| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/354/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35 620 855 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13 596 707

- dochody majątkowe w wysokości 22 024 148 zł ,zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 37 664 489 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 641 838

- wydatki majątkowe w wysokości 25 022 651 ,zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 73.000 zł z tego:

1. ogólną w wysokości 37.700 zł

2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 35.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 2 043 634 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- kredytów w kwocie 2 043 634

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2 000 000

2. Wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 1 700 000

3. Finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 043 634

4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 228 613

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 272 247

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 228 613 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

a) Dochody - 1 617 930

b) Wydatki - 1 617 930 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień

a) Dochody - 5 000 zł

b) Wydatki - 5 000 ,zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 1 816 913

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 450 000

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 366 913 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 221 034,38 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 10. 1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 25 022 651 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8

2. Ustala się wydatki bieżące budżetu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 248 835 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 78.000 zł

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2.000 zł ,zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku:

- dochody 27.000 zł

- wydatki 27.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się limit wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 150.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł.

5. Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań określonych w załączniku nr 8 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.700.000 zł.

6. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2014 r. w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

7. Udzielania pożyczek.

§ 15. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. jak zakres i szczegółowość uchwały budżetowej.

§ 16. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1. Uzyskane dochody przez jednostkę budżetową - zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,

2. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


Objaśnienia do Uchwały Nr XLVI/354/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18.12.2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2014 rok

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2014 dochody własne wynikają z podpisanych umów, decyzji, podjętych uchwał w sprawie podatków i innych opłat oraz pism Ministra Finansów (subwencje). Dochody zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2014. Ponadto w planie dochodów bieżących przyjęto kwotę dochodu wynikającą z opłat za gospodarowanie odpadami.

Dochody majątkowe przyjęte na podstawie podpisanych umów o dotacje lub dofinansowanie są przypisane do konkretnych realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycji.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji własnych zadań gminy wynikają z podpisanych umów
lub planowanych wydatków bieżących do poniesienia. Źródło poszczególnych wydatków jest wskazane w objaśnieniach do wydatków. Ponadto przyjęto dodatkowo kwoty wydatków na koszty gospodarki odpadami, na poziomie planowanych z tego tytułu dochodów. Wydatki zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2014.

Wydatki majątkowe odzwierciedlają realizowane oraz planowane do realizacji zadania inwestycyjne, dla których zabezpieczono finasowanie.

Duży udział dochodów majatkowych w 2014 r.,2015 r. w ogóle dochodów wynika
z planowanych inwestycji dotyczących odbudowy infrastruktury mienia komunalnego na które gmina otrzyma dotacje celowe z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z śrdków powodziowych. W/w dotacje w 100% pokryją roboty budowlane. Adekwatnie do dochodów wydatki majątkowe dotyczące zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane w dwóch kolejnych latach ( 2014, 2015) na wysokim poziomie.

Wysokość przychodów w roku 2014 jest związana z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do p uchwały.

Rozchody zostały określone na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w związku z nowymi zadaniami inwestycyjnymi.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/354/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/354/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/354/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/354/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/354/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/354/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/354/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/354/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI/354/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVI/354/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVI/354/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVI/354/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »