| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/50/2013 Rady Gminy Rędziny

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt.10, art.51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215,art.216, art.217,art.218, art.219, art.220,art.221, art.222, art.233, art. 235, art.236, art. 237, art. 238, art. 239, art.242, art.243, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.)Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.891.132,00zł. zgodniez załącznikiem nr.1w tym :

- dochody bieżące w kwocie - 24.891.132,00zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 29.357.887,00zł zgodniez załącznikiem nr.2w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 23.758.234,00 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 5.599.653,00zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.466.755,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.074.274,00 zł.

b) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy w kwocie 392.481,00zł

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodniez załącznikiem nr 3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodniez załącznikiem nr 3a.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodniez załącznikiem nr.4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 29.600,00zł,

2) celową w wysokości - 55.900,00zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 167.772,55zł. do dyspozycji sołectw zgodnie z zał. Nr.5

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 105.000,00zł zgodniez załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plany przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym wzałączniku nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodniez załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00zł,

§ 11. Zwalnia się zakłady budżetowe z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy.

§ 12. Przypadające do spłaty w roku 2014 raty pożyczki w wysokości 206.064,00 zł sfinansowane będą z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł.

2) do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków : a. w skarbowych papierach wartościowych b. na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5) do dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.

6) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.PDF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »