| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/436/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm) oraz art.400a ust.1 pkt 2, art.403 ust.2, ust.4 pkt 1, lit. a i b, ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr: XXV/254/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017", Rada Miejska w Toszku uchwala:

§ 1. W Regulaminie realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/327/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017", w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Realizacja zadania winna nastąpić w terminie do dnia 15 grudnia danego roku, a w roku 2015 do 15 września.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Inwestora, Burmistrz Toszka może przesunąć termin realizacji zadania do 15 lutego roku nastepnego, za wyjątkiem roku 2015.

Inwestor w tym terminie zobowiązany będzie do przedłożenia:

- kserokopii faktury potwierdzającej wykonanie inwestycji obejmującej koszt zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków lub dwóch odrębnych faktur;

- protokołu odbioru końcowego podpisanego przez siebie i instalatora/ wzór protokołu odbioru załącznik nr 5/

- kserokopii zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę wymaganych przepisami Prawa budowlanego;

- kserokopii pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane), lub badanie poziomu występowania wód gruntowych;

- kserokopii opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ lub opinia wpisana do projektu/

- zgłoszenia użytkownika przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego przepisami Prawa Ochrony Środowiska (art. 152); ( zgłoszenie w Urzędzie Gminy)

- kserokopii certyfikatu CE PN-EN12566-3:2005+A1;2009 zharmonizowanego z Polską Normą wraz z oświadczeniem, że zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia deklarację zgodności z w/w certyfikatem (wzór oświadczenia załącznik nr 6)

W/w dokumenty należy złożyć wraz z oryginałem do wglądu.

.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »