| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/830/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit.l, art. 51 ust. 1 i 4, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć następujące, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, zwanym dalej „ośrodkiem wsparcia”:

1) Odpłatność obejmuje usługi w ośrodku wsparcia w zakresie:

a) usług opiekuńczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta w postaci opieki higienicznej, terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej, zajęć kulturalno - rekreacyjnych,

b) wyżywienia,

c) przewozu w razie potrzeby.

2) Szczegółowe zasady odpłatności określa załącznik do uchwały.

3) Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług w ośrodku wsparcia, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności, o której mowa w pkt 1 w szczególności w następujących sytuacjach:

a) z przeprowadzonej analizy budżetu domowego osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,

b) wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,

c) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

5) Osoba korzystająca z usług w ośrodku wsparcia nie ponosi odpłatności za dni nieobecności usprawiedliwionej (m.in. w przypadku choroby, planowanego wyjazdu, pobytu w szpitalu, zdarzenia losowego). Odpłatność na kolejny miesiąc będzie pomniejszana o kwotę odpłatności za dni nieobecności usprawiedliwionej.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/596/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z 9 września 2004 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z późn. zm.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/830/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH

1) Zasady odpłatności za korzystanie z usług w dziennym domu pomocy społecznej dla osoby samotnej.

Dochód osoby w % kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Wysokość odpłatności w % dochodu osoby samotnie gospodarującej

Poniżej 100 %

bezpłatnie

Powyżej 100 % do 150 %

5 %

Powyżej 150 % do 250 %

14 %

Powyżej 250 % do 800 %

18 %

Powyżej 800 %

23 % *

2) Zasady odpłatności za korzystanie z usług w dziennym domu pomocy społecznej dla osoby w rodzinie.

Dochód osoby w % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % dochodu na osobę w rodzinie.

Do 100 %

bezpłatnie

Powyżej 100 % do 150 %

9 %

Powyżej 150 % do 250 %

17 %

Powyżej 250 % do 800 %

23 %

Powyżej 800 %

28 % *

* nie więcej nż faktyczny miesięczny koszt utrzymania DDPS ustalany na podstawie średniego miesięcznego kosztu za rok ubiegły.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Jesteśmy najstarszą polską firmą doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »