| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/47/351/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 19 grudnia 2013r.

uchwała budżetowa na 2014 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości

-

113.163.900,11

w tym:

- dochody bieżące

-

   73.310.451,79

- dochody majątkowe

-

39.853.448,32

- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości

-

118.024.812,11

- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące

kwotę

68.325.061,84

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych

kwotę

55.960.236,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

kwotę

37.005.195,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

kwotę

18.955.041,00

b) dotacje na zadania bieżące

kwotę

6.407.694,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

kwotę

3.385.297,40

d) wydatki na programy realizowane z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych

kwotę

1.054.941,34

w tym na:

- dotacje celowe

kwotę

3.224,00

e) wydatki na obsługę długu

kwotę

555.886,10

f) wydatki z tytułu poręczeń

kwotę

506.007,00

g) rezerwy

kwotę

455.000,00

w tym:

- rezerwa ogólna

kwotę

300.000,00

- rezerwy celowe przeznaczone na:

• zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

kwotę

155.000,00

2/ wydatki majątkowe

kwotę

49.699.750,27

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwotę

49.699.750,27

w tym:

- wydatki na programy i projekty realizowane
z udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

kwotę

32.440.085,04

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne

kwotę

14.135.149,00

- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego


kwotę


2.459.992,23


- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych              

kwotę

664.524,00

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.860.912,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 5


Dotacje udzielane z budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego

w kwocie

5.000.000,00

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego

w kwocie

4.860.912,00

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

w kwocie

4.639.088,00

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości - 5.000.000,00 zł,
2/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3/ przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4/ udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 3.000.000,00 zł,
5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8


Ustala się, że weksle in blanco:

1/będą stanowić zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7 pkt 1/,
2/mogą stanowić zabezpieczenie otrzymanych środków i dotacji.

§ 9

Ustala się, że:
1/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetowe roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 10


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/47/351/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/47/351/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/47/351/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/47/351/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/47/351/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/47/351/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »