| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 881/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) –

RADA MIEJSKA w Sosnowcu
u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca

w wysokości

783 377 347 zł

w tym:

dochody bieżące

w wysokości

682 795 668 zł

dochody majątkowe

w wysokości

100 581 679 zł

z podziałem na:

Dochody gminy

w wysokości

621 634 412 zł

w tym:

dochody bieżące

w wysokości

522 127 146 zł

dochody majątkowe

w wysokości

99 507 266 zł

Dochody powiatu

w wysokości

161 742 935 zł

w tym:             

dochody bieżące

w wysokości

160 668 522 zł

dochody majątkowe

w wysokości

1 074 413 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatkibudżetu miasta Sosnowca

w wysokości

777 653 331 zł

w tym:

wydatki bieżące

w wysokości

649 720 791 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

127 932 540 zł

z podziałem na:

Wydatki gminy

w wysokości

623 520 033 zł

w tym:

wydatki bieżące

w wysokości

499 970 052 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

123 549 981 zł

Wydatki powiatu

w wysokości

154 133 298 zł

w tym:             

wydatki bieżące

w wysokości

149 750 739 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

4 382 559 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu miasta

w wysokości

5 724 016 zł

planuje przeznaczyć się na:

- wykup emitowanych papierów wartościowych

w wysokości

5 000 000 zł

- spłatę pożyczek

w wysokości

724 016

2. Przychody budżetu

w wysokości

8 000 000 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

3. Rozchodybudżetu

w wysokości

13 724 016 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

§ 4.

Rezerwę ogólną

w wysokości

800 000

Rezerwę celową

w wysokości

1 721 000 zł

na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

(w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

w wysokości

51 080 096 zł

w tym:

- realizowane przez Gminę

w wysokości

33 615 941 zł

- realizowane przez Powiat

w wysokości

17 464 155 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 6.

Określić dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w wysokości

7 883 700 zł

w tym:

- realizowane przez Gminę

w wysokości

1 139 700 zł

- realizowane przez Powiat

w wysokości

6 744 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7.

Ustalić limit zobowiązań w łącznej kwocie:

w wysokości

10 000 000 zł

w tym:

- z tytułu krótkoterminowego kredytu
w rachunku bieżącym

w wysokości

10 000 000 zł

§ 8.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2014, zgodnie z zawartymi umowami

z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Sosnowiec w wysokości 1 721 163 zł.

§ 9.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok (jednorocznych)

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 10.

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości

4 000 000 zł

oraz wydatki

w wysokości

4 000 000 zł

w tym:

wydatki na realizację zadań określonych
w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości

218 000

§ 11.

Ustalić dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

w wysokości

29 000 000 zł

oraz wydatki

w wysokości

29 000 000 zł

§ 12.

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody

w wysokości

87 093 910 zł

- wydatki

w wysokości

87 093 910 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- dochody

w wysokości

3 979 421 zł

- wydatki              

w wysokości

3 979 421 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 13.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

w wysokości

51 655 482 zł

w tym:

1. gmina

w wysokości

35 613 098 zł

a) dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych

w wysokości

22 282 033 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

13 968 500 zł

- dotacje przedmiotowe

w wysokości

6 000 000 zł

- dotacje celowe

w wysokości

2 313 533 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych

w wysokości

13 331 065 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

9 271 000 zł

- dotacje celowe

w wysokości

4 060 065 zł

2. powiat

w wysokości

16 042 384 zł

a) dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych

w wysokości

6 056 000 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

4 112 500 zł

- dotacje celowe

w wysokości

1 943 500 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych

w wysokości

9 986 384 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

9 169 384 zł

- dotacje celowe

w wysokości

817 000

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 14.

1. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dochody

w wysokości

4 300 000 zł

- wydatki              

w wysokości

4 300 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 15.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym

(refundacje wydatków) przyjmować na rachunek wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków

w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

§ 16.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń,

b) w planie wydatków majątkowych, innych niż przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie

Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026

c) w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych - zakupów inwestycyjnych

do kwoty 10 000 zł.

d) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

2. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000 zł.

3. lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank

wykonujący obsługę finansową Miasta.

4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Sosnowca i których

płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu

umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie

z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała


PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2014 ROK
ZalacznikTabela%20Nr%201.pdf

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2014 ROK


PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2014 ROK
ZalacznikTabela%20Nr%202.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2014 ROK


PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK
ZalacznikTabela%20Nr%203.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK


WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2014 ROK
ZalacznikNr%201.pdf

WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2014 ROK


PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2014 ROK
ZalacznikNr%202.pdf

PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2014 ROK


PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK
( jednorocznych )
ZalacznikNr%203.pdf

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK
( jednorocznych )


PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK
ZalacznikNr%204.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK


PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK
ZalacznikNr%205.pdf

PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK


ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
SOSNOWCA NA 2014 ROK
ZalacznikNr%206.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
SOSNOWCA NA 2014 ROK


DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2014 ROK
ZalacznikNr%207.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2014 ROK

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Biernacki

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »