| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/477/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art.258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz części I załącznika do Uchwały nr LIX/598/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Piekary Śląskie, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2014 w wysokości194.608.760,-złzgodnie ztabelą nr 1,1ai1b, w tym:

1) dochody bieżące - 178.362.756,-zł,

2) dochody majątkowe - 16.246.004,-zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2014 w wysokości216.966.455,-złzgodnie ztabelą nr 2,2ai2b, w tym:

1) wydatki bieżące - 171.304.625,-zł,

2) wydatki majątkowe - 45.661.830,-zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w kwocie22.357.695,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek - 800.000,-zł,

2) z emisji papierów wartościowych - 18.057.695,-zł,

3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.500.000,-zł.

4. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie29.300.000,-złzgodnie ztabelą nr 3.

5. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie6.942.305,-złzgodnie ztabelą nr 3.

§ 2.

Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zgodnie ztabelą nr 4,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie i Powiatowi ustawami zgodnie ztabelą nr 5,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie ztabelą nr 6,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie ztabelą nr 7.

§ 3.

Tworzy się rezerwy w wysokości1.452.699,-zł, w tym:

1) ogólną budżetu w kwocie 220.000,-zł,

2) celowe w wysokości 1.232.699,-zł z przeznaczeniem na:

a) odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli - 777.699,-zł,

b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 455.000,-zł.

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości3.913.237,-zł.

§ 5.

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie ztabelą nr 8.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu zgodnie zzałącznikiem nr 1.

§ 7.

Ustala się:

1) plany dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie zzałącznikiem nr 2,

2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie zzałącznikiem nr 3.

§ 8.

Ustala się roczny limit dla:

1) zobowiązań z tytułu pożyczek na łączną kwotę800.000,-złzaciąganych w 2014 roku na zrównoważenie deficytu budżetu roku 2014.

2) zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na łączną kwotę10.000.000,-zł.

§ 9.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości10.000.000,-zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 10.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 11.

Wykonanie uchwały powiarza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Tabela1
Zalacznik1.pdf

Tabela1


Tabela1a
Zalacznik2.pdf

Tabela1a


Tabela1b
Zalacznik3.pdf

Tabela1b


Tabela2
Zalacznik4.pdf

Tabela2


Tabela2a
Zalacznik5.pdf

Tabela2a


Tabela2b
Zalacznik6.pdf

Tabela2b


Tabela3
Zalacznik7.pdf

Tabela3


Tabela4
Zalacznik8.pdf

Tabela4


Tabela5
Zalacznik9.pdf

Tabela5


Tabela6
Zalacznik10.pdf

Tabela6


Tabela7
Zalacznik11.pdf

Tabela7


Tabela8
Zalacznik12.pdf

Tabela8


Załącznik1
Zalacznik13.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik2
Zalacznik14.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik3
Zalacznik15.pdf

Załącznik nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »