| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/198/2013 Rady Gminy Pawonków

z dnia 19 grudnia 2013r.

W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW NA 2014R

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, art. 218,  art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych                     ( Dz. U. nr 157, poz.1241)

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWALA:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie18.482.299,00

a) bieżące w kwocie 17.621.671,00

b) majątkowe w kwocie 860.628,00  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie19.471.274,71z tego :

a) bieżące w kwocie 16.848.313,71

b) majątkowe w kwocie 2.622.961,00  zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości988.975,71zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu

2. Przychody budżetu w wysokości2.517.146,00zł, rozchody1.528.170,29zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości115.668,00

- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości38.200,00zł.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w wysokości72.830,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie52.973,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. Ustala się wydatki w kwocie19.857,00zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją uchwały o funduszu sołeckim w wysokości215.592,43zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu 988.975,71 zł

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.468.170,29 zł.  Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym na 60.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości2.000.000,00

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień miedzy działami.

3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Samodzielnego jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty700.000,00zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Pawonków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/ 198/ 2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu gminy na 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/ 198/ 2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2014r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/ 198/ 2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/ 198/ 2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/ 198/ 2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/ 198/ 2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/ 198/ 2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »