| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 292/XXXIII/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Dębowiec

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochodybudżetu Gminy na 2013 r.o łączną kwotę 105.232,00 złw działach:

Dział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

758

Różne rozliczenia

103 732,00

Dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa

103 732,00

801

Oświata i wychowanie

1 500,00

Dochody bieżące:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

1 500,00

Razem:

105 232,00

Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stroniedochodówwynosi:19.674.333,06 zł, w tym:dochody bieżącew kwocie16.505.638,59 zł;              dochody majątkowew kwocie3.168.694,47 zł.

§ 2. Zwiększyć wydatkibudżetu Gminy na 2013 r.o kwotę 32.366,00 złw działach i rozdziałach:

Dział

Rozdział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

32 366,00

80101

Szkoły podstawowe

32 366,00

Wydatki bieżące, w tym:

32 366,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

30 866,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 500,00

Razem:

32 366,00

Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stroniewydatkówwynosi:18 719 180,69 zł, w tym:wydatki bieżącew kwocie15.131.930,79 zł;wydatki majątkowew kwocie3.587.249,90 zł.

§ 3. Zmienić treść tabeli nr 3 do budżetu na 2013 r. – „Wydatki inwestycyjne na 2013 r.”do Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 189/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r. ijego treść zastąpićzałącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienić treść tabeli nr 4 do budżetu na 2013 r. – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r.”do Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 189/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r. ijego treść zastąpićzałącznikiem nr 2do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie:2 156 129,60 złw tym:
a)spłata kredytów w kwocie: 995 392,37 zł
b)spłata pożyczek w kwocie: 172 252,00 zł
c) spłata kredytu na prefinansowanie: 988 485,23 zł             

2. Przychody budżetu w kwocie:1 200 977,23 zł

a) z otrzymanych kredytów 0,00 zł

b) z otrzymanych kredytów na prefinansowanie 0,00 zł

c) z otrzymanych pożyczek 0,00 zł

d) z nadwyżki środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 200 977,23 zł

3. Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie:955 152,37 złprzeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego długu, tj. na spłatę kredytów i pożyczek

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 292/XXXIII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wydatki inwestycyjne na 2013 r.

L.p

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka realizująca

Dział

Rozdz.

Kwota w budżecie

Źródła finansowania

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

1

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Dębowiec

Urząd Gminy

010

01010

1 213 491,58

Wartość inwestycji, w tym:

1 213 491,58

środki własne

494 552,58

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

718 939,00

2

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ogrodzonej

Urząd Gminy

010

01010

6 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

6 000,00

środki własne

6 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

3

Fundusz sołecki- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku do Kisielowa

Urząd Gminy

600

60016

24 237,90

Wartość inwestycji, w tym:

24 237,90

środki własne

24 237,90

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

4

Fundusz sołecki- Remont przystanku w Łączce przy drodze Cieszyn-Skoczów

Urząd Gminy

600

60016

11 731,14

Wartość inwestycji, w tym:

11 731,14

środki własne

11 731,14

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

5

Modernizacja dróg gminnych

Urząd Gminy

600

60016

125 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

125 000,00

środki własne

125 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

6

Odtworzenie infrastruktury drogowej

Urząd Gminy

600

60016

27 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

27 000,00

środki własne

27 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

7

Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna w Dębowcu

Urząd Gminy

600

60016

300 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

300 000,00

środki własne

300 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

8

Oprojektowanie dróg gminnych

Urząd Gminy

600

60016

37 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

37 000,00

środki własne

37 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

9

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Gumnach

Urząd Gminy

600

60016

5 390,00

Wartość inwestycji, w tym:

5 390,00

środki własne

5 390,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

10

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Polna i Spokojna w Dębowcu

Urząd Gminy

600

60016

10 640,00

Wartość inwestycji, w tym:

10 640,00

środki własne

10 640,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

11

Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w Simoradzu

Urząd Gminy

700

70005

36 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

36 000,00

środki własne

36 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

12

Nabycie działki 1170/32 pod drogę gminną

Urząd Gminy

700

70005

8 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

8 000,00

środki własne

8 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

13

Fundusz sołecki- Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci

Urząd Gminy

700

70095

14 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

14 000,00

środki własne

14 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

14

Wymiana przyłącza kanalizacyjnego do budynku Urzędu Gminy

Urząd Gminy

750

75023

25 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

25 000,00

środki własne

25 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

15

Zakupy inwestycyjne - komputery, sprzęt do Urzędu Gminy

Urząd Gminy

750

75023

10 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

10 000,00

środki własne

10 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

16

Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Urząd Gminy

750

75023

1 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

1 000,00

środki własne

1 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

17

Rewitalizacja centrum gminy-Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w Dębowcu

Urząd Gminy

750

75095

1 284 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

1 284 000,00

środki własne

488 625,58

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

795 374,42

18

Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego

Urząd Gminy

750

75095

24 088,86

Wartość inwestycji, w tym:

24 088,86

środki własne

9 400,53

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

14 688,33

19

Fundusz sołecki- Rozbudowa strażnicy w Dębowcu

Urząd Gminy

754

75412

24 237,90

Wartość inwestycji, w tym:

24 237,90

środki własne

24 237,90

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

20

Docieplenie budynku i kolorystyka budynku OSP Iskrzyczyn

Urząd Gminy

754

75412

223 387,52

Wartość inwestycji, w tym:

223 387,52

środki własne

152 222,52

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

71 165,00

21

Rezerwa inwestycyjna

Urząd Gminy

758

75818

49 370,00

Wartość inwestycji, w tym:

49 370,00

środki własne

49 370,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

22

Tablica interaktywna - POKL "Wirtualna Społeczność Szkolna ZSP w Simoradzu"

ZSP Simoradz

801

80101

3 595,00

Wartość inwestycji, w tym:

3 595,00

środki własne

0,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

3 595,00

23

Remont pionu instalacji wodnej w budynku Gimnazjum

Urząd Gminy

801

80110

46 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

46 000,00

środki własne

46 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

24

Remont dachu Sali gimnastycznej w Dębowcu"

Urząd Gminy

801

80195

12 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

12 000,00

środki własne

12 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

25

Remont Sali gimnastycznej w Dębowcu

Urząd Gminy

801

80195

2 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

2 000,00

środki własne

2 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

26

Zbiornik bezodpływowy Kostkowice

Urząd Gminy

900

90001

34 080,00

Wartość inwestycji, w tym:

34 080,00

środki własne

34 080,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

27

Zakup programu i sprzętu do obsługi gospodarki śmieciowej

Urząd Gminy

900

90002

30 000,00

Wartość inwestycji, w tym:

30 000,00

środki własne

30 000,00

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

0,00

3 587 249,90

Ogółem, w tym:

3 587 249,90

środki własne

1 983 488,15

WFOŚ i GW

0,00

inne środki

0,00

Fundusze Unijne

1 603 761,75

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 292/XXXIII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r.

Lp.

Treść

Plan na 2013

PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU GMINY

20 875 310,29

Planowane dochody budżetu gminy, w tym:

19 674 333,06

* Dochody bieżące

16 505 638,59

* Dochody majątkowe

3 168 694,47

Planowane przychody budżetu gminy:

1 200 977,23

1.

Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek

1 200 977,23

ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY

20 875 310,29

Planowane wydatki budżetu gminy:

18 719 180,69

* Wydatki bieżące

15 131 930,79

* Wydatki majątkowe

3 587 249,90

Planowane rozchody budżetu gminy:

2 156 129,60

1.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Termomodernizację budynku SP w Simoradzu"

18 000,00

2.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu"

65 052,00

3.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

89 200,00

4.

Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na "Termomodernizację budynku UG"

6 220,00

5.

Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na "Termomodernizację budynku PP w Ogrodzonej"

9 330,00

6.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap I

190 300,00

7.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap II

184 676,37

8.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych"

96 866,00

9.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu" oraz "Nabycie nieruchomości w Simoradzu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe"

318 000,00

10.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Poprawę infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec"

60 000,00

11.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę i modernizację drogi Simoradz - Ochaby" oraz "Przebudowę i modernizację drogi Tarnawa w Iskrzyczynie"

60 000,00

12.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej" oraz "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

70 000,00

13.

Spłata kredytu zaciągniętego w BGK na prefinansowanie na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

988 485,23

Nadwyżka


955 152,37


Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »