| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/298/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 18 grudnia 2013r.

Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm), art. 211, 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 16.786.662,33zł., z tego:

1)dochody bieżące w wysokości 15.308.662,33zł.

2)dochody majątkowe w wysokości 1.478.000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 16.425.198,00zł., z tego:

1)wydatki bieżące w wysokości 14.026.210,14zł.

2)wydatki majątkowe w wysokości 2.398.987,86zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Określa się kwotę planowanej nadwyżki w wysokości 361.464,33zł., którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 455.565,67zł., – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 817.030,00zł. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.000.000,00zł., z tego na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł.

7. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:

1)kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r. wynosi 33.000,00zł.

2)kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2014r. wynosi 2.000,00zł.

3)uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów dotacji – które stanowią dochody roku bieżącego.

4)uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

9. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł.

2)dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych zadań i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3)przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 3.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwę:

1)ogólną w wysokości 100.000,00zł.

2)celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000,00zł.

3)celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 160.000zł.

4)celową na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000,00zł.

§ 5.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1)zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 776.176,00zł.

2)zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 500,00zł.

§ 6.

Wyodrębnia się wydatki:

1)realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 235.159,57zł. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

2)inwestycyjne i majątkowe – w podziale na zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach


Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr    XXXVII/298/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1 do uchw. XXXVII-298-2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr    XXXVII/298/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2 do uchw. XXXVII-298-2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr    XXXVII/298/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. 3 do uchw. XXXVII-298-2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr    XXXVII/298/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. 4 do uchw. XXXVII-298-2013

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr    XXXVII/298/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. 5 do uchw. XXXVII-298-2013

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr    XXXVII/298/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. 6 do uchw. XXXVII-298-2013

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr    XXXVII/298/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. 7 do uchw. XXXVII-298-2013

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »