| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit.c i lit.d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r.,  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211,art.art.212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 85.529.165,83 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 73.445.782,02 zł

b) majątkowe w kwocie 12.083.383,81 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 84.076.146,51 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 69.537.031,09 zł

b) majątkowe w kwocie 14.539.115,42 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.453.019,32 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 980.000 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 600.000 zł

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 130.000 zł

c) wolnych środków w kwocie 250.000 zł

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.433.019,32 zł z następujących tytułów:

a) spłaty  kredytów w kwocie 2.120.035,32  zł

b) spłaty pożyczek w kwocie 312.984 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych:

a) kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł,

b) pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 600.000 zł

§ 2. 1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 664.000 zł w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 142.000 zł

b) na cele oświatowe w wysokości 229.000 zł

c) na odprawy emerytalne i rentowe w wysokości 293.000 zł

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Przyjąć wielkości dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dotacje przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości określonej w § 1 ust. 6 a) niniejszej uchwały.

2. Zaciągania pożyczki w WFOŚiGW  do wysokości określonej w § 1 ust. 6 b) niniejszej uchwały.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

6. Zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 5.200.000 zł.

7. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości  do 5.200.000 zł.

§ 10. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczące roku budżetowego 2014, przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.

§ 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Powiatu oraz na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »