| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 292/XXXIII/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Dębowiec

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochodybudżetu Gminy na 2013 r.o łączną kwotę 105.232,00 złw działach:

Dział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

758

Różne rozliczenia

103 732,00

Dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa

103 732,00

801

Oświata i wychowanie

1 500,00

Dochody bieżące:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

1 500,00

Razem:

105 232,00

Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stroniedochodówwynosi:19.674.333,06 zł, w tym:dochody bieżącew kwocie16.505.638,59 zł;              dochody majątkowew kwocie3.168.694,47 zł.

§ 2. Zwiększyć wydatkibudżetu Gminy na 2013 r.o kwotę 32.366,00 złw działach i rozdziałach:

Dział

Rozdział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

32 366,00

80101

Szkoły podstawowe

32 366,00

Wydatki bieżące, w tym:

32 366,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

30 866,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 500,00

Razem:

32 366,00

Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stroniewydatkówwynosi:18 719 180,69 zł, w tym:wydatki bieżącew kwocie15.131.930,79 zł;wydatki majątkowew kwocie3.587.249,90 zł.

§ 3. Zmienić treść tabeli nr 3 do budżetu na 2013 r. – „Wydatki inwestycyjne na 2013 r.”do Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 189/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r. ijego treść zastąpićzałącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienić treść tabeli nr 4 do budżetu na 2013 r. – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r.”do Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 189/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r. ijego treść zastąpićzałącznikiem nr 2do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie:2 156 129,60 złw tym:
a)spłata kredytów w kwocie: 995 392,37 zł
b)spłata pożyczek w kwocie: 172 252,00 zł
c) spłata kredytu na prefinansowanie: 988 485,23 zł             

2. Przychody budżetu w kwocie:1 200 977,23 zł

a) z otrzymanych kredytów 0,00 zł

b) z otrzymanych kredytów na prefinansowanie 0,00 zł

c) z otrzymanych pożyczek 0,00 zł

d) z nadwyżki środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 200 977,23 zł

3. Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie:955 152,37 złprzeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego długu, tj. na spłatę kredytów i pożyczek

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 292/XXXIII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wydatki inwestycyjne na 2013 r.

L.p

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka realizująca

Dział

Rozdz.

Kwota w budżecie

Źródła finansowania

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

1

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Dębowiec

Urząd Gminy

010

01010

1 213 491,58

Wartość inwestycji, w tym:

1 213 491,58

środki własne

494 552,58

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

718 939,00

2

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ogrodzonej

Urząd Gminy

010

01010

6 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

6 000,00

środki własne

6 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

3

Fundusz sołecki- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku do Kisielowa

Urząd Gminy

600

60016

24 237,90

Wartość inwestycji, w tym:

24 237,90

środki własne

24 237,90

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

4

Fundusz sołecki- Remont przystanku w Łączce przy drodze Cieszyn-Skoczów

Urząd Gminy

600

60016

11 731,14

Wartość inwestycji, w tym:

11 731,14

środki własne

11 731,14

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

5

Modernizacja dróg gminnych

Urząd Gminy

600

60016

125 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

125 000,00

środki własne

125 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

6

Odtworzenie infrastruktury drogowej

Urząd Gminy

600

60016

27 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

27 000,00

środki własne

27 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

7

Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna w Dębowcu

Urząd Gminy

600

60016

300 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

300 000,00

środki własne

300 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

8

Oprojektowanie dróg gminnych

Urząd Gminy

600

60016

37 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

37 000,00

środki własne

37 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

9

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Gumnach

Urząd Gminy

600

60016

5 390,00

Wartość inwestycji, w tym:

5 390,00

środki własne

5 390,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

10

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Polna i Spokojna w Dębowcu

Urząd Gminy

600

60016

10 640,00

Wartość inwestycji, w tym:

10 640,00

środki własne

10 640,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

11

Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w Simoradzu

Urząd Gminy

700

70005

36 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

36 000,00

środki własne

36 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

12

Nabycie działki 1170/32 pod drogę gminną

Urząd Gminy

700

70005

8 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

8 000,00

środki własne

8 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

13

Fundusz sołecki- Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci

Urząd Gminy

700

70095

14 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

14 000,00

środki własne

14 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

14

Wymiana przyłącza kanalizacyjnego do budynku Urzędu Gminy

Urząd Gminy

750

75023

25 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

25 000,00

środki własne

25 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

15

Zakupy inwestycyjne - komputery, sprzęt do Urzędu Gminy

Urząd Gminy

750

75023

10 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

10 000,00

środki własne

10 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

16

Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Urząd Gminy

750

75023

1 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

1 000,00

środki własne

1 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

17

Rewitalizacja centrum gminy-Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w Dębowcu

Urząd Gminy

750

75095

1 284 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

1 284 000,00

środki własne

488 625,58

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

795 374,42

18

Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego

Urząd Gminy

750

75095

24 088,86

Wartość inwestycji, w tym:

24 088,86

środki własne

9 400,53

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

14 688,33

19

Fundusz sołecki- Rozbudowa strażnicy w Dębowcu

Urząd Gminy

754

75412

24 237,90

Wartość inwestycji, w tym:

24 237,90

środki własne

24 237,90

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

20

Docieplenie budynku i kolorystyka budynku OSP Iskrzyczyn

Urząd Gminy

754

75412

223 387,52

Wartość inwestycji, w tym:

223 387,52

środki własne

152 222,52

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

71 165,00

21

Rezerwa inwestycyjna

Urząd Gminy

758

75818

49 370,00

Wartość inwestycji, w tym:

49 370,00

środki własne

49 370,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

22

Tablica interaktywna - POKL "Wirtualna Społeczność Szkolna ZSP w Simoradzu"

ZSP Simoradz

801

80101

3 595,00

Wartość inwestycji, w tym:

3 595,00

środki własne

0,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

3 595,00

23

Remont pionu instalacji wodnej w budynku Gimnazjum

Urząd Gminy

801

80110

46 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

46 000,00

środki własne

46 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

24

Remont dachu Sali gimnastycznej w Dębowcu"

Urząd Gminy

801

80195

12 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

12 000,00

środki własne

12 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

25

Remont Sali gimnastycznej w Dębowcu

Urząd Gminy

801

80195

2 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

2 000,00

środki własne

2 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

26

Zbiornik bezodpływowy Kostkowice

Urząd Gminy

900

90001

34 080,00

Wartość inwestycji, w tym:

34 080,00

środki własne

34 080,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

27

Zakup programu i sprzętu do obsługi gospodarki śmieciowej

Urząd Gminy

900

90002

30 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

30 000,00

środki własne

30 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

3 587 249,90

Ogółem, w tym:

3 587 249,90

środki własne

1 983 488,15

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

1 603 761,75

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 292/XXXIII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r.

Lp.

Treść

Plan na 2013

PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU GMINY

20 875 310,29

Planowane dochody budżetu gminy, w tym:

19 674 333,06

* Dochody bieżące

16 505 638,59

* Dochody majątkowe

3 168 694,47

Planowane przychody budżetu gminy:

1 200 977,23

1.

Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek

1 200 977,23

ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY

20 875 310,29

Planowane wydatki budżetu gminy:

18 719 180,69

* Wydatki bieżące

15 131 930,79

* Wydatki majątkowe

3 587 249,90

Planowane rozchody budżetu gminy:

2 156 129,60

1.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Termomodernizację budynku SP w Simoradzu"

18 000,00

2.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu"

65 052,00

3.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

89 200,00

4.

Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na "Termomodernizację budynku UG"

6 220,00

5.

Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na "Termomodernizację budynku PP w Ogrodzonej"

9 330,00

6.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap I

190 300,00

7.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap II

184 676,37

8.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych"

96 866,00

9.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu" oraz "Nabycie nieruchomości w Simoradzu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe"

318 000,00

10.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Poprawę infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec"

60 000,00

11.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę i modernizację drogi Simoradz - Ochaby" oraz "Przebudowę i modernizację drogi Tarnawa w Iskrzyczynie"

60 000,00

12.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej" oraz "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

70 000,00

13.

Spłata kredytu zaciągniętego w BGK na prefinansowanie na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

988 485,23

Nadwyżka


955 152,37


Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »