| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/47/351/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 19 grudnia 2013r.

uchwała budżetowa na 2014 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości

-

113.163.900,11

w tym:

- dochody bieżące

-

   73.310.451,79

- dochody majątkowe

-

39.853.448,32

- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości

-

118.024.812,11

- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące

kwotę

68.325.061,84

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych

kwotę

55.960.236,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

kwotę

37.005.195,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

kwotę

18.955.041,00

b) dotacje na zadania bieżące

kwotę

6.407.694,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

kwotę

3.385.297,40

d) wydatki na programy realizowane z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych

kwotę

1.054.941,34

w tym na:

- dotacje celowe

kwotę

3.224,00

e) wydatki na obsługę długu

kwotę

555.886,10

f) wydatki z tytułu poręczeń

kwotę

506.007,00

g) rezerwy

kwotę

455.000,00

w tym:

- rezerwa ogólna

kwotę

300.000,00

- rezerwy celowe przeznaczone na:

• zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

kwotę

155.000,00

2/ wydatki majątkowe

kwotę

49.699.750,27

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwotę

49.699.750,27

w tym:

- wydatki na programy i projekty realizowane
z udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

kwotę

32.440.085,04

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne

kwotę

14.135.149,00

- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego


kwotę


2.459.992,23


- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych              

kwotę

664.524,00

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.860.912,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 5


Dotacje udzielane z budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego

w kwocie

5.000.000,00

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego

w kwocie

4.860.912,00

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

w kwocie

4.639.088,00

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości - 5.000.000,00 zł,
2/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3/ przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4/ udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 3.000.000,00 zł,
5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8


Ustala się, że weksle in blanco:

1/będą stanowić zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7 pkt 1/,
2/mogą stanowić zabezpieczenie otrzymanych środków i dotacji.

§ 9

Ustala się, że:
1/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetowe roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 10


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/47/351/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/47/351/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/47/351/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/47/351/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/47/351/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/47/351/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »