| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.13.79.2013 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWALA

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 23.028.433,46 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

w tym:

I DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 22.928.433,46 zł

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 401.370,46 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej

DOTACJE CELOWE

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 1.655.453 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

- na zadania własne bieżące gmin (związków gmin) w wysokości 584.567 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

- powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 600

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

DOCHODY WŁASNE w wysokości 20.286.443 zł

a) podatek od nieruchomości 2.302.500 zł

b) podatek rolny 253.000 zł

c) podatek od środków transportowych 110.000 zł

d) podatek leśny 800

e) opłata od posiadania psa 8.000 zł

f) podatek od spadków i darowizn 28.000 zł

g) podatek od czynności cywilnoprawnych 170.000 zł

h) opłata skarbowa 20.000 zł

i) opłata eksploatacyjna 100.000 zł

j) wpływy z opłaty targowej 4.000 zł

k) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.670.732 zł

z tego:

- kwota podstawowa 1.670.732 zł

l) część oświatowa subwencji 6.799.441 zł

m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa 6.865.270 zł

n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 10.000 zł

o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15.000 zł

p) wpływy z usług 585.000 zł

q) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000 zł

r) odsetki od nieterminowych wpłat 15.000 zł

s) pozostałe odsetki  (oprocentowania rachunków bankowych) 500

t) dochody z mienia komunalnego (czynsze) 135.000 zł

u) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami komunalnymi) 1.050.000 zł

v) opłata za trwały zarząd 2.200 zł

w) wpływy z różnych dochodów 8.000 zł

x) wpływy z różnych opłat 4.000 zł

II DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 100.000 zł

w tym:

1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości 100.000 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 22.530.355,12 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej

w tym:

I WYDATKI BIEŻĄCE w wysokości 21.794.933,12 zł

w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych  15.879.538,66 zł

- w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  10.909.379 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  4.970.159,66 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2.985.043 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.335.981 zł

4) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 193.000 zł

5) programy finansowane z udziałem środków unijnych 401.370,46 zł

II WYDATKI MAJĄTKOWE w wysokości 735.422 zł

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 735.422 zł

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 1.655.453 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

3. Ustala się finansowanie dotacją własne zadania bieżące gmin (związków gmin) w wysokości 584.567 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.151.349 zł

w tym na:

a) Rolnictwo i łowiectwo 153.427 zł

b) Transport i łączność 620.922 zł

w tym:

- bieżące 605.500 zł

- majątkowe 15.422 zł

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42.000 zł

d) Oświata i wychowanie 55.000 zł

e) Pomoc społeczna 10.000 zł

f) Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000 zł

g) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.250.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej

5. Ustala się wydatki na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej w wysokości 600

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

6. Ustala się wydatki na programy finansowane ze środków unijnych w wysokości 401.370,46 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej

7. Ustala się wydatki na zadania własne gminy w wysokości 17.737.015,66 zł

a) Rolnictwo i łowiectwo 55.060 zł

b) Transport i łączność 721.693,66 zł

c) Gospodarka mieszkaniowa 121.000 zł

d) Działalność usługowa 120.000 zł

e) Administracja publiczna 2.782.000 zł

f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 155.500 zł

g) Obsługa długu publicznego 193.000 zł

h) Różne rozliczenia 75.000  zł

i) Oświata i wychowanie 9.645.141 zł

j) Ochrona zdrowia 140.000 zł

z tego:

- profilaktyka przeciwalkoholowa 129.000 zł

- zwalczanie narkomanii 1.000 zł

k) Pomoc społeczna 550.000 zł

l) Edukacyjna opieka wychowawcza 265.206 zł

m) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.184.411 zł

n) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 499.404 zł

o) Kultura fizyczna 229.600 zł

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę 498.078,34 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Rozchody w kwocie 498.078,34 zł

Przychody – nie planuje się

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 800.000 zł.

§ 6. Ustala się wielkość dotacji dla:

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.648.753 zł z tego stanowią:

a) dotacje podmiotowe 487.404 zł

b) dotacje celowe 2.161.349 zł z tego:

- bieżące 2.145.927 zł

- majątkowe 15.422 zł

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 46.652 zł z tego stanowią:

a) dotacje podmiotowe 127.652 zł

b) dotacje celowe 219.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej

§ 7. Ustala się wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych w kwocie 735.422 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 21.500 zł

§ 9. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 53.500 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem wydatków między działami,

b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 800.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.13.79.2013
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OG-BR.0007.13.79.2013
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr OG-BR.0007.13.79.2013
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr OG-BR.0007.13.79.2013
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr OG-BR.0007.13.79.2013
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr OG-BR.0007.13.79.2013
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr OG-BR.0007.13.79.2013
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr OG-BR.0007.13.79.2013
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr OG-BR.0007.13.79.2013
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr OG-BR.0007.13.79.2013
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »