| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.578.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 grudnia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/320/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIII/320/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu - w częściach określonych w następujących przepisach Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały:

- § 7 pkt 6 - jako niezgodnej z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 1059 ze zm.),

- §§ 6, 7, 8 w zakresie słów: "w szczególności", oraz § 10 - jako niezgodnej z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) .

Uzasadnienie


Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Bytomiu nadała Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu, zwanemu dalej Ośrodkiem. W § 7 pkt 6 Statutu zawarto zapis, zgodnie z którym Ośrodek realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, do których zaliczono między innymi przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego osobom uprawnionym.

Należy zaznaczyć, że ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz. 984) wprowadzono do ustawy Prawo energetyczne zmiany, polegające na przyznaniu odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej (zdefiniowanemu w art. 3 pkt 13c ww. ustawy) zryczałtowanego dodatku energetycznego (art. 5c ust. 1 ww. ustawy). Zmiana ta weszła w życie w dniu 11 września 2013r. Zgodnie z przepisem art. 5d ww. ustawy dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz, lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

W omawianej sprawie podmiotem uprawnionym do wydania przedmiotowej decyzji jest Prezydent Miasta Bytomia. Zatem Rada Miejska w Bytomiu, przyjmując regulację § 7 pkt 6 Statutu, samodzielnie zdecydowała o przeniesieniu ustawowo przyznanych Prezydentowi kompetencji na inny podmiot. Wymaga podkreślenia, iż Rada Miejska w Bytomiu przed przyjęciem kwestionowanego zapisu uchwały nie skorzystała z możliwości udzielenia Kierownikowi Ośrodka upoważnienia w oparciu o art. 39 ust. 4 ustawy gminnej. Przewidziane w tym przepisie uprawnienie rady gminy wyraża się w możliwości wyznaczenia - w drodze aktu prawa miejscowego - innego, niż ustawowo określony, organu administracji właściwego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Takie upoważnienie udzielone przez radę ma charakter przepisu kompetencyjnego, przenoszącego kompetencje ustawowo przypisane wójtowi, na inny podmiot. Z chwilą udzielenia tego upoważnienia pełni on funkcję organu administracji i wydaje decyzje we własnym imieniu; staje się organem właściwym rzeczowo, miejscowo i funkcjonalnie do załatwiania przekazanych mu spraw.

W konsekwencji należy uznać, iż Kierownik Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu - bez uprzedniego aktu Rady Miejskiej przenoszącego na niego kompetencje - nie jest organem właściwym do działania w zakresie spraw, o których mowa w § 7 pkt 6 Statutu. Trzeba również zaznaczyć, że jeżeli realizacja zadania należy do właściwości organu wykonawczego gminy, to bez podstawy prawnej rada gminy nie może wkroczyć w jego kompetencje. W związku z powyższym należy uznać, iż Rada Miejska, podejmując kwestionowany zapis Statutu, wkroczyła w nienaruszalne, przyznane ustawą kompetencje organu wykonawczego Gminy Bytom. Tymczasem z konstytucyjnej zasady legalizmu wynika, że organ władzy publicznej nie może podejmować rozstrzygnięć bez podstawy prawnej powołując się jedynie na względy natury ekonomicznej, politycznej czy nawet moralnej.

Ponadto uchwała w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie powinna w sposób konkretny określać zadania tej jednostki budżetowej. Rolą rady gminy jest bowiem przyjęcie Statutu, rozumianego jako zbiór zasad regulujących w sposób kompleksowy zakres działalności tej jednostki. Zatem Rada Miejska w Bytomiu powinna w niniejszym akcie zawrzeć pełny opis zadań, których realizację powierza Ośrodkowi. Tymczasem, przyjmując regulacje §§ 6, 7, 8 w zakresie słów: "w szczególności" oraz § 10 Statutu, Rada nadała niniejszemu Statutowi charakter otwarty. Takie rozwiązania należy ocenić jako sprzeczne z art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wobec powyższego stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały - w częściach określonych na wstępie - jest uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Bytomiu

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »