| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/828/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanowić Konkurs na doroczne nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 2. Warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury określa Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Tracą moc następujące uchwały:

- uchwała nr IV/40/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie: ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

- uchwała nr XXIII/774/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmiany  uchwały nr  IV/40/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie: ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/828/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.

REGULAMIN KONKURSU NA DOROCZNE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA GLIWICE ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY

§ 1. 1. Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie:

- twórczości artystycznej,

- upowszechniania kultury,

- ochrony kultury,

zwane dalej Nagrodami, przyznawane są za całokształt działalności lub osiągnięcia w roku poprzednim o istotnym znaczeniu.

2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie miasta Gliwice lub osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.

3. Nagrody są przyznawane raz w roku.

§ 2. 1. Nagrody mają formę honorową lub pieniężną.

2. Wysokość i liczba nagród jest ustalana przez Prezydenta Miasta, na podstawie propozycji złożonej przez Komisję, o której mowa w § 5.

3. Nagrody w formie pieniężnej wypłacane są ze środków budżetu miasta z ogólnej puli środków przeznaczonych na ten cel.

§ 3. Prezydent Miasta może przyznać nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1. instytucji kultury,

2. placówki oświatowej,

3. szkoły wyższej,

4. związku twórczego, stowarzyszenia kulturalnego i społecznego,

5. radnego Rady Miejskiej.

§ 4. 1. Ogłoszenie o Konkursie wraz z terminem i sposobem zgłaszania kandydatur publikowane jest
w: Biuletynie Informacji Publicznej, „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice” oraz mediach lokalnych.

2. Wniosek powinien zawierać:

a) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,

b) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni),

c) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenia dla kultury.

3. Wzór wniosku o przyznanie nagród zostanie określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice.

4. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

a) złożenia po terminie,

b) cofnięcia przez wnioskodawcę,

c) rezygnacji kandydata,

d) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 5. 1. W celu wyłonienia kandydatów do nagród Prezydent Miasta powołuje corocznie Komisję
w składzie:

- trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta,

- dwóch przedstawicieli Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw kultury,

- dwóch przedstawicieli środowiska artystycznego - laureaci ubiegłorocznej edycji/laureaci wcześniejszych edycji nagrody.

2. Do zadań Komisji należy:

a) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków, kierując się wymogami wynikającymi z § 1 pkt 2 oraz kryteriami opisanymi w § 6,

b) przedstawianie propozycji finansowej.

§ 6. Kandydat oceniany jest na podstawie następujących kryteriów:

a) liczba i poziom dzieł artystycznych i projektów kulturalnych np. wystaw, wydanych utworów, nagranych płyt, wykonanych koncertów i innych, udokumentowanych np. recenzjami, opiniami, rekomendacjami, nagrodami, wyróżnieniami, udziałem w konkursach, festiwalach itp. oraz ich zasięg (wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy) - (0-5),

b) zaangażowanie w działania artystyczne i kulturalne na rzecz miasta i mieszkańców (0-3),

c) aspekt promocyjny w działalności twórczej lub animatorskiej (0-2).

§ 7. 1. W zależności od charakteru złożonych wniosków w danym roku, Komisja proponuje nagrody
w następujących kategoriach:

a) Twórczość artystyczna

za szczególne osiągnięcia twórcze, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp. lub za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji,

b) Upowszechnianie kultury

za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie za wspieranie młodych talentów z terenu miasta Gliwice, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności,

c) Ochrona kultury

za zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego miasta Gliwice lub stworzenie szczególnego projektu kulturalnego z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Gliwic.

2. Komisja może odstąpić od zaproponowania laureatów w danym roku, jeżeli uzna, że żaden ze zgłoszonych kandydatów nie spełnia kryteriów formalnych bądź merytorycznych konkursu.

§ 8. Wyniki pracy Komisji są przedstawiane do akceptacji Prezydentowi Miasta.

§ 9. Informacje o przyznanych nagrodach publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »