| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/226/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2013r

Na podstawie art.211, art.212,art.214, art.235, art.236ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1.Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę

554 300,00

w tym:
dział 926 Kultura fizyczna


20 000,00

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

20 000,00

wydatki bieżące
w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 000,00
18 000,00
2 000,00

dział 801 Oświata i wychowanie

261 973,00

rozdział 80101 szkoły podstawowe

80 687,00

wydatki bieżące

80 687,00

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 287,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 900,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

66 500,00

rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne
wydatki bieżące
w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
rozdział 80110 gimnazja
wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące
w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
rozdział 80195 pozostała działalność
wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieżące
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych
rozdział 85295 pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85305 żłobki
wydatki bieżące
w tym dotacje

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące
w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

dział 600 Transport i łączność
rozdział 60016 drogi publiczne gminne
wydatki bieżące
w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

98 500,00
98 500,00
98 500,00
64 056,00
64 056,00
24 356,00
5 200,00
34 500,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
4 730,00
4 730,00
580,00
4 150,00

143 710,00
48 546,00
48 546,00
34 046,00
14 500,00

45 000,00
45 000,00
45 000,00
50 164,00
50 164,00
40 000,00
10 164,00

14 000,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00

1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00

98 117,00
98 117,00
98 117,00
48 117,00
50 000,00

15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

§ 2.Dokonać zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę

520 000,00

w tym:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

500 000,00

dochody majątkowe
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

500 000,00
500 000,00
500 000,00

dział 926 Kultura fizyczna
dochody bieżące
wpływy z usług

20 000,00
20 000,00
20 000,00

§ 3.Dokonać zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę

34 300,00

w tym:

dział 801 Oświata i wychowanie

9 300,00

rozdział 80104 przedszkola

9 300,00

wydatki bieżące

9 300,00

w tym dotacje

9 300,00


dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01008 melioracje wodne
wydatki bieżące
dotacje


10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00


dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
wydatki bieżące
w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych


15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

§ 4. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Planowane kwoty dotacji z budżetu gminy"otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 29.872.904,97zł w tym:

- dochody bieżące 27.811.159,90 zł

- dochody majątkowe 2.061.745,07 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 30.991.937,36zł

- wydatki bieżące 25.289.038,00 zł

- wydatki majątkowe 5.702.899,36 zł

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój


Adam Maćkowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/226/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »