| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/378/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2   pkt 4   i art. 44 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 595 ze zm.), w   związku z   art. 11 ust. 2   i art. 12 ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 885 ze zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się Statut Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w   Wodzisławiu Śląskim, w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały stanowiącym jej integralna część.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/378/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 19 grudnia 2013 r.  
 

STATUT  
Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej  
w Wodzisławiu Śląskim  

Dział I.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w   Wodzisławiu Śląskim zwana dalej Placówką działa w   szczególności na podstawie:  

1)   ustawy o   samorządzie powiatowym,  

2)   ustawy o   pomocy społecznej,  

3)   ustawy o   finansach publicznych,  

4)   ustawy o   systemie oświaty,  

5)   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

6)   niniejszego Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego.  

§   2.   1.   Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w   Wodzisławiu Śląskim jest placówką typu socjalizacyjnego w   rozumieniu przepisów ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

2.   Placówka jest samodzielną budżetową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działająca jako wyodrębniona budżetowa jednostka organizacyjna Powiatu Wodzisławskiego.  

Dział II.
Nazwa i   siedziba jednostki budżetowej  

§   3.   1.   Placówka działa pod nazwą: Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w   Wodzisławiu Śląskim.  

2.   Siedzibą Placówki jest Wodzisław Śląski ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski.  

3.   Placówka używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz w   korespondencji nazwy „Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w   Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski”.  

Dział III.
Przedmiot działalności  

§   4.   1.   Placówka zapewnia całodobową opiekę i   wychowanie dla dzieci od 10 do 18 roku życia.  

2.   Placówka przy realizacji zadań współpracuje z   sądem, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, asystentami rodzin, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz innymi osobami i   instytucjami, które działają na rzecz dziecka i   rodziny.  

Dział IV.
Organizacja i   zarządzanie Placówką  

§   5.   1.   Placówką kieruje Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.  

2.   Dyrektor zapewnia sprawne funkcjonowanie i   organizację pracy zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

3.   Dyrektor Placówki wykonuje względem zatrudnionych pracowników czynności w   sprawach z   zakresu prawa pracy.  

4.   Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną Placówki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.  

5.   Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy obejmujący wydatki w   ramach uchwalonego budżetu Powiatu Wodzisławskiego.  

Dział V.
Postanowienia końcowe  

§   6.   Likwidacja Placówki może nastąpić za zgodą Wojewody przy jednoczesnym zapewnieniu Starosty o   umieszczeniu dzieci z   tej Placówki we właściwej pieczy zastępczej.  

§   7.   Zmiana statutu może nastąpić w   trybie przewidywanym do jego nadania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »