| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/255/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 31 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 5 ust.1, 4 art 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 września 2013r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (Monitor Polski z 2013 r. poz 724)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXII/158/12 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: "8) Od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

a) związanych z kanalizacją sanitarną - 0,5%,

b) pozostałych - 2%",

2) po § 1 wprowadza się § 1a. w brzmieniu: „§ 1a. 1. Jeżeli ze stawki o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 8 lit. a korzysta podatnik będący beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) to różnica pomiędzy stawką określoną w §1 pkt 8 lit. a, a stawką przewidzianą w §1 pkt. 8 lit b jest pomocą de minimis , o której mowa w rozporządzeniu Komisji nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z dnia 24.12.2013r.).

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 składają organowi podatkowemu formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub odpowiednio formularz deklaracji na podatek od nieruchomości, według wzoru określonego przez Radę Gminy w odrębnej uchwale, z uwzględnieniem:

a) podania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)

b) dołączenia do informacji lub deklaracji - kserokopii zaświadczeń o wysokości pomocy de minimis w bieżącym roku obrotowym podatnika i dwóch poprzedzających lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o niepobieraniu pomocy de minimis;

c) dołączenia pozostałych informacji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) wraz z wypełnionym formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiących załącznik do rozporządzenia.

3. Po uprawomocnieniu się decyzji o ustaleniu podatku od nieruchomości od osób fizycznych lub odpowiednio po otrzymaniu i zweryfikowaniu deklaracji na podatek od nieruchomości od osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, organ podatkowy wystawia dla podatnika, o którym mowa w ust. 1 „zaświadczenie o pomocy de minimis” na zasadach określonych w przepisach odrębnych, oraz bez zbędnej zwłoki przesyła zaświadczenie podatnikowi za potwierdzeniem odbioru.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń na obszarze Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »