| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/436/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm) oraz art.400a ust.1 pkt 2, art.403 ust.2, ust.4 pkt 1, lit. a i b, ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr: XXV/254/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017", Rada Miejska w Toszku uchwala:

§ 1. W Regulaminie realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/327/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017", w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Realizacja zadania winna nastąpić w terminie do dnia 15 grudnia danego roku, a w roku 2015 do 15 września.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Inwestora, Burmistrz Toszka może przesunąć termin realizacji zadania do 15 lutego roku nastepnego, za wyjątkiem roku 2015.

Inwestor w tym terminie zobowiązany będzie do przedłożenia:

- kserokopii faktury potwierdzającej wykonanie inwestycji obejmującej koszt zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków lub dwóch odrębnych faktur;

- protokołu odbioru końcowego podpisanego przez siebie i instalatora/ wzór protokołu odbioru załącznik nr 5/

- kserokopii zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę wymaganych przepisami Prawa budowlanego;

- kserokopii pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane), lub badanie poziomu występowania wód gruntowych;

- kserokopii opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ lub opinia wpisana do projektu/

- zgłoszenia użytkownika przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego przepisami Prawa Ochrony Środowiska (art. 152); ( zgłoszenie w Urzędzie Gminy)

- kserokopii certyfikatu CE PN-EN12566-3:2005+A1;2009 zharmonizowanego z Polską Normą wraz z oświadczeniem, że zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia deklarację zgodności z w/w certyfikatem (wzór oświadczenia załącznik nr 6)

W/w dokumenty należy złożyć wraz z oryginałem do wglądu.

.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »