| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr DPA.031.4.2013 Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Miasto Rydułtowy w 2014 roku

Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego  
z siedzibą w   Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2, w   którego imieniu występują:  

1.   mgr inż. Tadeusz Skatuła - Starosta Powiatu Wodzisławskiego  

2.   mgr inż. Zbigniew Seemann -Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

zwanym dalej „Powiatem"  

a  

Gminą Miasto Rydułtowy, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Rydułtowy  
w osobie mgr Kornelii Newy z   siedzibą w   Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 36,  

zwaną dalej "Miastem"  

Na podstawie przepisów art. 4   ust. 1   pkt 6, art. 5   ust. 2   w związku z   art. 12 pkt 8a ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 595 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2a w   związku z   art.18 ust. 2   pkt 11 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594 z   późn. zm.), art. 19 ust. 2   pkt 3, ust. 4   oraz art. 20 pkt 4   i 16 ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t. j. Dz. U. z   2013 r. poz. 260 z   późn. zm.), art. 13 pkt 6   lit. a   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r., Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) uchwały nr XXXVI/348/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 31 października 2013 roku w   sprawie powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w   granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej oraz uchwały nr 42.318.2013 Rady Miasta Rydułtowy dnia 19 grudnia 2013 r. w   sprawie przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania publicznego - zarządzania drogami powiatowymi w   granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w   roku 2014 w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz zieleni przydrożnej strony postanawiają zawrzeć porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   1.   Powiat powierza, a   Miasto przyjmuje do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi położonymi w   granicach administracyjnych Miasta Rydułtowyw zakresie letniego i   zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Miasto Rydułtowy w   2014 roku. Wykaz dróg powiatowych wraz z   opisem chodników i   zieleni przydrożnej przekazanych do zarządzania zawiera załącznik nr 1   do niniejszego porozumienia.  

2.   Przez zimowe utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją odśnieżanie, posypywanie i   likwidację śliskości zimowej chodników oraz zbieranie, uprzątniecie i   pozbywanie się błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników.  

3.   Przez letnie utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją sprzątanie chodników w   okresie letnim poprzez usuwanie z   nich zabrudzeń i   nieczystości, a   także wykonywanie przy nich robót interwencyjnych, utrzymaniowychi zabezpieczających.  

4.   Przez utrzymywanie zieleni przydrożnej Strony rozumieją pielęgnację zieleni w   pasie drogowym oraz sadzenie i   usuwanie krzewów, za wyjątkiem rowów odwadniających drogi powiatowe.  

§   2.   1.   Miasto zobowiązuje się wykonywać powierzone zadanie poprzez gminną jednostkę organizacyjną - Zakład Gospodarki Komunalnej w   Rydułtowach.  

2.   Miasto we własnym zakresie dostarczy materiały przeznaczone do utrzymania nawierzchni chodników przejętych na podstawie niniejszego porozumienia, a   także zobowiązuje się każdorazowo zgłaszać do Ośrodka Dyspozycyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Syryni rozpoczęcie i   zakończenie zimowego utrzymania chodników.  

3.   Jeżeli Miasto będzie wykonywało powierzone zadanie poprzez podmiot inny aniżeli wskazany w   ust. 1, przeprowadzi postępowanie o   udzielenie zamówienia publicznegoz zachowaniem przepisów ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z   2013 r., poz. 907 z   późn. zm.) oraz będzie nadzorowało wykonanie udzielonego zamówienia.  

§   3.   1.   Zadania, o   których mowa w   § 1, Miasto realizować będzie w   ramach otrzymanej dotacji celowej na powierzone zadania.  

2.   Kwota dotacji w   2014 r. wyniesie 35.000 zł.  

3.   Przekazanie dotacji określonej w   ust. 2   niniejszego paragrafu nastąpi w   dwóch równych ratach w   następujący sposób:  

1)   -I rata w   terminie do 31 stycznia 2014 r.,  

2)   - II rata do końca czerwca 2014 r.  

na rachunek Miasta Rydułtowy w   Banku Spółdzielczym w   Jastrzębiu Zdroju,  

nr 47 8470 0001 2001 0054 8078 0001.  

4.   Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie miesięcznych sprawozdań Rb-28S Zakładu  
Gospodarki Komunalnejw Rydułtowach potwierdzających wykonanie zadań objętych niniejszym porozumieniem.  

5.   Miasto przedstawi rozliczenie finansowe każdej z   rat udzielonej dotacji w   terminie do 15 dni licząc od dnia wykorzystania danej raty dotacji określonych w   ust. 6.  

6.   Strony uzgadniają niniejszym następujące terminy wykorzystania i   zwrotu poszczególnych rat dotacji:  

1)   I   rata dotacji zostanie wykorzystana w   terminie do dnia 15 lipca 2014 roku, a   niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w   terminie do dnia 30 lipca 2014 roku,  

2)   II rata dotacji zostanie wykorzystana w   terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku, a   niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w   terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku.  

7.   Za dzień wykonania zobowiązania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowegoPowiatu.  

§   4.   1.   Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z   niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i   gospodarności, a   także żądania dokumentów potwierdzających fakt wydatkowania środków przyznanych w   ramach dotacji.  

2.   Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem w   imieniu Powiatu prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w   Wodzisławiu Śl. z   siedzibą w   Syryni.  

3.   Miasto zobowiązane jest przesyłać do Powiatowego Zarządu Dróg w   Wodzisławiu Śl. z   siedzibą w   Syryni zestawienie rzeczowe wykonanych zadań w   zakresie objętym niniejszym porozumieniem do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

4.   Miasto nie może przeznaczyć otrzymanej dotacji na realizację innego celu niż objętyniniejszym porozumieniem.  

§   5.   1.   Miasto odpowiada wobec osób trzecich za szkody powstałe wskutek lub w   związkuz wykonywaniem lub zaniechaniem wykonywania zadania powierzonego niniejszym porozumieniem.  

2.   Miasto odpowiada wobec Powiatu, że osoby trzecie nie będą dochodziły od Powiatu roszczeń z   tytułów wskazanych ust. 1.  

§   6.   1.   Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas oznaczony, z   mocą obowiązującą  
począwszy od dnia 1   stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.  

2.   Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3.   W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Miasto, Powiat może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresuwypowiedzenia.  

4.   W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Powiat, Miasto może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.  

§   7.   1.   Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2.   W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (t. j. Dz. U. z   2013 r., poz. 885 z   późn. zm.).  

3.   Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia Strony rozstrzygać będą w   pierwszej kolejności w   drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w   ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Powiatu.  

4.   Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

5.   Niniejsze porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, oraz ogłoszono w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Tadeusz   Skatuła


Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Zbigniew   Seemann

Burmistrz Miasta Rydułtowy  


mgr   Kornelia   Newy

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr DPA.031.4.2013    
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH WRAZ Z   OPISEM CHODNIKÓW I   ZIELENI PRZYDROŻNEJ POŁOŻONYCH WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA RYDUŁTOWY:  

 

Nazwa drogi:  
 

Nr drogi:  
 

Powierzchnia chodnika  
 

Krzyżkowicka  
 

5023 S  
 

2696,00  
 

Bohaterów Warszawy  
 

5024 S  
 

4001,00  
 

Plebiscytowa  
 

5024 S  
 

3423,00  
 

Traugutta  
 

5024 S  
 

3686,00  
 

Bema  
 

5025 S  
 

9335,60  
 

Czernicka  
 

5025 S  
 

282,00  
 

Piecowska  
 

5026 S  
 

1418,00  
 

Razem : 24 841,60 m 2

WYKAZ ZIELENI PRZYDROŻNEJ:  

 

Przedmiot:  
 

Powierzchnia/długość:  
 

Trawniki  
 

4.174,05m 2
 

Wysepki drogowe  
 

340,10m 2
 

Żywopłoty  
 

796,10mb  
 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Rostworowska

Specjalista ds. obsługi klientów biznesowych z sektora finansowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »