| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/6/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok

Na podstawie art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pózn.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 i art. 58 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Zmienić treść załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XVII.2.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienić treść załącznika nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XII/11/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/6/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji:

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

I

Jednostki sektora finansów publicznych

1 970 000,00

0,00

448 455,24

1

921

92109

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

1 970 000,00

0,00

0,00

2

600

60003

Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym

0,00

0,00

266 000,00

3

750

75011

Dotacja na realizację porozumienia w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie paszportu

0,00

0,00

7 000,00

4

750

75023

Pomoc finansowa dla Miasta Lelów na usuwanie skutków powodzi

10 000,00

5

801

80104

Realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego

0,00

0,00

88 000,00

6

801

80110

Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

0,00

0,00

690,24

7

851

85149

Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

0,00

0,00

40 000,00

8

851

85158

Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi

0,00

0,00

36 765,00

II

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

234 309,76

0,00

908 500,00

1

010

01009

Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej

0,00

0,00

105 000,00

2

750

75095

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi

0,00

0,00

23 000,00

3

754

75412

Dotacje bieżące dla jednostek OSP

0,00

0,00

60 000,00

4

754

75412

Dotacja majątkowa dla jednostki OSP

0,00

0,00

30 000,00

5

801

80104

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych

234 309,76

0,00

0,00

6

851

85149

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej

0,00

0,00

10 000,00

7

851

85154

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

0,00

0,00

10 000,00

8

852

85295

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności"

0,00

0,00

40 000,00

9

926

92695

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

0,00

0,00

330 500,00

10

921

92120

Dotacja dla Parafi Najświętszego Serca Pana Jezusa na wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcję prospektu organowego wraz z jego posadowieniem

0,00

0,00

300 000,00

OGÓŁEM (I + II)

2 204 309,76

0,00

1 356 955,24


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/6/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie dochodów

Zwiększenie dochodów

1

2

3

4

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

172 937,00

Dochody bieżące

172 937,00

- podatek dochodowy od osób prawnych

172 937,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

31 349,00

Dochody bieżące

31 349,00

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r.

31 349,00

OGÓŁEM

172 937,00

31 349,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/6/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie wydatków

1

2

3

4

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

141 588,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 863,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 863,00

- wynagrodzenia osobowe

1 863,00

80104

Przedszkola

139 725,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

139 725,00

- wynagrodzenia osobowe

139 725,00

OGÓŁEM

141 588,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/6/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział

Wyszczególnienie

Zwiększenie dochodów

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

52 000,00

Dochody bieżące

52 000,00

wpływ z ugody zawartej z Kompanią Węglową jako zwrot kosztów na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod ul. Mikołaja

52 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

15 373,00

Dochody bieżące

15 373,00

zwrot kosztów dotacji do niepublicznych przedszkoli

15 373,00

926

KULTURA FIZYCZNA

69 686,45

Dochody bieżące

69 686,45

wpływ środków za szkody powstałe w obiektach sportowych przy ul. Warszawskiej 294 i 270

19 286,45

wpływ środków za wynajem Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 294

50 400,00

Ogółem

137 059,45


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie grudzień 2013 r.

Wprowadzenie zaproponowanych zmian należy do wyłącznej kompetencji Rady.

Załącznik nr 1 dotyczy dotacji

Przesunięto kwotę 189,24 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 80110 w kategorii dotacji jednostek nienależących do sektora finansów publicznych. Zabezpieczono środki  na realizację porozumienia  dotyczącego nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.

W załączniku nr 3 zmniejszono wydatki o kwotę 141.588,00 zł i przeznaczono ja na zmniejszenie dochodów- podatek dochodowy od osób prawnych. Powyższe środki pochodzą z dotacji przyznanej na funkcjonowanie przedszkoli.  Wcześniej z dochodów własnych zabezpieczono środki na ten cel. Dlatego można teraz przeznaczyć je na korektę dochodów.

W załączniku nr 2 wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę 31.349,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej i analogicznie jak w opisie powyżej przeznaczono je na zmniejszenie dochodów.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na  zmianę deficytu.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sikorska-Kowal

Starszy Specjalista ds. projektów HR w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »