| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/70/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 10 w związku z art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 91, 211, 212, 217, 222, 235, 236, 239, 258 ust. 1 pkt. 1, 264 ust. 3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885) Uchwala się co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 260 109 013 z tego:

a) bieżące w kwocie 66 763 939

b) majątkowe w kwocie 193 345 074 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 267 431 293 z tego:

a) bieżące w kwocie 27 479 370

b) majątkowe w kwocie 239 951 923 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1) Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 7 322 280 , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 7 322 280

§ 3. 1) Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 334 025 zł, z następujących tytułów:

a) wolnych środków w kwocie 14 334 025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7 011 745 , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1) Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 20 000 000 zł,

§ 6. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 484 580 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonania innych zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w tym:

- zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami),

- zmian planu wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami),

- zmian w zakresie wszelkich przeniesień między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami).

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 20 000 000 zł,

2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu


mgr inż. Antoni Szlagor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/70/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody Budżetu na 201 4 rok Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Dział

Rozdz.

Paragr.

Nazwa

PLANOWANE DOCHODY

1.

DOCHODY MAJĄTKOWE

193 345 074

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

193 345 074

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

193 345 074

6297

1. środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

178 072 130

6650

2. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

15 272 944

2.

DOCHODY BIEŻĄCE

66 763 939

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 590 000

75095

Pozostała działalność

3 590 000

2707

1.  środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

3 590 000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

41 893 932

75814

Różne rozliczenia finansowe

41 893 932

0970

1. Wpływy z różnych dochodów

41 893 932

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

21 280 007

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

19 052 773

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 535 132

0920

2.  Pozostałe odsetki

900 000

0970

3.  Wpływy z różnych dochodów

1 587 300

2707

4.  Ś rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

2 581 079

2900

5.  Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

8 449 262

90095

Pozostała działalność

2 227 234

0920

1.  Pozostałe odsetki

100 000

2900

2.  Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących


2 127 234

750

RAZEM PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

3 590 000

758

RAZEM PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

41 893 932

900

RAZEM PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

214 625 081

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

260 109 013


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/70/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Planowane wydatki Budżetu na 201 4 rok Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Dział

Rozdział

Paragraf

Czwarta cyfra paragrafu

Treść

Planowane wydatki na 2012r.
/ w zł/

Ogółem

z tego :

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

750

Administracja publiczna

3 535 699

3 513 089

22 610

75095

Pozostała działalność

3 535 699

3 513 089

22 610

302

0

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 000

1 000

303

0

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

63 600

63 600

401

0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

118 148

118 148

401

7

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 691 00

1 691 000

401

9

Wynagrodzenia osobowe pracowników

298 412

298 412

w tym fundusz nagród: 374.198,00 zł (§ 4010, § 4017, § 4019)

-

-

404

0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 614

4 614

404

7

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

115 371

115 371

404

9

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20 359

20 359

411

0

Składki na ubezpieczenie społeczne (17,29%)

34 712

34 712

411

7

Składki na ubezpieczenie społeczne (17,29%)

334 161

334 161

411

9

Składki na ubezpieczenie społeczne (17,29%)

55 116

55 116

412

0

Składki na Fundusz Pracy (2,45%)

4 919

4 919

412

7

Składki na Fundusz Pracy (2,45%)

38 263

38 263

412

9

Składki na Fundusz Pracy (2,45%)

6 752

6 752

414

0

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych

33 012

33 012

417

0

Wynagrodzenia bezosobowe

31 000

31 000

421

0

Zakup materiałów i wyposażenia

94 930

94 930

426

0

Zakup energii

50 400

50 400

427

0

Zakup usług remontowych

15 900

15 900

428

0

Zakup usług zdrowotnych

1 900

1 900

430

0

Zakup usług pozostałych

126 020

126 020

435

0

Zakup usług dostępu do sieci Internet

6 120

6 120

436

0

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

22 630

22 630

437

0

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

7 800

7 800

439

0

Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz, opinii

500

500

440

7

Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

163 200

163 200

440

9

Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

72 960

72 960

441

0

Podróże służbowe krajowe

26 040

26 040

442

0

Podróże służbowe zagraniczne

10 000

10 000

443

0

Różne opłaty i składki

11 000

11 000

444

0

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

37 200

37 200

450

0

Pzostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t

100

100

451

0

Opłaty na rzecz budżetu państwa

350

350

452

0

Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

4 700

4 700

461

0

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2 500

2 500

470

0

Szkolenia pracowni. niebędących członk. korpusu sł. cyw.

8 400

8 400

605

0

Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.

5 000

5 000

606

0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.

17 610

17 610

757

Obsługa długu publicznego

3 334 690

3 334 690

75705

Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansówpublicznych

3 334 690

3 334 690

807

0

Odsetki , dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, zwiazanych z obsługą długu krajowego

3 334 690

3 334 690

758

Różne rozliczenia

484 580

484 580

75818

Rezerwy ogólne i celowe

484 580

484 580

481

0

Rezerwy

484 580

484 580

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

260 076 324

20 147 011

239 929 313

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

260 076 324

20 147 011

239 929 313

421

0

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000

50 000

426

0

Zakup energii

816 000

816 000

427

0

Zakup usług remontowych

443 000

443 000

430

0

Zakup usług pozostałych

13 266 894

13 266 894

430

7

Zakup usług pozostałych

2 581 079

2 581 079

430

9

Zakup usług pozostałych

558 333

558 333

440

0

Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

391 000

391 000

443

0

Różne opłaty i składki

430 000

430 000

448

0

Podatek od nieruchomości

583 405

583 405

451

0

Opłaty na rzecz budżetu pańśtwa

37 300

37 300

452

0

Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

950 000

950 000

461

0

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

40 000

40 000

605

0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

19 452 653

19 452 653

605

7

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

176 694 524

176 694 524

605

9

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

43 782 136

43 782 136


Wydatki ogółem , w tym:

267 431 293

27 479 370

239 951 923

Dział 750 Rozdział 75095 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Pozostała działalność

3 535 699

WYDATKI BIEŻĄCE

3 513 089

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4010, §4040, §4110, §4120, §4170)

193 393

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4140, §4210, §4260, §4270, §4280, §4300, §4350, §4360, §4370, §4390, §4410, §4420, §4430, §4440, §4500, §4510, §4520, §4610, §4700)

459 502

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030)

64 600

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2, Ustawy o finansach publicznych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4017, §4019, §4047, §4049, §4117, §4119, §4127, §4129)

2 559 434

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4407, §4409)

236 160

WYDATKI MAJĄTKOWE

22 610

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

inne wydatki niż związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2, ustawy o finansach publicznych (§6050, §6060)

22 610

Dział 757 Rozdział 75705 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – Odsetki krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednowstek spoza sektora finansów publicznych

3 334 690

WYDATKI BIEŻĄCE

3 334 690

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (§8070)

3 334 690

Dział 758 Rozdział 75818 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerw y ogólne i celowe

484 580

WYDATKI BIEŻĄCE

484 580

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4810)

484 580

Dział 900 Rozdział 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

260 076 324

WYDATKI BIEŻĄCE

20 147 011

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4210, §4260, §4270, §4300, §4400, §4430, §4480, §4510, §4520, §4610)

17 007 599

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2, Ustawy o finansach publicznych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4307, §4309)

3 139 412

WYDATKI MAJĄTKOWE

239 929 313

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, Ustawy o finansach publicznych (§6050, §6057, §6059)

239 929 313

OGÓŁEM DZIAŁ: 750, 757, 758, 900

267 431 293


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/70/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Przychody i Rozchody budżetu w 201 4 roku Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Przychody budżetu:

1. 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

14 334 025 zł

2. Dochody budżetu

260 109 013 zł

Razem przychody i dochody budżetu:

274 443 038 zł

Rozchody budżetu:

1. 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej

7 011 745 zł

2. Wydatki budżetu

267 431 293 zł

Razem rozchody i wydatki budżetu:

274 443 038 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »