| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/352/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 431.891 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 64.692 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 368.943 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 169.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 173.915 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 254.098 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 65.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdziale – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pt. „Odbudowa drogi gminnej nr 689001 S – Brzozowa Góra wraz z odbudowa mostu gminnego i przepustów – Etap I, od km 0+400 do 2+046 w miejscowości Ślęzany” na „Etap I: Odbudowa mostu w km 1+833 oraz przepustu w km 1+578 w ciągu drogi gminnej nr 689001S-Brzozowa Góra - etap I w miejscowości Ślęzany. Etap II: Odbud. drogi gm. nr 689001S od 0+400 do 2+046 w miej. Ślęzany z wył. odbud. mostu i przepustu z etapu I”.

§ 5. Wprowadzić zmianę w załącznikach Nr 8a i 8b do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 1, § 2, § 4 i nadać im treść w brzmieniu jak w załącznikach Nr 4a i 4b do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zwiększeniem dochodów oraz wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Gimnazjum w Lelowie i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych oraz z uwagi na § 1 i § 2 zmniejszyć przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 581.625 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


Objaśnienia do Uchwały Nr XLVI/352/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Dotyczy  § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy na realizację zadań własnych o kwotę 431.891 zł:

1.1

W dziale 750 – Administracja publiczna

196.871

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność

196.871

w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT od inwestycji z 2010 pt. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum
w Lelowie”

196.871

1.2

W dziale 600 – Transport i łączność

200

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

200

- w związku z otrzymaniem darowizny od Pani Lidii Piestrzyńskiej na usuwanie skutków powodzi w mieniu komunalnym Gminy Lelów

200

1.3

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

149.206

Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

137.026

w związku z wpływem dochodów z tytułu wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych (Telekomunikacja Polska)

137.026

Rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

12.180

w związku z wpływem dochodów z tytułu wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych

12.180

1.4

W dziale 758 – Różne rozliczenia

85.586

Rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

85.586

w związku ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

85.586

1.5

W dziale 852 – Pomoc społeczna

28

Rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

28

w związku z wpływem dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

28

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody bieżące gminy na realizację zadań własnych o kwotę 64.692 zł:

2.1

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

64.692

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

9.408

w związku z niższą dotacją w ramach zrealizowanego projektu pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Lelów” 

9.408

Rozdziale 80110 – Gimnazja

55.284

w związku z wykorzystaniem środków w ramach realizowanego Programu pt. „„Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół” w latach następnych

55.284

  1. Zwiększyć dochody majątkowe gminy na realizację zadań własnych o kwotę 368.943 zł :

3.1

W dziale 600 – Transport i łączność

368.943

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

368.943

- w związku z otrzymaną promesą od Ministra Administracji i Cyfryzacji na realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

323.943

a) Odbudowa drogi gminnej – na Siekierę Etap I, w miejscowości Ślęzany- od km 0+000 do 0+897

123.886

b) Etap I: Odbudowa mostu w km 1+833 oraz przepustu w km 1+578 w ciągu drogi gminnej nr 689001S-Brzozowa Góra-etap I w miejscowości Ślęzany. Etap II: Odbud. drogi gm. nr 689001S od 0+400 do 2+046 w miej. Ślęzany z wył. odbud. mostu i przepustu z etapu I.

78.869

c) Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od km 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna (Wydatki powodziowe)

121.188

- w związku z otrzymanymi dotacjami od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

45.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy na realizację zadań własnych o kwotę 169.600 zł

4.1

W dziale 600 – Transport i łączność

2.600

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

2.600

w związku z niższą dotacją w ramach FOGR na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa drogi dojazdowej do pół w Nakle”

2.600

4.2

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

167.000

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

167.000

w związku z niższymi dochodami z tytułu sprzedaży majątku gminnego

167.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 173.915 zł, tj.:

1.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.300

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1.300

z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej

1.300

1.2

W dziale 750 – Administracja publiczna

51.100

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

51.100

z przeznaczeniem na:

- zakup kuchni gazowej do pomieszczenia socjalnego oraz niszczarki do sekretariatu

2.500

- zakup sprzętu biurowego (komputerów, drukarek)

28.000

- remont drzwi w urzędzie gminy

5.600

- remont pomieszczenia WC męskiego

15.000

1.3

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20.800

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

20.800

z przeznaczeniem na:

- zakup instrumentów dętych oraz zeszytów do nut dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP Nakło

2.000

- zakup instrumentów dętych dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP Drochlin

2.000

- zakup instrumentów dętych dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP Biała Wielka

6.000

- zakup okna oraz przepływowego ogrzewacza wody do garażu przy OSP Nakło

3.000

- zakup bramy wjazdowej do garażu, kostki brukowej na utwardzenie wejścia do strażnicy oraz wyposażenia i drzwi do kuchni dla OSP Staromieście

5.000

- zakup stołu do tenisa stołowego dla OSP Biała Wielka

1.800

- zakup stołu bilardowego dla OSP Drochlin

1.000

1.4

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

15.395

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

10.395

z przeznaczeniem na zwrot do Instytucji Pośredniczącej wydatków niekwalifikowanych oraz odsetek w ramach zrealizowanego projektu w ramach środków unijnych  pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Lelów”

10.395

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

5.000

z przeznaczeniem na zagospodarowanie miejsca zabaw dla dzieci
w budynku urzędu gminy w Lelowie

5.000

1.5

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

1.000

W rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne

1.000

z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie na zakup torby opatrunkowej wraz z wyposażeniem

1.000

1.6

W dziale 852 – Pomoc społeczna

28

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

28

w związku z przekazaniem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do właściwego wojewody

28

1.7

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

3.147

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

3.147

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

3.147

1.8

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

40.450

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

14.950

z przeznaczeniem na:

- wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej w budynkach oczyszczalni

4.950

- zakup pomp na oczyszczalnię ścieków (2 szt.)

10.000

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

23.000

z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii ulic z terenu gminy

23.000

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

2.500

z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem tablic informacyjnych oraz ich montażem na targowisku gminnym

2.500

1.9

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

31.000

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

26.000

1) z przeznaczeniem na:

- doposażenie świetlicy w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie (zakup TV, piłkarzyków)

5.000

- zakup podgrzewacza wraz z baterią, wentylatorów kanałowych, oraz wyposażenia kuchni do Wiejskiego Domu Kultury w Turzynie

5.000

2) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (dotyczy remontu schodów do świetlicy środowiskowej) oraz wydatki w ramach wykonania podłóg na w/w schodach 

16.000

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność

5.000

z przeznaczeniem na:

- wykonanie altany umiejscowionej na terenie placu przy remizie OSP Zbyczyce

3.000

- wydatki związane z organizacją powitania Nowego Roku z mieszkańcami gminy

2.000

1.10

W dziale 926 – Kultura fizyczna

9.695

Rozdziale 92695 – Pozostała działalność

9.695

z przeznaczeniem na:

-  zakup dwóch profesjonalnych stołów do tenisa stołowego na halę sportową

5.400

-  zakup stolików wraz z krzesłami na potrzeby sekcji szachowej

1.845

- zakup wioślarza do siłowni na hali sportowej

2.200

- zakup stepera do siłowni na hali sportowej

250

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 254.098 zł, tj.:

2.1

W dziale 710 – Działalność usługowa

20.000

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

20.000

w związku z niezrealizowanymi wydatkami w ramach zadań dotyczących planowania przestrzennego

20.000

2.2

W dziale 750 – Administracja publiczna

36.051

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

16.441

w związku z niższymi wydatkami w ramach realizowanych zadań dotyczących USC, ewidencji ludności

16.441

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5.000

w związku z niższymi wydatkami dotyczącymi wypłaty diet dla radnych

5.000

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

14.610

w związku z:

- niższymi wydatkami dotyczącymi wypłaty diet dla sołtysów

2.000

- niższą kwotą opłaty komorniczej

6.800

- niższymi wydatkami przeznaczonymi na szkolenia oraz opłatę pocztową

5.810

2.3

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

124.900

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

41.000

w związku z zmniejszeniem wydatków remontowych w jednostkach oświatowych

41.000

W rozdziale 80110 – Gimnazja

83.900

w związku z zmniejszeniem wydatków remontowych w jednostkach oświatowych

83.900

2.4

W dziale 852 – Pomoc społeczna

48.147

Rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

33.041

w związku z niższym wydatkami w ramach umieszczania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej

33.041

Rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

106

w związku z niższym wydatkami dotyczącymi szkoleń

106

Rozdziale 85295 – Pozostała działalność

15.000

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

15.000

2.5

W dziale 926 – Kultura fizyczna

25.000

Rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

25.000

w związku z zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

25.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 65.100 zł, tj.:

3.1

W dziale 750 – Administracja publiczna

35.000

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

35.000

z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych:

- zakup kserokopiarki do urzędu gminy

15.000

- zakup centrali telefonicznej do urzędu gminy

13.000

- zakup sprzętu komputerowego

7.000

3.2

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

26.000

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

26.000

z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych:

- zakup motopompy strażackiej

10.000

- zakup nagrzewnic elektrycznych, agregatu prądotwórczego wraz z materiałami niezbędnymi do ich zainstalowania w budynku OSP Zbyczyce

16.000

3.3

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

4.100

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

4.100

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Ślęzanach”

4.100

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/352/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/352/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/352/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/352/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/352/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/352/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/352/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

#

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »