| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.089.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta Radlin na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.243, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące
i majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1

na kwotę 51 884 185,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące

w wysokości 51 484 185,00 zł

z czego:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 410 000,00 zł

2) dochody majątkowe

w wysokości 400 000,00 zł

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2

na kwotę 67 396 224,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące

w wysokości 50 944 624,00 zł

z czego:

- wydatki na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

na kwotę 392 350,00 zł

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii

na kwotę 17 650,00 zł

2) wydatki majątkowe

w wysokości 16 451 600,00 zł

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną

w kwocie 186 751,00 zł


§ 4. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 113 249,00 zł

§ 5. 1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie

15 512 039,00 zł

będą:

- kredyty

1 864 789,00 zł

- pożyczki

47 250,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)

13 600 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów

1 864 789,00 zł

- pożyczek

47 250,00 zł

- sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji)

13 600 000,00 zł

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie
z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie
z załącznikiem Nr 4:

1) wielkość dotacji

3 177 178,00 zł

2) wielkość wydatków

3 177 178,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

65 900,00 zł

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5:

1) wielkość dotacji

478 034,00 zł

2) wielkość wydatków

478 034,00 zł


§ 9. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej

w wysokości 1 929 125,00 zł

w tym dla:

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj:

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie

1 459 182,00 zł

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie

432 943,00 zł

2) niepublicznych jednostek systemu oświaty

37 000,00 zł

§ 10. Ustala się kwoty dotacji celowej:

- na porozumienia między jst.

15 500,00 zł

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10 000,00

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

528 000,00 zł

- budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30 000,00 zł

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora

135 000,00 zł

- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

329 600,00 zł

§ 11. Dotacje, o których mowa od § 9 do § 10 ujęto zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Ustala się dochody z opłat i kar oraz wydatki nimi finansowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej wysokości 1.500.000 zł na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu w roku budżetowym,

3) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,


4) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek.

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą spowodować rezygnacji z zadania inwestycyjnego oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.

3. Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 na kwotę
1.500.000 zł.

§ 15. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.089.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.089.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.089.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.089.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr BRM.0007.089.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr BRM.0007.089.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr BRM.0007.089.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr BRM.0007.089.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »