| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/635/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2014

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i pkt 10, art. 51, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 - z późniejszymi zmianami), art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.595 – z późniejszymi zmianami) art.211, art.212, art.214, art.217, art.222, art.235, art. 236, art.237, art. 238, art. 239, art. 240, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r poz. 885 – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok

§ 2. Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości 663.142.954,44 zł z tego:

- dochody bieżące 536.760.954,44 zł

- dochody majątkowe 126.382.000,00 zł w tym:

1) dochody gminy 546.339.923,78 zł z tego:

- dochody bieżące 419.957.923,78 zł

- dochody majątkowe 126.382.000,00 zł

2) dochody powiatu 116.803.030,66 zł z tego:

- dochody bieżące 116.803.030,66 zł

- dochody majątkowe 0,00 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

B. PRZYCHODY w wysokości 210.888.498,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

C. WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości 856.031.452,50 zł z tego:

- wydatki bieżące 485.790.551,44 zł

- wydatki majątkowe 370.240.901,06 zł w tym:

1) wydatki gminy 739.228.421,84 zł z tego:

- wydatki bieżące 371.706.697,78 zł

- wydatki majątkowe 367.521.724,06 zł

2) wydatki powiatu 116.803.030,66 zł z tego:

- wydatki bieżące 114.083.853,66 zł

- wydatki majątkowe 2.719.177,00 zł  zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a i 3b do niniejszej uchwały.

D. ROZCHODY w wysokości 18.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy w wysokości 9.371.420,00 zł

1) Ogólną w wysokości 8.026.420,00 zł w tym:

- w zakresie gminy 6.870.620,00 zł

- w zakresie powiatu 1.155.800,00 zł

2) Celową w wysokości 1.345.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:

- w zakresie gminy 1.130.000,00 zł

- w zakresie powiatu 215.000,00 zł

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w wysokości 37.229.874,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. 1) Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2.100.000,00 zł

-               wydatki na realizację zadań określonych w programach:

a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.995.184,00 zł

b) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 104.816,00 zł

2) Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska  gmina – 5.007.032,00 zł powiat – 2.500.000,00 zł

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  gmina – 5.007.032,00 zł powiat – 2.500.000,00 zł

§ 6. Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji  zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.063.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. 1) Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:  Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości:

- przychody 39.202.225,00 zł

- koszty 41.052.225,00 zł Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

- dotacja przedmiotowa z budżetu 1.850.000,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. 1) Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek i wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- dochody 8.556.494,00 zł

- wydatki 8.556.494,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2014 w wysokości 254.551.339,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2014 w wysokości 362.159.780,21 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki :

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł

- oraz wynikający z planu przychodów określonego w załączniku Nr 2 do uchwały

§ 12. Deficyt budżetu miasta w wysokości 192.888.498,06 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 148.000.000,00 zł, środkami z pożyczki w kwocie 1.350.000,00 zł oraz przychodami z „ wolnych środków” w kwocie 43.538.498,06 zł.

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) Dokonywania zmian w budżecie tj. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem przeniesień  wydatków między działami.

2) Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze  oprocentowanie.

3) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku  budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/635/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/635/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/635/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/635/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/635/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/635/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/635/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/635/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/635/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/635/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/635/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIII/635/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Wiśniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »