| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 245/XXXVII/2013 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 254, poz. 2572; z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała reguluje tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji przekazywanych z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy dla prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych:

1) niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

3) niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Koziegłowy,

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy,

3) szkole lub placówce - należy przez to rozumieć także przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, oraz formę wychowania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty,

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 z póz. zm.),

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola.

§ 2. Niepubliczne przedszkole i oddział przedszkolny działający w szkole podstawowej, o których mowa w § 1 pkt 1 otrzymują z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy dotację ustalaną według następujących zasad:

1) kwota dotacji na jednego ucznia będzie wyliczona na podstawie wzoru:

D = 75 % x

infoRgrafika

, gdzie

D - to wysokość przekazywanej dotacji na jednego ucznia,

Wb– to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1;

O – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowiące dochody budżetu Gminy

W – opłaty za wyżywienie uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1;

Lu- liczba uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1;

2)               na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 3. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 pkt 2 otrzymuje z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 4. Podmiot prowadzący wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy według następujących zasad:

D = 40 % x

infoRgrafika

, gdzie

D - to wysokość przekazywanej dotacji na jednego ucznia,

Wb– to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1;

O – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowiące dochody budżetu Gminy

W – opłaty za wyżywienie uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1;

Lu- liczba uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1;

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,

§ 5. Niepubliczne - przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Gminy w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 6. 1. Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji przedkłada do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1 określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do dnia 15-tego każdego miesiąca, podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Gminy i Miasta Koziegłowy informację sprawozdawczą o liczbie uczniów wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji. Wzór informacji sprawozdawczej określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Podmiot prowadzący szkołę dokonuje rozliczenia udzielonych dotacji za dany rok,  na druku rozliczenia dotacji, którego wzór określa załącznik nr 3 do uchwały, w terminie do 31 stycznia roku następnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

4. Kwota nadpłaconej dotacji potrącona będzie z bieżących dotacji.

5. W razie niedopłaty dotacji wyrównanie nastąpi w terminie do 15 marca roku następującego po roku w którym dotacja została wypłacona.

6. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

7. W celu rozliczenia dotacji dotujący ma prawo żądać przedłożenia oryginałów: rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych stanowiących podstawę wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.

8. W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola i wystąpienia nadpłaty dotacji podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest do zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji w terminie miesiąca od dnia likwidacji.

§ 7. 1. Gmina uprawniona jest do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Kontrola może być przeprowadzona także w siedzibie szkoły lub placówki.

2. Burmistrz albo osoba przez niego upoważniona ma prawo żądać do podmiotu, któremu udzielono dotacji, informacji i danych dotyczących wykorzystania dotacji, a w szczególności rachunków, faktur i innych dokumentów.

3. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest udostępnić żądane dokumenty.

4. Burmistrz albo osoba przez niego upoważniona mogą żądać okazania w siedzibie szkoły lub placówki dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

5. Z kontroli przeprowadzonej w siedzibie szkoły lub placówki sporządza się protokół, który winien zawierać w szczególności: datę i zakres kontroli, czynności podjęte w toku kontroli, a w szczególności zbadane dokumenty oraz podpisy osób uczestniczących.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 245/XXXVII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej na rok ...

1. Pełna nazwa szkoły/placówki……………………………………………………….

Adres szkoły/placówki……………………………………………………………….

Organ prowadzący szkołę/placówkę……………………………………………….

Status prawny…………………………………………………………………………

NIP………………………………………………………………………………………

REGON………………………………………………………………………………….

Data zarejestrowania podmiotu……………………………………………………..

Numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej………………….

Numer telefonu i adres osoby uprawnionej do kontaktu w sprawie wniosku

…………………………………………………………………………………………………

Typ i rodzaj szkoły niepublicznej……………………………………………………………

Liczba uczniów ogółem:……………………………….

w tym

Liczba uczniów gimnazjum………………… w tym uczniów niepełnosprawnych ……………

Liczba uczniów szkoły podstawowej………………… w tym uczniów niepełnosprawnych ……………

Liczba dzieci w oddziale/łach przedszkolnym/ych……..w tym objętych wczesnym wspomaganiem …..

Liczba dzieci w oddziale/łach przedszkolnym/ych zameldowanych na pobyt stały lub  czasowy na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy…………………………………………………………………………….

Liczba dzieci niebędących mieszkańcami Gminy i Miasta Koziegłowy……………………………..

Nazwa i numer rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja

……………………………………………………………………………………………..

2. Przewidywany całkowity koszt realizacji zadań……………………………….

3. Kwota wnioskowanej dotacji w złotych………………………………………….

Miejscowość, dnia……………                                                                                    ……………….

                                                                                                                              (podpis i pieczęć Wnioskodawcy)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 245/XXXVII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Informacja sprawozdawcza o liczbie uczniów wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy

Data i miejsce sporządzenia …………………………

Nazwa i adres szkoły, zespołu szkół, przedszkola

Typ i rodzaj szkoły ...................................................

Liczba uczniów na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie informacji,

Liczba uczniów w miesiącu, w którym składana jest informacja

Liczba uczniów w miesiącu następnym


miesiąc, rok.................
liczba dzieci................
w tym niepełnosprawni ………
w tym objęci wczesnym wspomaganiem …………..


miesiąc, rok.................
liczba dzieci................
w tym niepełnosprawni ………
w tym objęci wczesnym wspomaganiem …………..


miesiąc, rok.................
liczba dzieci..............…
w tym niepełnosprawni ………
w tym objęci wczesnym wspomaganiem …………..

Liczba dzieci w oddziale/łach przedszkolnym/ych zameldowanych na pobyt stały lub  czasowy na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy…………………………………………………………………………….

Liczba dzieci niebędących mieszkańcami Gminy i Miasta Koziegłowy……………………………..

Poświadczam aktualność prawa szkoły (*przedszkola) do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu ................... wniosku o udzielenie dotacji.

Uwagi ……...................................................................................................................

………………………….

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dotowanego


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 245/XXXVII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Roczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na prowadzenie szkoły niepublicznej za rok ...

Informacja o ilości uczniów szkoły

Miesiąc/Liczba uczniów/Liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem wag stanowiących podstawę do zwiększenia subwencji oświatowej*

Rodzaj poniesionych wydatków

1. Kwota dotacji otrzymana w roku……………………………………………………………

2. Kwota dotacji wykorzystanej w danym roku w złotych……………………………………..

Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym:

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi………………………………….

2. Pozostałe wydatki na rzecz pracowników……………………………………………

3. Wydatki eksploatacyjne…………………………………………………………………

4. Zakup wyposażenia, książek, pomocy naukowych……………………………………

5. Remonty bieżące…………………………………………………………………………….

6. Pozostałe wydatki (wymienić i opisać każdy wydatek) …………………………….

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

……………………………………

(data, pieczęć i podpis głównej księgowej lub osoby sporządzającej zestawienia)

……………………………………..

(pieczęć i podpis organu prowadzącego szkoły lub osoby upoważnionej)

*wypełnić dla każdego miesiąca okresu sprawozdawczego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »