| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego w roku szkolnym 2013/2014

§ 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w sprawie przyznania godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla43uczniów zamieszkałych na terenie miast: Świętochłowic,Katowic,Chorzowa-wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, w Chorzowie w wymiarze 18/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Dąbrowskiego 22.

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia nauczyciela , o którym mowa w §1, a które ponosi Miasto Chorzów obejmują:

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. MiastoKatowiceponosi koszty zatrudnienia określone w ust.1 proporcjonalne dla 3 uczniówz terenu Katowic tj. 0,07 części z 18/18 etatu.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa §2 wynoszą285,79 złw 2013 r. oraz285,79 złw 2014 r. Kalkulacja planowanych kosztów ponoszonych przez Miasto Chorzów z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Miasto Katowice zobowiązuje się przekazać Miastu Chorzów dotację celową na realizację zadania określonego w §1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów tj.1143,16za okres od 1 września 2013 r.do 31 grudnia 2013 r. oraz2286,32zł od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.

3. Miasto Katowice zobowiązuje się przekazywać Miastu Chorzów dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na część 18/18 etatu tj.285,79 zł miesięcznie roku 2013, oraz285,79 złmiesięcznie w 2014roku.

4. Miasto Katowice zobowiązuje się przekazać miesięcznie kwotę dotacji o której mowa w ust.2 na rachunek Miasta Chorzowa tj.ING BANK ŚLĄSKI S.A Oddział wChorzowieNr 18 1050 1214 1000 0023 4669 2557do dnia15 każdego miesiąca z tym, że dotacje zaokres od 1 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Miasto Katowice zobowiązuje się przekazać Miastu Chorzów nie później niż do 31 grudnia 2013 r.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust.4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wymienione w §3 w ust. 1 i ust.2 są planowanymi kosztami zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w międzyszkolnym punkcie katechetycznymw Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 22

2. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w§1 strony ustalają na dzień nie później niż do 30 listopada 2014roku.

3. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust 2 będzie:a.wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2013/2014 otrzymało Miasto Chorzów od Miasta Katowice, to Miasto Katowice zobowiązuje sie do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 20 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje sie zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. b. niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2013/2014 otrzymało Miasto Chorzów od Miasta Katowice to Miasto Chorzów zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 20 dni od daty wysłania rozliczenia do Miasta Katowice a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Chorzów zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 5. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w międzyszkolnym punkcie katechetycznym w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 22 tj. za okres od 1września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 r.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2009 nr 157, poz.1240 z póz. z m.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta Chorzów.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdejze stron.

MIASTO CHORZÓWZastępca Prezydenta Miasta   Chorzów


Wiesław Ciężkowski


Naczelnik Wydziału Edukacji


Sylwia Lukoszek

MIASTO KATOWICEPierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji


Mieczysław Żyrek


Załącznik do Porozumienia Nr 1/2013
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Załącznik do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Katowice a Miastem Chorzów w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 22 w roku szkolnym2013/2014

1. Zestawienie planowanych kosztów zatrudnienia wyliczone dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Liczba uczniów uczęszczających na  zajęcia religii w roku szkolnym 2013/2014

Część wymiaru etatu przypadająca na jednostkę

Wysokość planowanych miesięcznychkosztów przypadających na jednostkę w 2013 r.

Ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na JST w okresie IX-XII 2013 r.

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów przypadająca na poszczególne na jednostki w roku szkolnym 2013/2014

Ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na jednostkę w okresie I-VIII 2014

1

2

3

4

5

6

7

Świętochłowice

1

0,02

81,65

326,60

81,65

653,20

Katowice

3

0,07

285,79

1143,16

285,79

2286,32

Chorzów

39

0,91

3715,22

14860,88

3715,22

29721,76

Ogółem

43

1

4082,66

16330,64

4082,66

32661,28

Nauczyciel religii: ksiądzBogusław Cichyzatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chorzowie w wymiarze 18/18 etatu.

2. Zestawienie planowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia w roku szkolnym 2013/2014 wyliczone dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

§4010

2991,11

§4040

264,11

§4110

514,17

§4120

73,28

§4440

239,99

Ogółem

4082,66

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »