| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/198/2013 Rady Gminy Pawonków

z dnia 19 grudnia 2013r.

W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW NA 2014R

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, art. 218,  art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych                     ( Dz. U. nr 157, poz.1241)

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWALA:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie18.482.299,00

a) bieżące w kwocie 17.621.671,00

b) majątkowe w kwocie 860.628,00  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie19.471.274,71z tego :

a) bieżące w kwocie 16.848.313,71

b) majątkowe w kwocie 2.622.961,00  zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości988.975,71zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu

2. Przychody budżetu w wysokości2.517.146,00zł, rozchody1.528.170,29zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości115.668,00

- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości38.200,00zł.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w wysokości72.830,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie52.973,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. Ustala się wydatki w kwocie19.857,00zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją uchwały o funduszu sołeckim w wysokości215.592,43zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu 988.975,71 zł

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.468.170,29 zł.  Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym na 60.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości2.000.000,00

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień miedzy działami.

3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Samodzielnego jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty700.000,00zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Pawonków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/ 198/ 2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu gminy na 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/ 198/ 2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2014r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/ 198/ 2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/ 198/ 2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/ 198/ 2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/ 198/ 2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/ 198/ 2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »