| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/296/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, art. 51, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 595 z póżn.zm. ), art. 211, 212, art.214-222, art.235-237, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

Rada Powiatu

uchwala:

§ 1. 1. Planuje się dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie84.995.151zł,w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 77.905.329 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 7.089.822 zł                           

2. Szczegółowy plan dochodów określa się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej      podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2014 roku, w wysokości2.930.500zł,zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Planuje się wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie88.365.279 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 76.878.573 zł,                           

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.486.706 zł              zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem  nr 2, nr 2a i nr 2b.

§ 3. 1. Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie3.370.128.

2. Deficyt zostanie pokryty :

- przychodami z pożyczek w kwocie905.600 zł

- przychodami z wolnych środków w kwocie2.464.528zł.

3. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi4.828.968zł,w tym :

- z tytułu pożyczek - 905.600 zł

- z tytułu wolnych środków - 3.923.368 zł.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi1.458.840 zł.             

5. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi3.905.600 zł,w tym :

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu   3.000.000 zł

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu 905.600 zł.

6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Pszczyński  do wysokości314.521 zł.                                                                                                                                           

§ 4. W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy w łącznej wysokości400.000 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 220.000 zł,             

2) rezerwę celową w wysokości 180.000 zł,w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000 zł.                                                                                                 

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Pszczyńskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą8.460.780 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały.

2. Ustala się plan finansowy zadań przekazanych do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą2.806.967zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.

3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu  Powiatu Pszczyńskiego w 2014 roku w wysokości9.324.036 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości3.000.000 zł,oraz pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości905.600 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Eugeniusz Pająk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW  BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW


Załącznik Nr -Uzasadnienie do zalacznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik-Uzasadnienie%20do%20zalacznika%20Nr%201.pdf

Uzasadnienie do załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW  BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2b.pdf

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ


Załącznik Nr -Objasnienia do zalacznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik-Objasnienia%20do%20zalacznika%20Nr%202.pdf

Objaśnienia do załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH  PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 ROKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2014 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2014

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Krysiński

Ekspert Betafence – systemy ogrodzeniowe, bramy, gabiony.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »