| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/249/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łękawica na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. ze zmianami) , art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 j.t. ze zm.) i art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 j.t. ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości16.795.000 złw tym :- dochody bieżące : 12.177.250 zł

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p -218.709 zł,

- dochody majątkowe : 4.617.750 zł

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3u.f.p -2.347.750 złzgodniez załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości18.080.000 złw tym: -wydatki bieżące : 11.334.678 zł,w których wyodrębnia się w szczególności:

1) wydatki jednostek budżetowych 7.471.925 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.414.485 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.057.440 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 1.657.990 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.701.845 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w wysokości 252.918 zł,

5) obsługa długu 250.000 zł,

- wydatki majątkowe : 6.745.322 zł,w których wyodrębnia się w szczególności:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.745.322 zł, z tego:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w wysokości 2.907.281 zł, zgodniez załącznikiem nr 2.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku w wysokości6.745.322 zł,zgodnie
zzałącznikiem 3.

§ 3.

1/ Deficyt budżetu gminy w wysokości1.285.000 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek na wyprzedzające finansowanie - 828.490 zł,

- pożyczek z WFOŚiGW - 456.510 zł, 2/ Przychody budżetu w wysokości3.349.657 zł, rozchody w wysokości2.064.657 złzgodniez załącznikiem nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości200.000 zł., w tym:

1) ogólną w wysokości                            165.000 zł

2) celową w wysokości                            35.000 złz przeznaczeniem na:

- realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości35.000 zł.

§ 5.

.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodniez załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie zzałącznikiem nr 7.

4. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodniez załącznikiem nr 8.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie84.000 złz tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie83.000na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie
zzałącznikiem nr 9.

2. Ustala się wydatki w kwocie1.000 złna realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodniez załącznikiem nr 9.

§ 7.

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:

- samorządowego zakładu budżetowego: przychody –2.468.094 złwydatki– 2.486.632 złzgodniez załącznikiem nr 10 i 10a.

§ 8.

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy w łącznej wysokości437.270 zł, w tym:

1) z tytułu dopłaty do ścieków                                          368.480 zł,

2) z tytułu dopłaty do wody68.790 złzgodniez załącznikiem nr 11.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę                                          -170.000 zł

2) stowarzyszeń na łączną kwotę -972.738 złzgodniez załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę –81.206 zł,w tym dotacja dla Izby Rolniczej w wysokości 2.500 zł , zgodnie zzałącznikiem nr 11.

4. Dotacje celowe na inwestycje na łączną kwotę –1.191.800 zł, zgodniez załącznikiem nr 11.

§ 9.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014 w wysokości152.404 zł, zgodniez załącznikiem nr 12.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości303.240 złoraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości303.240 zł.

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości1.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie :

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- wydatków majątkowych,

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach n mm mn b niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) ustala się maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek i poręczeń – do wysokości 50.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie4.593.681 zł,w tym : a/ na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t –1.000.000 zł,b/ na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t –1.285.000 zł,c/ spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów -1.350.000 zł,d/ na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –958.681 zł.

§ 12.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Bronisław Stachura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik10a.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXV/249/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »