| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 881/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) –

RADA MIEJSKA w Sosnowcu
u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca

w wysokości

783 377 347 zł

w tym:

dochody bieżące

w wysokości

682 795 668 zł

dochody majątkowe

w wysokości

100 581 679 zł

z podziałem na:

Dochody gminy

w wysokości

621 634 412 zł

w tym:

dochody bieżące

w wysokości

522 127 146 zł

dochody majątkowe

w wysokości

99 507 266 zł

Dochody powiatu

w wysokości

161 742 935 zł

w tym:             

dochody bieżące

w wysokości

160 668 522 zł

dochody majątkowe

w wysokości

1 074 413 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatkibudżetu miasta Sosnowca

w wysokości

777 653 331 zł

w tym:

wydatki bieżące

w wysokości

649 720 791 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

127 932 540 zł

z podziałem na:

Wydatki gminy

w wysokości

623 520 033 zł

w tym:

wydatki bieżące

w wysokości

499 970 052 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

123 549 981 zł

Wydatki powiatu

w wysokości

154 133 298 zł

w tym:             

wydatki bieżące

w wysokości

149 750 739 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

4 382 559 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu miasta

w wysokości

5 724 016 zł

planuje przeznaczyć się na:

- wykup emitowanych papierów wartościowych

w wysokości

5 000 000 zł

- spłatę pożyczek

w wysokości

724 016

2. Przychody budżetu

w wysokości

8 000 000 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

3. Rozchodybudżetu

w wysokości

13 724 016 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

§ 4.

Rezerwę ogólną

w wysokości

800 000

Rezerwę celową

w wysokości

1 721 000 zł

na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

(w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

w wysokości

51 080 096 zł

w tym:

- realizowane przez Gminę

w wysokości

33 615 941 zł

- realizowane przez Powiat

w wysokości

17 464 155 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 6.

Określić dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w wysokości

7 883 700 zł

w tym:

- realizowane przez Gminę

w wysokości

1 139 700 zł

- realizowane przez Powiat

w wysokości

6 744 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7.

Ustalić limit zobowiązań w łącznej kwocie:

w wysokości

10 000 000 zł

w tym:

- z tytułu krótkoterminowego kredytu
w rachunku bieżącym

w wysokości

10 000 000 zł

§ 8.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2014, zgodnie z zawartymi umowami

z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Sosnowiec w wysokości 1 721 163 zł.

§ 9.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok (jednorocznych)

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 10.

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości

4 000 000 zł

oraz wydatki

w wysokości

4 000 000 zł

w tym:

wydatki na realizację zadań określonych
w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości

218 000

§ 11.

Ustalić dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

w wysokości

29 000 000 zł

oraz wydatki

w wysokości

29 000 000 zł

§ 12.

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody

w wysokości

87 093 910 zł

- wydatki

w wysokości

87 093 910 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- dochody

w wysokości

3 979 421 zł

- wydatki              

w wysokości

3 979 421 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 13.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

w wysokości

51 655 482 zł

w tym:

1. gmina

w wysokości

35 613 098 zł

a) dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych

w wysokości

22 282 033 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

13 968 500 zł

- dotacje przedmiotowe

w wysokości

6 000 000 zł

- dotacje celowe

w wysokości

2 313 533 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych

w wysokości

13 331 065 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

9 271 000 zł

- dotacje celowe

w wysokości

4 060 065 zł

2. powiat

w wysokości

16 042 384 zł

a) dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych

w wysokości

6 056 000 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

4 112 500 zł

- dotacje celowe

w wysokości

1 943 500 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych

w wysokości

9 986 384 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

9 169 384 zł

- dotacje celowe

w wysokości

817 000

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 14.

1. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dochody

w wysokości

4 300 000 zł

- wydatki              

w wysokości

4 300 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 15.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym

(refundacje wydatków) przyjmować na rachunek wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków

w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

§ 16.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń,

b) w planie wydatków majątkowych, innych niż przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie

Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026

c) w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych - zakupów inwestycyjnych

do kwoty 10 000 zł.

d) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

2. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000 zł.

3. lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank

wykonujący obsługę finansową Miasta.

4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Sosnowca i których

płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu

umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie

z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała


PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2014 ROK
ZalacznikTabela%20Nr%201.pdf

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2014 ROK


PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2014 ROK
ZalacznikTabela%20Nr%202.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2014 ROK


PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK
ZalacznikTabela%20Nr%203.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK


WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2014 ROK
ZalacznikNr%201.pdf

WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2014 ROK


PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2014 ROK
ZalacznikNr%202.pdf

PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2014 ROK


PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK
( jednorocznych )
ZalacznikNr%203.pdf

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK
( jednorocznych )


PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK
ZalacznikNr%204.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK


PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK
ZalacznikNr%205.pdf

PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK


ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
SOSNOWCA NA 2014 ROK
ZalacznikNr%206.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
SOSNOWCA NA 2014 ROK


DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2014 ROK
ZalacznikNr%207.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2014 ROK

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »