| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/306/2013 Rady Gminy Istebna

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz.594, ze zm.) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy I s t e b n a

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2013 polegających nazmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniuplanu dochodów,zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniuplanu przychodów oraz nazmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniuplanu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY


Dział


Treść


Zmniejsz. zł


Zwiększ. zł


400


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
w tym: dochody bieżące:
Odsetki


-
-
-


600
600
600


700


Gospodarka mieszkaniowa
w tym: dochody majątkowe
Sprzedaż mienia komunalnego
w tym: dochody bieżące
Czynsze gruntów, lokali, mieszkań
Odsetki od nieterminowych wpłat
Pozostałe dochody


363 000
363 000
363 000
-
-
-
-


14 200
-
-
14 200
2 000
200
12 000


710


Działalność usługowa
w tym: dochody bieżące:
Opłata cmentarna


-
-
-


2 000
2 000
2 000


750


Administracja publiczna
w tym: dochody bieżące:
Czynsz za wynajem salki


-
-
-


300
300
300


756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym: dochody bieżące:
Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy za upomnienia
Wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


390 000


390 000
240 000
60 000
-
40 000
50 000
-
-


20 000


20 000
-
-
16 000
-
-
2 000
2 000


801


Oświata i wychowanie
w tym: dochody bieżące:
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości


-
-
-


2 900
2 900
2 900


852


Pomoc społeczna
w tym: dochody bieżące:
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej


-
-
-


6 000
6 000
6 000


900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym: dochody bieżące:
Odpłatność za odprowadzanie ścieków
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska


19 000
19 000
11 000
8 000


-
-
-
-

RAZEM

772 000

46 000

Plan dochodów po zmianach wynosi37 320 841,85złotych.

II. WYDATKI


Dział


Rozdz.


Treść


Zmniejsz. zł


Zwiększ. zł


01001010


Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej


212 000
212 000
212 000
212 000
95 000


95 000
95 000
95 000
95 000
-


400
40002


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


8 000

8 000
8 000
8 000


8 000

8 000
8 000
8 000


60060016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy nwestycyjne
wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


69 324
69 324
40 000
40 000
29 324
29 324
29 324


-
-
-
-
-
-
-


63063003


Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


400
400
-
-
-

400
400
400


400
400
400
400
400

-
-
-


75475412


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące


600
600
600
-
-
600


600
600
600
600
600
-


75775702


Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym: wydatki bieżące
1)obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego


40 000
40 000

40 000
40 000


-
-

-
-


80180101
80103
80104

80110
80146


Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przedszkola
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2) dotacje na zadania bieżące

Gimnazja
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych


530 869
71 977
71 977
71 977
71 977

25 664
25 664
25 664
25 664

190 072
190 072
85 072
85 072
105 000

233 596
233 596
233 596
233 596

9 560
9 560
2 460
2 460
7 100


-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-


85285219Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
z tego: środki własne


5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000


-
-
-
-
-
-


85485401
85415


Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Pomoc materialna dla uczniów
w tym: wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego: środki własne


8 473
8 473
8 473
8 473
8 473

-
-
-
-


5 000
-
-
-
-

5 000
5 000
5 000
5 000


92192109


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym: wydatki bieżące
1) dotacje na zadania bieżące
- dotacja dla GOKPITiBP


-
-
-
-


25 000
25 000
25 000
25 000

RAZEM

874 666

134 000

Plan wydatków po zmianach wynosi37 920 841,85złotych.

§ 2.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości600 000,- zł, Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie600 000,- zł,

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/306/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2013

w złotych


Lp.


Nazwa zadania


Kwota zł


1.


1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap II, zadanie II i III
w tym:
- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III

1.3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony,     Biłki
w tym:
- z dotacji celowej z PROW
- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki

1.5. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane

1.6. Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka

1.7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane

1.8. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka

1.9. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
- w tym na dotacje dla grup mieszkańców


200 070

138 570

21 000

295 000


123 000
80 940

70 000

185 000

240 000

20 000

40 000

24 000

1 095 070


2.


2.1. Rozbudowa ujęcia wody na Wilczym w Istebnej

2.2. Wykup działki pod rozbudowywane ujęcie wody na Wilczym w Istebnej

2.3. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej

2.4. Zakup układu dozowania koagulantu

2.5. Wymiana uszkodzonego układu sterowania na przepompowni Łacki w Jaworzynce

2.6. Wymiana uszkodzonego układu sterowania na przepompowni Szarce w Istebnej

2.7. Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy przepompowni wody „Szarce” w Istebnej

2.8. Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy zbiornika wody pitnej V-150 m3 dla wodociągu Koniaków Bukowina zlokalizowanego na górze Ochodzita

2.9. Zakup działki pod budowę zbiornika na wodę i stacji uzdatniania wody na Pietroszonce w Istebnej

2.10. Zakup urządzenia do uzdatniania wody na ujęciu Koniaków Bukowina


147 000

3 000

50 000

10 000

9 000

9 000

12 500


10 000


12 500


8 000

271 000


3.


3.1. Remont drogi gminnej Mlaskawka – Łączyna – Skała

3.2. Wykup działek pod drogi

3.3. Remont drogi gminnej Wilcze we wsi Istebna

3.4. Remont drogi gminnej Pustać – Biłki – Dragony „Procesyjna” we wsi Jaworzynka

3.5. Remont drogi gminnej Odkrzas - Do Gaździka - Do Kunca we wsi Koniaków

3.6. Przebudowa i remont dróg gminnych

3.7. Zakup płyt typu Jomb na przebudowę i remont dróg gminnych

3.7. Przebudowa i remont dróg wewnętrznych

3.8. Przebudowa i remont dróg i mostów uszkodzonych w czasie powodzi

3.9. Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka Krzyżowa

3.10. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum


10 000

68 000

365 000

223 000

171 000

392 000

40 000

8 000

1 036 000

25 000

10 000

2 348 000


4.


4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1

4.2. Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu

4.3. Wykup działki na poszerzenie terenu sportowo rekreacyjnego Pod Skocznią w Istebnej


66 000


138 700


160 000

364 700


5.


5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej – II etap

5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce

5.3. Izolacja i odgrzybienie budynku nr 68 w Istebnej

5.4. Remont odwodnienia budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie - II część

5. 5. Remont instalacji grzewczej budynku nr 859 w Istebnej

5.6. Zwrot nakładów na modernizację budynku byłej szkoły podstawowej w Kosarzyskach

5.7. Przebudowa mieszkań komunalnych

5.8. Wykup działki pod istniejący budynek Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce


5 000

18 000

10 000

20 000

30 000

50 000

70 000

16 000

219 000


6.


6.1. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - II etap

6.2. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   Gminy

6.3. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - III etap

6.4. Remont ogrodzenia i chodników na cmentarzu komunalnym w Istebnej


20 000

45 000


14 000

50 000

129 000


7.


7.1. Zakup komputerów i oprogramowania

7.2. Zakup kserokopiarki

7.3. Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego

7.4. Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST – zakup serwera i oprogramowania

7.5. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna

7.6. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
w tym:- dotacja celowa dla Miasta Bielsko – Biała


91 100

2 900

23 000

85 500


22 000

1 0301 030

225 530


8.


8.1. Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Jasnowice” w Istebnej

8.2. Współfinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych i czujników bezruchu dla Ochotniczych Straży Pożarnych
w tym:
- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w JaworzynceCentrum i Istebnej Zaolziu

8.3. Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w tym:
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie –Kosarzyskach

8.4. Finansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z szafką, alarmem i ogrzewaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w tym:
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum

8.5. Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie na modernizację systemu łączności
w tym:
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu
łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na
terenie Powiatu Cieszyńskiego”

8.6. Zakup działki pod zbiornik przeciwpożarowy „Jasnowice” w Istebnej

8.7. Zakup działki pod zbiornik przeciwpożarowy „Tyniok” w Koniakowie


216 000

16 000


16 000

20 000

20 000

7 200


7 200

1 200


1 20017 000

16 000

293 400


9.


9.1. Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne
w tym:
- z dotacji celowej z PROW

9.2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu

9.3. Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – I etap parter

9.4. Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – II etap piętro

9.5. Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej przy gimnazjum


950 000


440 000

40 000

62 700


57 300


10 000

1 120 000


10.


10.1. Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne - częściowe finansowanie


145 000

145 000


11.


11.1. Zakup pomp dla oczyszczalni ścieków Istebna Andziołówka – przepompownia Andziołówka

11.2. Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej

11.3. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków – Pietraszyna

11.4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki - II etap

11.5. Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce

11.6. Opracowanie Programu Niskiej Emisji


16 000

10 000

203 400


159 100

10 000

15 000

413 500


RAZEM


6624200


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/306/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r.

w złotych


Lp.


Treść


Kwota  zł1.

2.3.


4.5.


6.
7.
8.
9.


10.


11.

12.

13.
14.
15.
16.


PRZYCHODY BUDŻETU
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez   gminę
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
z tego:
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z pożyczek
z tego:
§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
§950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”
Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę
§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”
Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
Razem przychody (1+2+3+4+5)
Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu (7+8)

ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
Spłata pożyczek
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
Udzielone pożyczki
§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”
Wykup papierów wartościowych
Razem rozchody(10+11+12)
Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki (13+14)-

2 373 060

2 373 060

782 510

563 000


219 510

996 234


996 234
40 000
40 000

-
4 191 804,00
37 320 841,85
41 512 645,85


1 712 800

1 712 800
1 829 504

134 500
1 695 004


49 500
49 500
-
3 591 804,00
37 920 841,85
41 512 645,85


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/306/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji
w zł


Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej


gminna samorządowa jednostka organizacyjna


925 000

OGÓŁEM

925 000

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


851


85158


Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień


5 070


2


852


85205


Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.


9 960

OGÓŁEM

15 030

3. Pozostałe dotacje

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


750


75023


Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE – dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała


1 030


2


754


75410


Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu cieszyńskiego” realizowanego przez Komendę Powiatową PSP w Cieszynie


1 200

OGÓŁEM

2 230


B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji
w zł

Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


222 000

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


180 000

Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


170 000

Przedszkole Niepubliczne „Miglanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


180 000

Niepubliczne „Przedszkole Bajkowy dworek” w Chybiu


niepubliczna placówka oświatowo – wychowawcza


5 153

OGÓŁEM

757 153

2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1

2

3


4

5

6

7


8


010

754

754


754

851

853

921


926


01010

75412

75412


75412

85154

85311

92105


92605


Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody

Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie - Kosarzyskach

Zakup defibrylatora AED dla Ochotniczej Straży Pożarnej W Istebnej Centrum

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


24 000

39 400

20 000


7 200

68 000

40 000

80 000


80 000

OGÓŁEM

358 600

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »