| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXIX/159/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 marca 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005, Nr 58, poz. 1462).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/177/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 27 grudnia 2013 r.

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOJSZOWY

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ .

Regulamin określa zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bojszowy, w tym:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

2) formy udzielania stypendium szkolnego;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2.

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90 b ust. 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 2.
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 3.

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności,  jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe oraz innych okoliczności powodujących trudną sytuację materialną ucznia i jego rodziny.

2. Uprawnienie do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów – kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 4.

1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów – kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - i nie może przekraczać 200 % tej kwoty.

2. Wysokość stypendium szkolnego wylicza się odpowiednio w stosunku do kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  według kryteriów określonych w poniższej tabeli:

Wysokość stypendium szkolnego przy braku okoliczności
z art. 90d ust. 1 ustawy
(%)

Wysokość stypendium szkolnego przy zaistnieniu jednej z okoliczności
z art. 90d ust. 1 ustawy
(%)

Wysokość stypendium szkolnego przy zaistnieniu dwóch z wymienionych okoliczności
z art. 90d ust. 1 ustawy
(%)

Wysokość stypendium szkolnego przy zaistnieniu trzech z wymienionych okoliczności
z art. 90d ust. 1 ustawy
(%)

Wysokość stypendium szkolnego przy zaistnieniu co najmniej czterech z wymienionych okoliczności
z art. 90d ust. 1 ustawy
(%)

%
kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko

100%

125%

150%

175%

200%

3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

4. W przypadku, gdy środki otrzymane na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z budżetu państwa (lub brakiem tych środków) oraz środki stanowiące udział własny gminy zaplanowany w budżecie z przeznaczeniem na ten cel, nie będą wystarczające, aby przyznać świadczenia według skali określonej w ust. 2 wszystkim uprawnionym uczniom, wysokość stypendium szkolnego pomniejszona zostanie proporcjonalnie do wysokości posiadanych środków, z uwzględnieniem występowania okoliczności określonych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

5. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Rozdział 3.
FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 5.

1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

- opłat za udział w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, muzycznych, sportowych lub innych płatnych zajęciach edukacyjnych,

- opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę.

b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

- zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, tablic matematycznych oraz innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,

- zakupu pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, programów komputerowych, oprogramowania edukacyjnego,

- zakupu przyborów i pomocy szkolnych, w tym m. in.: zeszytów, bloków rysunkowych, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów,

- zakupu stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, w tym m.in.: dresów sportowych, spodenek gimnastycznych, getrów, koszulek gimnastycznych, a także obuwia sportowego,

- zakupu stroju kąpielowego na zajęcia na basenie,

- zakupu przyborów do nauki zawodu, stroju ochronnego na praktyki,

- zakupu innych artykułów niezbędnych do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół oraz związanych ze specyfiką szkoły,

- zakupu mebli, m. in.: biurka, krzesła do biurka, lampy biurkowej,

- sfinansowania abonamentu internetowego.

Dofinansowaniu lub refundacji nie podlegają wydatki na wynagrodzenia za usługi montażowe, serwisowe oraz podobne. Ponadto w ramach pomocy rzeczowej dofinansowaniu lub refundacji nie podlegają wydatki o charakterze nie edukacyjnym, w szczególności wydatki na: bieliznę osobistą, strój na studniówkę, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, sprzęt rehabilitacyjny itp.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym m. in.:

- pokrycia kosztów zakwaterowania w internacie, bursie, domu studenta, kwaterach  prywatnych,

- pokrycia kosztów przejazdu środkami komunikacji zbiorowej z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymujący jednocześnie środki na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, mogą otrzymywać stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania do wysokości różnicy pomiędzy kwotą rzeczywistych kosztów, a kwotą wypłaconą na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, na zasadach określonych w art. 90d ust 5 ustawy o systemie oświaty.

4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 6.

1. Stypendium szkolne, udzielone w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a oraz ust. 2 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym, lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) imiennych rachunków lub faktur dotyczących zakupów lub opłat.

2. Stypendium szkole udzielone w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b regulaminu, będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej lub polegać będzie na częściowej lub całkowitej refundacji kosztów zakupu na zasadach wskazanych w ust. 1.

Zakupu dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach. W przypadkach, w których charakter kupowanej rzeczy tego wymaga, zakup dokonywany jest po uzgodnieniu z rodzicami, opiekunami prawnymi lub pełnoletnim uczniem.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 są refundowane do kwoty faktycznie poniesionej, jednak nie wyższej od kwoty przyznanego stypendium, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku, gdy złożone dowody poniesienia wydatków opiewają na kwotę wyższą niż miesięczna wysokość przyznanego stypendium, mogą one być uwzględnione, jako dowody poniesienia wydatków w kolejnych miesiącach, na które stypendium przyznano, zgodnie z wydaną decyzją. Zasada ta dotyczy części wydatków przewyższających miesięczną wysokość stypendium.

Rozdział 4.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 7.

1. Wniosek o stypendium szkolne składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach z siedzibą w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38.

2. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem wymogów formalnych, o których mowa w art. 90 n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 8.

Przyznanie lub odmowa przyznania prawa do stypendium szkolnego następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach.

§ 9.

1. Stypendium szkolne przyznane w formie refundacji wydatków poniesionych przez stypendystę, pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania lub świadczenia pieniężnego, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a i b, ust. 2 i ust. 3 regulaminu wypłacane są gotówką w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach lub przekazywane przelewem na rachunek bankowy podany przez wnioskodawcę, na zasadach określonych w decyzji administracyjnej przyznającej prawo do stypendium szkolnego.

2. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b regulaminu, realizowane będą poprzez wydanie za pokwitowaniem rzeczy wnioskodawcy.

Rozdział 5.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

§ 10.

1. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach z siedzibą w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.

5. Przy ustaleniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę czynniki, które miały wpływ na zaistniałą sytuację, sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz wysokość posiadanych środków w budżecie na ten cel. Przy ustalaniu prawa do zasiłku szkolnego nie mają zastosowania przepisy dotyczące dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne, o których mowa w § 3 ust. 2 regulaminu.

6. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

7. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem wymogów formalnych, o których mowa w art. 90 n ust. 4 ustawy o systemie oświaty .

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy § 8 oraz § 9.

Rozdział 6.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie przedmiotowego postępowania.

§ 13.

1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

2. Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bądź odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach.

3. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium w formie pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, pobierania nauki poza miejscem zamieszkania lub refundacji wydatków, o których mowa w § 6 ust. 1 i ust. 2 regulaminu, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzje stosując odpowiednio przepisy art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Załącznik nr 1 Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 1 Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy


Załącznik nr 2 Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 2 Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »