| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/47/353/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

696.607,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

*  środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

696.607,00 zł

2/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA

14.578,20 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

14.578,20 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

207.973,64 zł

w tym:

- dochody majątkowe

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

207.973,64 zł

2/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

207.775,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z różnych dochodów

117.775,00 zł

* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

90.000,00 zł

3/ w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

147.983,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* subwencje ogólne z budżetu państwa

147.983,00 zł

4/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

30.498,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

2.112,00 zł

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

28.386,00 zł

5 / w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

50.000,00 zł

w tym:

-  dochody majątkowe

* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostekl sektora finansów publicznych

50.000,00 zł

6 / w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

60.142,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

60.142,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

696.607,00 zł

rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

696.607,00 zł

I. Wydatki bieżące

696.607,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

696.607,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

696.607,00 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

35.000,00 zł

rozdziale 75019 - Rady powiatów

35.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

35.000,00 zł

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

35.000,00 zł

3/ w dziale 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

550.000,00 zł

rozdziale - 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

550.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

550.000,00 zł

4/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA

14.578,20 zł

rozdziale - 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

14.578,20 zł

I. Wydatki bieżące

1. Wydatki jednostek budżetowych

14.578,20 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

14.578,20 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

35.000,00 zł

rozdziale - 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

35.000,00 zł

I. Wydatki majątkowe

35.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

35.000,00 zł

2/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

12.500,00 zł

a/ rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

12.500,00 zł

I. Wydatki bieżące

12.500,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

12.500,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12.500,00 zł

3/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

30.498,00 zł

a/ rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia

2.112,00 zł

I. Wydatki bieżące

2.112,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

2.112,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.112,00 zł

b/ rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze

I. Wydatki bieżące

28.386,00

1. Wydatki jednostek budżetowych

10.225,88

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5.825,88 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4.400,00 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

18.160,12 zł

5. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  realizowanych w drodze porozumień

(umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego w 2013r.” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

7. Załącznik Nr 6 ,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2013r.  ” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8. w § 4 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

3) Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku zawiera załącznik Nr 5a , który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

Zmniejszeniu ulega planowany deficyt o kwotę 1.211.373,64 zł oraz kredyty bankowe o kwotę 1.444.402,08 zł. Zwiększeniu ulegają wolne środki o kwotę 100.301,21 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 132.727,23 zł. Deficyt po zmianach wynosi 6.720.015,23 zł i finansowany będzie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 132.727,23 zł, wolnymi  środkami w kwocie 4.331.690,08 zł,  pożyczką z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 555.597,92 zł oraz kredytami na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.700.000,00 zł.

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –  104.685.984,22  zł

-               po stronie wydatków   –   111.405.999,45 zł

- deficyt                         –     6.720.015,23  zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/47/353/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/47/353/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/47/353/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/47/353/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »