| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/296/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, art. 51, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 595 z póżn.zm. ), art. 211, 212, art.214-222, art.235-237, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

Rada Powiatu

uchwala:

§ 1. 1. Planuje się dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie84.995.151zł,w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 77.905.329 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 7.089.822 zł                           

2. Szczegółowy plan dochodów określa się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej      podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2014 roku, w wysokości2.930.500zł,zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Planuje się wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie88.365.279 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 76.878.573 zł,                           

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.486.706 zł              zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem  nr 2, nr 2a i nr 2b.

§ 3. 1. Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie3.370.128.

2. Deficyt zostanie pokryty :

- przychodami z pożyczek w kwocie905.600 zł

- przychodami z wolnych środków w kwocie2.464.528zł.

3. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi4.828.968zł,w tym :

- z tytułu pożyczek - 905.600 zł

- z tytułu wolnych środków - 3.923.368 zł.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi1.458.840 zł.             

5. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi3.905.600 zł,w tym :

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu   3.000.000 zł

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu 905.600 zł.

6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Pszczyński  do wysokości314.521 zł.                                                                                                                                           

§ 4. W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy w łącznej wysokości400.000 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 220.000 zł,             

2) rezerwę celową w wysokości 180.000 zł,w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000 zł.                                                                                                 

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Pszczyńskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą8.460.780 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały.

2. Ustala się plan finansowy zadań przekazanych do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą2.806.967zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.

3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu  Powiatu Pszczyńskiego w 2014 roku w wysokości9.324.036 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości3.000.000 zł,oraz pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości905.600 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Eugeniusz Pająk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW  BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW


Załącznik Nr -Uzasadnienie do zalacznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik-Uzasadnienie%20do%20zalacznika%20Nr%201.pdf

Uzasadnienie do załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW  BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2b.pdf

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ


Załącznik Nr -Objasnienia do zalacznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik-Objasnienia%20do%20zalacznika%20Nr%202.pdf

Objaśnienia do załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH  PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 ROKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2014 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/296/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2014

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »