| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/255/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 31 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 5 ust.1, 4 art 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 września 2013r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (Monitor Polski z 2013 r. poz 724)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXII/158/12 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: "8) Od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

a) związanych z kanalizacją sanitarną - 0,5%,

b) pozostałych - 2%",

2) po § 1 wprowadza się § 1a. w brzmieniu: „§ 1a. 1. Jeżeli ze stawki o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 8 lit. a korzysta podatnik będący beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) to różnica pomiędzy stawką określoną w §1 pkt 8 lit. a, a stawką przewidzianą w §1 pkt. 8 lit b jest pomocą de minimis , o której mowa w rozporządzeniu Komisji nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z dnia 24.12.2013r.).

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 składają organowi podatkowemu formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub odpowiednio formularz deklaracji na podatek od nieruchomości, według wzoru określonego przez Radę Gminy w odrębnej uchwale, z uwzględnieniem:

a) podania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)

b) dołączenia do informacji lub deklaracji - kserokopii zaświadczeń o wysokości pomocy de minimis w bieżącym roku obrotowym podatnika i dwóch poprzedzających lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o niepobieraniu pomocy de minimis;

c) dołączenia pozostałych informacji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) wraz z wypełnionym formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiących załącznik do rozporządzenia.

3. Po uprawomocnieniu się decyzji o ustaleniu podatku od nieruchomości od osób fizycznych lub odpowiednio po otrzymaniu i zweryfikowaniu deklaracji na podatek od nieruchomości od osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, organ podatkowy wystawia dla podatnika, o którym mowa w ust. 1 „zaświadczenie o pomocy de minimis” na zasadach określonych w przepisach odrębnych, oraz bez zbędnej zwłoki przesyła zaświadczenie podatnikowi za potwierdzeniem odbioru.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń na obszarze Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »