| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-50(16)/2013/1339/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłownia Andrychów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2, pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 j.t.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 26 sierpnia 2013 r., bez znaku
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
Elektrociepłownia Andrychów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie, zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

uzupełnionego pismami z dni: 05 września 2013 r., znak: 1170/09/2013; 30 września 2013 r., znak: 1220/09/2013; 23 października 2013 r., znak: 1327/10/2013; 19 listopada 2013 r., znak: 1398/2013; 27 listopada 2013 r., znak: 1425/11/2013; 19 grudnia 2013 r., znak: 1551/12/2013 i 27 grudnia 2013 r., bez znaku,

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 25 września 1998 r. nr WCC/94/1339/U/OT-2/98/HM
(z późn. zm.) w zakresie wytwarzania ciepła, z dnia 25 września 1998 r. nr PCC/95/1339/U/OT-2/98/HM (z późn. zm.) w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr OCC/353/1339/W/OKR/2012/JP w zakresie obrotu ciepłem, w dniu 26 sierpnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje
na prowadzenie powyższej działalności gospodarczej ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje jej okres obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami określonymi w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny i stawki opłat zostały skalkulowane przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Okres na jaki została zatwierdzona taryfa dla ciepła jest zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 -133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskiego i Śląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskiego i Śląskiego.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki


Otrzymują:

1. Elektrociepłownia Andrychów Spółka z o.o.

ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów

2. Wojewoda Małopolski

3. Wojewoda Śląski

4. aa.


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych w dniu 05 września 2013 r. na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola - Miasta Stołecznego Warszawy nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

Jacek Marciniak - Główny Specjalista


Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-50(16)/2013/1339/VIII/JM
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »