| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/50/2013 Rady Gminy Rędziny

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt.10, art.51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215,art.216, art.217,art.218, art.219, art.220,art.221, art.222, art.233, art. 235, art.236, art. 237, art. 238, art. 239, art.242, art.243, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.)Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.891.132,00zł. zgodniez załącznikiem nr.1w tym :

- dochody bieżące w kwocie - 24.891.132,00zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 29.357.887,00zł zgodniez załącznikiem nr.2w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 23.758.234,00 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 5.599.653,00zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.466.755,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.074.274,00 zł.

b) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy w kwocie 392.481,00zł

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodniez załącznikiem nr 3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodniez załącznikiem nr 3a.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodniez załącznikiem nr.4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 29.600,00zł,

2) celową w wysokości - 55.900,00zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 167.772,55zł. do dyspozycji sołectw zgodnie z zał. Nr.5

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 105.000,00zł zgodniez załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plany przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym wzałączniku nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodniez załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00zł,

§ 11. Zwalnia się zakłady budżetowe z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy.

§ 12. Przypadające do spłaty w roku 2014 raty pożyczki w wysokości 206.064,00 zł sfinansowane będą z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł.

2) do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków : a. w skarbowych papierach wartościowych b. na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5) do dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.

6) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.PDF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/50/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »