rada Społeczna.

§ 12. Dyrektor kieruje Szpitalem Rejonowym, reprezentuje go na zewnątrz.

§ 13. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala Rejonowego i dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 14. Dyrektor kieruje Szpitalem Rejonowym przy pomocy:

1)Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych;

2)Głównego Księgowego;

3)Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością.

§ 15. 1. Przy Szpitalu Rejonowym działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył Szpital Rejonowy oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu Raciborskiego.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

§ 16. 1. Rada Społeczna składa się z 15 osób.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1)przewodniczący: Starosta lub osoba przez niego wyznaczona;

2)członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody,

b) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu - 13 osób.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Szpitala Rejonowego.

4. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez Radę Powiatu Raciborskiego przed upływem kadencji w przypadku:

1)pisemnej rezygnacji;

2)wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3)nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4)choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych funcji;

5)podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać w sprzeczności z interesami Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

5. W przypadku odwołania bądź śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji Rada Powiatu Raciborskiego z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.

6. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 5 pełnią swoją funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.

7. Po upływie kadencji członkowie Rady Społecznej pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybraną Radę Społeczną.

§ 17. Zadania Rady Społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz U. z 2013 r., poz. 217).

§ 18. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Szpitala Rejonowego oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu Rejonowym.

§ 19. Obsługę Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Szpitala Rejonowego.

§ 20. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Szpitala Rejonowego tworzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.

§ 21. 1. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy podległe Dyrektorowi:

1)Dział Techniczno-Eksploatacyjny:

a) Sekcja Techniczno-Remontowa:

- Warsztaty,

- Kotłownia,

b) Sekcja Aparatury Medycznej;

2)Dział Informatyki;

3)Dział Audytu i Rewizji;

4)Dział Zamówień Publicznych;

5)Dział Gospodarczy;

6)Dział Kadr;

7)Główny Księgowy:

a) Dział Finansowo-Księgowy:

- Sekcja Finansowo-Księgowa i Księgowości Materiałowej,

- Sekcja Płac,

b) Dział Analiz Ekonomicznych:

- Sekcja Kosztów;

8)Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

9)Specjalista ds. Obronnych;

10)Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej;

11)Radca Prawny;

12)Dział Metodyczno-Organizacyjny:

a) Sekcja Organizacji i Nadzoru,

b) Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej,

c) Sekcja Rozliczeń Kontraktów,

d) Archiwum Szpitalne:

- Archiwum Dokumentacji Medycznej,

- Archiwum Dokumentacji Administracyjnej,

e) Kancelaria.

2. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy podległe Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych:

1)Oddziały:

a) Oddział Chirurgiczny,

b) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

c) Oddział Wewnętrzny I o profilu kardiologiczno-internistycznym,

d) Oddział Wewnętrzny II o profilu nefrologiczno-gastroenterologiczno-internistycznym,

e) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,

f) Oddział Pediatryczny,

g) Oddział Otolaryngologiczny,

h) Oddział Okulistyczny,

i) Oddział Obserwacyjno-Zakaźny,

j) Oddział Pulmonologiczny,

k) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

l) Dzienny Oddział Chemioterapii,

m) Oddział Neurologiczny,

n) Oddział Geriatryczny,

o) Oddział Rehabilitacji,

p) Oddział Opiekuńczo-Leczniczy;

2)Zespół Poradni Specjalistycznych:

a) Poradnia Chirurgii Ogólnej:

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

b) Poradnia Chirurgii Dziecięcej:

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

c) Poradnia Urologiczna,

d) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej:

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

e) Poradnia Reumatologiczna,

f) Poradnia Diabetologiczna,

g) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza:

- gabinet diagnostyczno zabiegowy,

- pracownia cytologiczna,

h) Poradnia Dermatologiczna,

i) Poradnia Okulistyczna:

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

j) Poradnia Otolaryngologiczna:

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

k) Poradnia Chorób Zakaźnych,

l) Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,

m) Poradnia Onkologiczna,

n) Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej:

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

o) Poradnia Chorób Sutka,

p) Poradnia Neurologiczna,

q) Poradnia Medycyny Pracy,

r) Poradnia Proktologiczna:

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

s) Poradnia Preluksacyjna;

3)Izba Przyjęć:

a) Ambulatorium Izby Przyjęć;

4)Pogotowie Ratunkowe:

a) zespoły wyjazdowe:

- zespół wyjazdowy specjalistyczny „S” Racibórz, ul. Gamowska 3,

- zespół wyjazdowy podstawowy „P” Racibórz, ul. Gamowska 3,

- zespół wyjazdowy specjalistyczny „S” Krzyżanowice, ul. Wyzwolenia 1,

- zespół wyjazdowy podstawowy „P” Kuźnia Raciborska, ul. Jagodowa 15,

b) zespoły transportu sanitarnego,

c) Dyspozytornia;

5)Dział Fizykoterapii i Rehabilitacji;

6)Zakład Diagnostyki i Terapii;

7)Laboratorium Analityczne:

a) pracownia serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi,

b) pracownia hematologii,

c) pracownia immunochemii,

d) pracownia analityki ogólnej,

e) pracownia równowagi kwasowo-zasadowej,

f) pracownia układu krzepnięcia,

g) pracownia biochemii;

8)Laboratorium Mikrobiologiczne;

9)Apteka Szpitalna;

10)Prosektorium;

11)Centralna Sterylizatornia;

12)Przełożona Pielęgniarek;

13)Pielęgniarka Epidemiologiczna;

14)Centralny Blok Operacyjny;

15)Poradnia Lekarza POZ.

§ 22. 1. Schemat organizacyjny Szpitala Rejonowego stanowi załącznik nr 2 doniniejszej uchwały.

2. Regulaminy organizacyjne poszczególnych komórek ustala Dyrektor Szpitala Rejonowego, a zatwierdza Rada Społeczna.

§ 23. Szpital Rejonowy może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, taką jak:

a) praktyka lekarska,

b) działalność pogotowia ratunkowego,

c) działalność paramedyczna,

d) pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego niesklasyfikowana gdzie indziej,

e) wynajem nieruchomości,

f) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,

g) reklama,

h) działalność poligraficzna pozostała niesklasyfikowana gdzie indziej,

i) zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu,

j) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

k) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych środowiskach,

l) sprzątanie i czyszczenie obiektów,

m) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

n) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego,

o) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego gdzie indziej niesklasyfikowana,

p) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,

q) działalność związana z parkowaniem,

r) pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowane,

s) stołówki,

t) malowanie,

u) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),

v) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),

w) pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane,

x) unieszkodliwianie odpadów.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 24. 1. Szpital Rejonowy prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

1)obowiązujące przepisy prawa;

2)plan finansowy ustalony przez Dyrektora Szpitala Rejonowego.

2. Szpital Rejonowy może uzyskiwać środki finansowe:

1)z udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów;

2)z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:

a) organu, który utworzył podmiot leczniczy lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,

b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,

c) instytucji ubezpieczeniowych,

d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,

e) innychpodmiotów leczniczych,

f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia;

3)na realizację zadań i programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia;

4)z prowadzenia wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w§ 21 niniejszej uchwały;

5)z darowizn, zapisów, spadków jak również ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

6)z dotacji budżetowych.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Szpitala Rejonowego zatwierdza Rada Powiatu Raciborskiego.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25. Zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie.

§ 26. Traci moc uchwała nr XXXIII/330/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Wajda


Załączniki do uchwały Nr XXXVI/352/2013
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1

Wykaz komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest
podstawowa działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

I. Oddziały:

1)Oddział Chirurgiczny                                                                                                  - 54 łóżka

w tym:

a) odcinek chirurgii ogólnej                                                                                    - 40 łóżek

w tym:

- łóżka intensywnej opieki medycznej                                                        - 2 łóżka

b) odcinek chirurgii dziecięcej                                                                                    - 8 łóżek

c) odcinek urologiczny                                                                                                  - 6 łóżek

d) trakt zabiegowo-operacyjny             

e) pracownia patomorfologii

f) pracownia krioterapii             

2)Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej                                                        - 46 łóżek

w tym:

- łóżka intensywnej opieki medycznej                                                        - 2 łóżka

a) trakt zabiegowo-operacyjny

3)Oddział Wewnętrzny I o profilu kardiologiczno-internistycznym              - 32 łóżka

w tym:                                                                     

a) odcinek chorób wewnętrznych                                                                      - 9 łóżek

b) odcinek kardiologiczny                                                                                    - 23 łóżka

w tym:

- sala intensywnego nadzoru kardiologicznego                                          - 6 łóżek

c) pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej

d) pracownia elektrokardiografii (EKG)


4)Oddział Wewnętrzny II o profilu nefrologiczno-gastroenterologiczno-internistycznym                                                                                                                                                                        - 35 łóżek

w tym:

a) odcinek chorób wewnętrznych                                                                      - 8 łóżek

b) odcinek nefrologiczny                                                                                    - 8 łóżek

c) odcinek gastroenterologiczny                                                                      - 19 łóżek

d) pracownia endoskopii

5)Oddział Ginekologiczno-Położniczy                                          - 47 łóżek + 16 łóżeczek

w tym:

a) odcinek ginekologiczny                                                                                    - 19 łóżek

w tym:

- łóżka intensywnej opieki medycznej                                                        - 2 łóżka

b) odcinek patologii ciąży                                                                                    - 14 łóżek

c) odcinek położniczy z traktem porodowym                                                        - 14 łóżek

d) pododdział neonatologiczny                                                                                    - 16 łóżeczek

e) trakt zabiegowo-operacyjny

6)Oddział Pediatryczny                                                                                                  - 21 łóżek

w tym:

- łóżka intensywnej opieki medycznej                                                        - 2 łóżka

7)Oddział Otolaryngologiczny                                                                                    - 15 łóżek

              w tym:

a) odcinek chirurgii szczękowo-twarzowej                                                        - 3 łóżka

b) odcinek otolaryngologiczny                                                                                    - 7 łóżek

w tym:

- łóżka intensywnej opieki medycznej                                                        - 2 łóżka

c) odcinek otolaryngologiczny dla dzieci – leczenie jednego dnia              - 5 łóżek

d) trakt zabiegowo-operacyjny pracownia audiometrii

e) pracownia audiometrii

8)Oddział Okulistyczny                                                                                                  - 15 łóżek

a) trakt zabiegowo-operacyjny

9)Oddział Pulmonologiczny                                                                                    - 27 łóżek

w tym:

- łóżka intensywnej opieki medycznej                                                        - 2 łóżka

a) pracownia badań czynnościowych układu oddechowego

10)Oddział Obserwacyjno-Zakaźny                                                                      - 25 łóżek

w tym:

- łóżka intensywnej opieki medycznej                                                        - 2 łóżka

a) pracownia USG

b) pracownia EKG

11)Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii                                                        - 8 łóżek

12)Dzienny Oddział Chemioterapii                                                                                    - 4 łóżka

13)Oddział Neurologiczny                                                                                                  - 28 łóżek

w tym:

a) łóżka intensywnej opieki medycznej                                                        - 3 łóżka

b) sala intensywnego nadzoru neurologicznego - Sala Udarowa              - 6 łóżek

14)Oddział Geriatryczny                                                                                                  - 27 łóżek

w tym:

- łóżka intensywnej opieki medycznej                                                        - 2 łóżka

15)Oddział Rehabilitacji

16)Oddział Opiekuńczo-Leczniczy                                                                                    - 30 łóżek

17)Centralna Sterylizatornia

18)Izba Przyjęć:

a) Ambulatorium Izby Przyjęć

19)Dział Fizykoterapii i Rehabilitacji

20)Laboratorium Analityczne:

a) pracownia serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi

b) pracownia hematologii

c) pracownia immunochemii

d) pracownia analityki ogólnej

e) pracownia równowagi kwasowo-zasadowej

f) pracownia układu krzepnięcia

g) pracownia biochemii.

21)Laboratorium Mikrobiologiczne:

22)Apteka Szpitalna

23)Zakład Diagnostyki i Terapii:                           

a) pracownia rentgenodiagnostyki (RTG)

b) pracownia ultrasonografii (USG)

c) pracownia mammografii

d) pracownia tomografii komputerowej (TK)

24)Pogotowie Ratunkowe:

a) zespoły wyjazdowe:

- zespół wyjazdowy specjalistyczny „S” Racibórz, ul. Gamowska 3,

                            47-400 Racibórz,

- zespół wyjazdowy podstawowy „P” Racibórz, ul. Gamowska 3,

                            47-400 Racibórz,

- zespół wyjazdowy specjalistyczny „S” Krzyżanowice, ul. Wyzwolenia 1,

                            47-450 Krzyżanowice,

- zespół wyjazdowy podstawowy „P” Kuźnia Raciborska, ul. Jagodowa 15,

                            47-420 Kuźnia Raciborska,

b) zespoły transportu sanitarnego

c) Dyspozytornia

25)Prosektorium

26)Centralny Blok Operacyjny

27)Poradnia Lekarza POZ

II. Zespół Poradni Specjalistycznych:             

1)Poradnia Reumatologiczna                                                                     

2)Poradnia Diabetologiczna                                                                                   

3)Poradnia Chirurgii Ogólnej:

a) gabinet diagnostyczno zabiegowy                           

4)Poradnia Chirurgii Dziecięcej:

a) gabinet diagnostyczno zabiegowy                           

5)Poradnia Urologiczna                                                                     

6)Poradnia Dermatologiczna                                                       

7)Poradnia Okulistyczna:

a) gabinet diagnostyczno zabiegowy                                                       

8)Poradnia Otolaryngologiczna:

a) gabinet diagnostyczno zabiegowy                                                       

9)Poradnia Chorób Zakaźnych                           

10)Poradnia Ginekologiczno-Położnicza:                                                       

a) gabinet diagnostyczno zabiegowy

b) pracownia cytologiczna

11)Poradnia Onkologiczna                                                                     

12)Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy                                                                                                 

13)Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej:

a) gabinet diagnostyczno zabiegowy

14)Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej:

a) gabinet diagnostyczno zabiegowy

15)Poradnia Chorób Sutka                                                                     

16)Poradnia Neurologiczna                                                                     

17)Poradnia Medycyny Pracy

18)Poradnia Proktologiczna:

a) gabinet diagnostyczno zabiegowy

19)Poradnia Preluksacyjna


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/352/2013
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 - Schemat Oreganizacyjny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »