| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/521/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „b”, lit. „d”, lit. „e” oraz lit. „i”, pkt. 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885), po rozpatrzeniu projektu budżetu miasta na 2014 rok przedstawionego przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 224.943.387 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 168.900.193 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 56.043.194 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2. Przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 22.705.125 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 243.991.624 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 155.501.953 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 88.489.671 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 3.656.888 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 19.048.237 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w kwocie 4.922.500 zł,

b) emisji obligacji w kwocie 6.000.000 zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.125.737 zł.

§ 4. Limity wydatków inwestycyjnych (zadania realizowane w cyklu jednorocznym) w kwocie 4.892.560 zł zgodnie z Tabelą Nr 9 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 5. Utworzyć w budżecie rezerwy w kwocie 1.244.819 zł, w tym:

a) ogólną w wysokości 711.908 zł, tj. 0,30% wydatków ogółem,

b) celowe w wysokości 532.911 zł, tj. 0,22% wydatków ogółem, z tego:

- celową w kwocie 102.624 zł na zobowiązania związane z uprawomocnieniem się spraw sądowych, których stroną jest Gmina,

- celową w kwocie 430.287 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w kwocie 10.148.173 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5 i 5a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 11.800 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 i 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w kwocie 1.716.702 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 i 7a.

§ 7. Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 14.437.205 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.250.000 zł oraz wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 1.250.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie miasta środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic w łącznej kwocie 100.000 zł w granicach uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej określonej w Statucie Miasta i statutach tych jednostek w ramach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty: dochody w kwocie 1.700 zł wydatki w kwocie 1.700 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Przyjąć ustaloną decyzją Wojewody Śląskiego kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 256.600 zł.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 3.000.000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 4.922.500 zł,

2) emisji obligacji do kwoty 20.000.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 3.000.000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 4.922.500 zł;

2) emisji obligacji do kwoty 20.0000.000 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 547.052 zł zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

§ 15. Ustala się, że zwroty wydatków z tytułu podatku VAT stanowią dochody gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/521/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/521/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/521/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/521/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/521/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/521/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/521/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/521/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LII/521/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LII/521/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LII/521/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/521/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LII/521/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LII/521/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LII/521/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zalacznik15.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »