| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 245/XXXVII/2013 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 254, poz. 2572; z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała reguluje tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji przekazywanych z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy dla prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych:

1) niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

3) niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Koziegłowy,

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy,

3) szkole lub placówce - należy przez to rozumieć także przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, oraz formę wychowania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty,

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 z póz. zm.),

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola.

§ 2. Niepubliczne przedszkole i oddział przedszkolny działający w szkole podstawowej, o których mowa w § 1 pkt 1 otrzymują z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy dotację ustalaną według następujących zasad:

1) kwota dotacji na jednego ucznia będzie wyliczona na podstawie wzoru:

D = 75 % x

infoRgrafika

, gdzie

D - to wysokość przekazywanej dotacji na jednego ucznia,

Wb– to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1;

O – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowiące dochody budżetu Gminy

W – opłaty za wyżywienie uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1;

Lu- liczba uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1;

2)               na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 3. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 pkt 2 otrzymuje z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 4. Podmiot prowadzący wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy według następujących zasad:

D = 40 % x

infoRgrafika

, gdzie

D - to wysokość przekazywanej dotacji na jednego ucznia,

Wb– to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1;

O – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowiące dochody budżetu Gminy

W – opłaty za wyżywienie uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1;

Lu- liczba uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1;

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,

§ 5. Niepubliczne - przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Gminy w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 6. 1. Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji przedkłada do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1 określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do dnia 15-tego każdego miesiąca, podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Gminy i Miasta Koziegłowy informację sprawozdawczą o liczbie uczniów wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji. Wzór informacji sprawozdawczej określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Podmiot prowadzący szkołę dokonuje rozliczenia udzielonych dotacji za dany rok,  na druku rozliczenia dotacji, którego wzór określa załącznik nr 3 do uchwały, w terminie do 31 stycznia roku następnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

4. Kwota nadpłaconej dotacji potrącona będzie z bieżących dotacji.

5. W razie niedopłaty dotacji wyrównanie nastąpi w terminie do 15 marca roku następującego po roku w którym dotacja została wypłacona.

6. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

7. W celu rozliczenia dotacji dotujący ma prawo żądać przedłożenia oryginałów: rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych stanowiących podstawę wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.

8. W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola i wystąpienia nadpłaty dotacji podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest do zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji w terminie miesiąca od dnia likwidacji.

§ 7. 1. Gmina uprawniona jest do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Kontrola może być przeprowadzona także w siedzibie szkoły lub placówki.

2. Burmistrz albo osoba przez niego upoważniona ma prawo żądać do podmiotu, któremu udzielono dotacji, informacji i danych dotyczących wykorzystania dotacji, a w szczególności rachunków, faktur i innych dokumentów.

3. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest udostępnić żądane dokumenty.

4. Burmistrz albo osoba przez niego upoważniona mogą żądać okazania w siedzibie szkoły lub placówki dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

5. Z kontroli przeprowadzonej w siedzibie szkoły lub placówki sporządza się protokół, który winien zawierać w szczególności: datę i zakres kontroli, czynności podjęte w toku kontroli, a w szczególności zbadane dokumenty oraz podpisy osób uczestniczących.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 245/XXXVII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej na rok ...

1. Pełna nazwa szkoły/placówki……………………………………………………….

Adres szkoły/placówki……………………………………………………………….

Organ prowadzący szkołę/placówkę……………………………………………….

Status prawny…………………………………………………………………………

NIP………………………………………………………………………………………

REGON………………………………………………………………………………….

Data zarejestrowania podmiotu……………………………………………………..

Numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej………………….

Numer telefonu i adres osoby uprawnionej do kontaktu w sprawie wniosku

…………………………………………………………………………………………………

Typ i rodzaj szkoły niepublicznej……………………………………………………………

Liczba uczniów ogółem:……………………………….

w tym

Liczba uczniów gimnazjum………………… w tym uczniów niepełnosprawnych ……………

Liczba uczniów szkoły podstawowej………………… w tym uczniów niepełnosprawnych ……………

Liczba dzieci w oddziale/łach przedszkolnym/ych……..w tym objętych wczesnym wspomaganiem …..

Liczba dzieci w oddziale/łach przedszkolnym/ych zameldowanych na pobyt stały lub  czasowy na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy…………………………………………………………………………….

Liczba dzieci niebędących mieszkańcami Gminy i Miasta Koziegłowy……………………………..

Nazwa i numer rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja

……………………………………………………………………………………………..

2. Przewidywany całkowity koszt realizacji zadań……………………………….

3. Kwota wnioskowanej dotacji w złotych………………………………………….

Miejscowość, dnia……………                                                                                    ……………….

                                                                                                                              (podpis i pieczęć Wnioskodawcy)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 245/XXXVII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Informacja sprawozdawcza o liczbie uczniów wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy

Data i miejsce sporządzenia …………………………

Nazwa i adres szkoły, zespołu szkół, przedszkola

Typ i rodzaj szkoły ...................................................

Liczba uczniów na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie informacji,

Liczba uczniów w miesiącu, w którym składana jest informacja

Liczba uczniów w miesiącu następnym


miesiąc, rok.................
liczba dzieci................
w tym niepełnosprawni ………
w tym objęci wczesnym wspomaganiem …………..


miesiąc, rok.................
liczba dzieci................
w tym niepełnosprawni ………
w tym objęci wczesnym wspomaganiem …………..


miesiąc, rok.................
liczba dzieci..............…
w tym niepełnosprawni ………
w tym objęci wczesnym wspomaganiem …………..

Liczba dzieci w oddziale/łach przedszkolnym/ych zameldowanych na pobyt stały lub  czasowy na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy…………………………………………………………………………….

Liczba dzieci niebędących mieszkańcami Gminy i Miasta Koziegłowy……………………………..

Poświadczam aktualność prawa szkoły (*przedszkola) do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu ................... wniosku o udzielenie dotacji.

Uwagi ……...................................................................................................................

………………………….

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dotowanego


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 245/XXXVII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Roczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na prowadzenie szkoły niepublicznej za rok ...

Informacja o ilości uczniów szkoły

Miesiąc/Liczba uczniów/Liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem wag stanowiących podstawę do zwiększenia subwencji oświatowej*

Rodzaj poniesionych wydatków

1. Kwota dotacji otrzymana w roku……………………………………………………………

2. Kwota dotacji wykorzystanej w danym roku w złotych……………………………………..

Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym:

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi………………………………….

2. Pozostałe wydatki na rzecz pracowników……………………………………………

3. Wydatki eksploatacyjne…………………………………………………………………

4. Zakup wyposażenia, książek, pomocy naukowych……………………………………

5. Remonty bieżące…………………………………………………………………………….

6. Pozostałe wydatki (wymienić i opisać każdy wydatek) …………………………….

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

……………………………………

(data, pieczęć i podpis głównej księgowej lub osoby sporządzającej zestawienia)

……………………………………..

(pieczęć i podpis organu prowadzącego szkoły lub osoby upoważnionej)

*wypełnić dla każdego miesiąca okresu sprawozdawczego.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »