| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/830/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit.l, art. 51 ust. 1 i 4, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć następujące, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, zwanym dalej „ośrodkiem wsparcia”:

1) Odpłatność obejmuje usługi w ośrodku wsparcia w zakresie:

a) usług opiekuńczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta w postaci opieki higienicznej, terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej, zajęć kulturalno - rekreacyjnych,

b) wyżywienia,

c) przewozu w razie potrzeby.

2) Szczegółowe zasady odpłatności określa załącznik do uchwały.

3) Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług w ośrodku wsparcia, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności, o której mowa w pkt 1 w szczególności w następujących sytuacjach:

a) z przeprowadzonej analizy budżetu domowego osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,

b) wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,

c) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

5) Osoba korzystająca z usług w ośrodku wsparcia nie ponosi odpłatności za dni nieobecności usprawiedliwionej (m.in. w przypadku choroby, planowanego wyjazdu, pobytu w szpitalu, zdarzenia losowego). Odpłatność na kolejny miesiąc będzie pomniejszana o kwotę odpłatności za dni nieobecności usprawiedliwionej.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/596/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z 9 września 2004 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z późn. zm.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/830/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH

1) Zasady odpłatności za korzystanie z usług w dziennym domu pomocy społecznej dla osoby samotnej.

Dochód osoby w % kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Wysokość odpłatności w % dochodu osoby samotnie gospodarującej

Poniżej 100 %

bezpłatnie

Powyżej 100 % do 150 %

5 %

Powyżej 150 % do 250 %

14 %

Powyżej 250 % do 800 %

18 %

Powyżej 800 %

23 % *

2) Zasady odpłatności za korzystanie z usług w dziennym domu pomocy społecznej dla osoby w rodzinie.

Dochód osoby w % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % dochodu na osobę w rodzinie.

Do 100 %

bezpłatnie

Powyżej 100 % do 150 %

9 %

Powyżej 150 % do 250 %

17 %

Powyżej 250 % do 800 %

23 %

Powyżej 800 %

28 % *

* nie więcej nż faktyczny miesięczny koszt utrzymania DDPS ustalany na podstawie średniego miesięcznego kosztu za rok ubiegły.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »