| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/832/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1-6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić następujące warunki przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

1) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

2) Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być również przyznana osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3) Zakres świadczonych usług, okres i miejsce świadczenia określone będą decyzją administracyjną.

4) Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za przyznane usługi opiekuńcze określa załącznik do niniejszej uchwały.

5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności w szczególności w następujących sytuacjach:

a) z przeprowadzonej analizy budżetu domowego osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,

b) wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,

c) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

d) świadczeniobiorca korzysta z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych,

e) więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta z pomocy w formie usług opiekuńczych.

6) Odpłatność za wykonane usługi, ustalana w drodze decyzji administracyjnej, wpłacana będzie przez korzystającego z usług na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w terminie do 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/539/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania z późn. zm.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/832/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochód osoby w % kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona za usługi w %

dla osoby samotnie gospodarującej

dla osoby w rodzinie

Poniżej 100%

bezpłatnie

bezpłatnie

Powyżej 100% do 150%

10%

20%

Powyżej 150% do 200%

20%

40%

Powyżej 200% do 250%

30%

60%

Powyżej 250% do 300%

50%

80%

Powyżej 300% do 350%

80%

100%

Powyżej 350% dochodu

100%

100%

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »