| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/293/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik

Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.).

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) Rada Gminy może upoważnić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących udzielania dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jak: stypendium szkolne czy zasiłek szkolny. Art. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250) nadaje nowe brzmienie art. 90 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) tj.: a) świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), b) Rada Gminy może upoważnić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w pkt. "a". Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że większość osób korzystających z tej formy pomocy materialnej to klienci GOPS, pobierające różnego rodzaju świadczenia, w tym świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe. Przekazanie do ośrodka pomocy społecznej spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ma na celu ułatwienie, wnioskodawcom – rodzicom uczniów, korzystania z pomocy na cele edukacyjne, uproszczenie procedury związanej z udzielaniem pomocy socjalnej, ponieważ wszystkie sprawy będą załatwiane w jednym miejscu. Rozwiązanie to umożliwi lepsze wykorzystanie przyznanej pomocy, gdyż pracownicy socjalni opieki społecznej posiadają większą znajomość środowiska, szczególnie rodzin zagrożonych: alkoholizmem czy bezrobociem. Przekazanie do ośrodka pomocy społecznej zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik może nastąpić w oparciu o uchwałę rady gminy. Przyjęcie uchwały nie pociąga za sobą dodatkowych konsekwencji finansowych w budżecie gminy. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wojtowicz-Janicka

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »