| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/47/353/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

696.607,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

*  środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

696.607,00 zł

2/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA

14.578,20 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

14.578,20 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

207.973,64 zł

w tym:

- dochody majątkowe

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

207.973,64 zł

2/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

207.775,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z różnych dochodów

117.775,00 zł

* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

90.000,00 zł

3/ w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

147.983,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* subwencje ogólne z budżetu państwa

147.983,00 zł

4/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

30.498,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

2.112,00 zł

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

28.386,00 zł

5 / w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

50.000,00 zł

w tym:

-  dochody majątkowe

* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostekl sektora finansów publicznych

50.000,00 zł

6 / w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

60.142,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

60.142,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

696.607,00 zł

rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

696.607,00 zł

I. Wydatki bieżące

696.607,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

696.607,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

696.607,00 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

35.000,00 zł

rozdziale 75019 - Rady powiatów

35.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

35.000,00 zł

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

35.000,00 zł

3/ w dziale 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

550.000,00 zł

rozdziale - 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

550.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

550.000,00 zł

4/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA

14.578,20 zł

rozdziale - 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

14.578,20 zł

I. Wydatki bieżące

1. Wydatki jednostek budżetowych

14.578,20 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

14.578,20 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

35.000,00 zł

rozdziale - 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

35.000,00 zł

I. Wydatki majątkowe

35.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

35.000,00 zł

2/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

12.500,00 zł

a/ rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

12.500,00 zł

I. Wydatki bieżące

12.500,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

12.500,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12.500,00 zł

3/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

30.498,00 zł

a/ rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia

2.112,00 zł

I. Wydatki bieżące

2.112,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

2.112,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.112,00 zł

b/ rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze

I. Wydatki bieżące

28.386,00

1. Wydatki jednostek budżetowych

10.225,88

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5.825,88 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4.400,00 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

18.160,12 zł

5. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  realizowanych w drodze porozumień

(umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego w 2013r.” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

7. Załącznik Nr 6 ,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2013r.  ” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8. w § 4 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

3) Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku zawiera załącznik Nr 5a , który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

Zmniejszeniu ulega planowany deficyt o kwotę 1.211.373,64 zł oraz kredyty bankowe o kwotę 1.444.402,08 zł. Zwiększeniu ulegają wolne środki o kwotę 100.301,21 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 132.727,23 zł. Deficyt po zmianach wynosi 6.720.015,23 zł i finansowany będzie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 132.727,23 zł, wolnymi  środkami w kwocie 4.331.690,08 zł,  pożyczką z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 555.597,92 zł oraz kredytami na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.700.000,00 zł.

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –  104.685.984,22  zł

-               po stronie wydatków   –   111.405.999,45 zł

- deficyt                         –     6.720.015,23  zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/47/353/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/47/353/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/47/353/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/47/353/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »