| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/6/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok

Na podstawie art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pózn.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 i art. 58 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Zmienić treść załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XVII.2.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienić treść załącznika nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XII/11/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/6/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji:

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

I

Jednostki sektora finansów publicznych

1 970 000,00

0,00

448 455,24

1

921

92109

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

1 970 000,00

0,00

0,00

2

600

60003

Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym

0,00

0,00

266 000,00

3

750

75011

Dotacja na realizację porozumienia w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie paszportu

0,00

0,00

7 000,00

4

750

75023

Pomoc finansowa dla Miasta Lelów na usuwanie skutków powodzi

10 000,00

5

801

80104

Realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego

0,00

0,00

88 000,00

6

801

80110

Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

0,00

0,00

690,24

7

851

85149

Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

0,00

0,00

40 000,00

8

851

85158

Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi

0,00

0,00

36 765,00

II

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

234 309,76

0,00

908 500,00

1

010

01009

Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej

0,00

0,00

105 000,00

2

750

75095

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi

0,00

0,00

23 000,00

3

754

75412

Dotacje bieżące dla jednostek OSP

0,00

0,00

60 000,00

4

754

75412

Dotacja majątkowa dla jednostki OSP

0,00

0,00

30 000,00

5

801

80104

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych

234 309,76

0,00

0,00

6

851

85149

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej

0,00

0,00

10 000,00

7

851

85154

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

0,00

0,00

10 000,00

8

852

85295

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności"

0,00

0,00

40 000,00

9

926

92695

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

0,00

0,00

330 500,00

10

921

92120

Dotacja dla Parafi Najświętszego Serca Pana Jezusa na wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcję prospektu organowego wraz z jego posadowieniem

0,00

0,00

300 000,00

OGÓŁEM (I + II)

2 204 309,76

0,00

1 356 955,24


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/6/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie dochodów

Zwiększenie dochodów

1

2

3

4

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

172 937,00

Dochody bieżące

172 937,00

- podatek dochodowy od osób prawnych

172 937,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

31 349,00

Dochody bieżące

31 349,00

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r.

31 349,00

OGÓŁEM

172 937,00

31 349,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/6/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie wydatków

1

2

3

4

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

141 588,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 863,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 863,00

- wynagrodzenia osobowe

1 863,00

80104

Przedszkola

139 725,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

139 725,00

- wynagrodzenia osobowe

139 725,00

OGÓŁEM

141 588,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/6/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział

Wyszczególnienie

Zwiększenie dochodów

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

52 000,00

Dochody bieżące

52 000,00

wpływ z ugody zawartej z Kompanią Węglową jako zwrot kosztów na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod ul. Mikołaja

52 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

15 373,00

Dochody bieżące

15 373,00

zwrot kosztów dotacji do niepublicznych przedszkoli

15 373,00

926

KULTURA FIZYCZNA

69 686,45

Dochody bieżące

69 686,45

wpływ środków za szkody powstałe w obiektach sportowych przy ul. Warszawskiej 294 i 270

19 286,45

wpływ środków za wynajem Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 294

50 400,00

Ogółem

137 059,45


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie grudzień 2013 r.

Wprowadzenie zaproponowanych zmian należy do wyłącznej kompetencji Rady.

Załącznik nr 1 dotyczy dotacji

Przesunięto kwotę 189,24 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 80110 w kategorii dotacji jednostek nienależących do sektora finansów publicznych. Zabezpieczono środki  na realizację porozumienia  dotyczącego nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.

W załączniku nr 3 zmniejszono wydatki o kwotę 141.588,00 zł i przeznaczono ja na zmniejszenie dochodów- podatek dochodowy od osób prawnych. Powyższe środki pochodzą z dotacji przyznanej na funkcjonowanie przedszkoli.  Wcześniej z dochodów własnych zabezpieczono środki na ten cel. Dlatego można teraz przeznaczyć je na korektę dochodów.

W załączniku nr 2 wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę 31.349,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej i analogicznie jak w opisie powyżej przeznaczono je na zmniejszenie dochodów.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na  zmianę deficytu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »