| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 444/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami), art. 212 ust.1 pkt 10 , art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 246.647.821 zł

w tym:

1. dochody bieżące 235.437.821 zł

2. dochody majątkowe 11.210.000 zł

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 249.234.832 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 233.729.475 zł

2. wydatki majątkowe 15.505.357 zł

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Ustalić planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 2.587.011 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 4. Ustalić przychody budżetu miasta w wysokości 4.606.301 zł, rozchody w wysokości 2.019.290 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 8.800.000 zł.

§ 6. Utworzyć rezerwy

1. ogólną w wysokości 490.000 zł

2. celowe w wysokości 1.774.000 zł

w tym:

1) na zarządzanie kryzysowe 643.000 zł,

2) na sfinansowanie odpraw emerytalnych pracowników jednostek budżetowych

761.000 zł,

3) na niezbędne remonty placówek oświatowych 270.000 zł,

4) na wydatki i zakupy inwestycyjne 100.000 zł.

§ 7. 1. Ustalić dochody w wysokości 1.250.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.230.000 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł.

§ 8. Ustalić dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 1.

§ 9. Ustalić plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku nr 2 .

§ 10. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3.

§ 11. Upoważnić Prezydenta Miasta do

1. zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § 5,

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów (poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta) w zakresie wydatków, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków na okres do lat czterech do kwoty 30.000.000 zł, przy czym ograniczenia nie dotyczą umów na dostawę mediów według art. 143 Prawo Zamówień Publicznych.

5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów (poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta) w zakresie wydatków , jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków na okres do lat czterech do kwoty 500.000 zł, przy czym ograniczenia nie dotyczą umów na dostawę mediów według art. 143 Prawo Zamówień Publicznych.

6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

§ 12. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Tabela Nr 1 do Uchwały nr 444/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19.12.2013 roku
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 2014A


Tabela Nr 2 do Uchwały nr 444/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19.12.2013 roku
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 2014A


Tabela Nr 2a do Uchwały nr 444/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19.12.2013 roku
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2a 2014A


Tabela Nr 3 do Uchwały nr 444/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19.12.2013 roku
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 3 2014A


Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 444/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19.12.2013 roku
Zalacznik5.pdf

Zalacznik Nr 1 2014A


Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 444/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19.12.2013 roku
Zalacznik6.pdf

Zalacznik Nr 2 2014A


Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 444/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19.12.2013 roku
Zalacznik7.pdf

Zalacznik Nr 3 2014A

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »