| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/382/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.

Dział

NAZWA- TREŚĆ

KWOTA

1.

852

Pomoc społeczna

19.000,37

w tym:

Dochody bieżące

19.000,37

w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)

18.563,67

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469)

436,70

R A Z E M  D O C H O D Y

19.000,37

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa - treść

Kwota

852

85219

Ośrodki pomocy społecznej

19.000,37

I.  wydatki bieżące

19.000,37

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

0

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2.  dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

19.000,37

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II.  wydatki majątkowe

0

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

w tym na:

-  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

852

Razem:

Pomoc społeczna

19.000,37

O G Ó Ł E M :

19.000,37

3) Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w złotych

L.P.

Dział

NAZWA- TREŚĆ

KWOTA

1.

750

Administracja publiczna

800.000,00

w tym:

Dochody majątkowe

800.000,00

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)

680.000,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)

120.000,00

R A Z E M  D O C H O D Y

800.000,00

4) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.

Dział

NAZWA- TREŚĆ

KWOTA

1.

750

Administracja publiczna

800.000,00

w tym:

Dochody bieżące

800.000,00

w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)

680.000,00

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469)

120.000,00

R A Z E M  D O C H O D Y

800.000,00

5) Zmniejszenie planu wydatków w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa - treść

Kwota

750

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

800.000,00

I.  wydatki bieżące

0

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

0

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2.  dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

0

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II.  wydatki majątkowe

800.000,00

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

800.000,00

w tym na:

-  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

800.000,00

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

750

Razem:

Administracja publiczna

800.000,00

O G Ó Ł E M :

800.000,00

6) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa - treść

Kwota

750

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

800.000,00

I.  wydatki bieżące

800.000,00

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

800.000,00

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2.  dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

800.000,00

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II.  wydatki majątkowe

0

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

w tym na:

-  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

750

Razem:

Administracja publiczna

800.000,00

O G Ó Ł E M :

800.000,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2013 rok otrzymują brzmienie:

Lp.

Nazwa zadania – cel wydatku

Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdział §

Kwota
złotych

2

3

4

5

6

I. Wydatki na finansowanie inwestycji

1.

Nakładki asfaltowe na drogach gminnych

600

60016

6050

997.944,90

2.

Odbudowa nawierzchni ul. Grapa w Żywcu na odcinku 0 + 00 do 1 + 300

600

60078

6050

659.187,00


3.

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego przy ul. Nad Stawem w Żywcu „


600


60078


6050


51.660,00

4.

Remont ul. Wspólnej w Żywcu w km 0 + 000-0 + 739

600

60078

6050

15.329,60


5.

Przebudowa płyty rynku w Żywcu prowadząca do budowy nowoczesnej strefy turystycznej


630


63095


6050


15.200,00

6.

Budownictwo socjalne

700

70095

6050

230.000,00

7.

Zagospodarowanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego

750

75023

6050

22.000,00

8.

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec

750

75023

6057

2.460.792,84

9.

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec

750

75023

6059

80.000,94

10.

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap 2

750

75023

6057

2.908.555,50

11.

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap 2

750

75023

6059

413.274,50

12.

Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej

750

75023

6057

4.717.593,08

13.

Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej

750

75023

6059

1.037.169,53


14.

Utworzenie boksu kasowego na potrzeby poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


750


75023


6050


12.800,00

15.

Zakup i instalacja kamer w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego

750

75023

6050

45.170,74


16.

Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu i transmisji danych na terenie miasta Żywiec


750


75023


6050


34.829,26

17.

Wyposażenie pracowni komputerowej

801

80101

6067

5.173,91

18.

Wyposażenie pracowni komputerowej

801

80101

6069

426,09


19.

Modernizacja systemu ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żywcu przy ul. Moszczanickiej 26


801


80101


6050


50.000,00


20.

Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu


801


80104


6050


1.605.000,00

21.

Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola Nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu

801

80104

6050

50.000,00

22.

Remont kapitalny wewnętrznej starej części budynku Gimnazjum nr 1 w Żywcu

801

80110

6050

710.000,00

23.

Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Gimnazjum Nr 1

801

80110

6060

12.795,00

24.

Zakup kserokopiarki

801

80114

6060

4.500,00

25.

Program ograniczania niskiej emisji w Mieście Żywcu – etap VI

900

90095

6050

468.043,00


26.

Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II


921


92195


6057


10.200.000,00


27.

Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II


921


92195


6059


1.800.000,00


28.

Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt.”Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”


921


92195


6050


54.000,00

29.

Montaż nowej folii basenowej

926

92604

6210

40.000,00

30.

Uzupełnienie infrastruktury boiska sportowego przy G3 i SP 3 w Sporyszu

926

92695

6050

220.000,00

R A Z E M :

28.921.445,89

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi:   129.077.677,71 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 126.014.320,35 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości  2.069.511,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.132.868,36 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.

DOCHODY OGÓŁEM:

129.077.677,71

2.

WYDATKI OGÓŁEM:

126.014.320,35

3.

Wynik (1 – 2 ) – nadwyżka:

3.063.357,36

4.

PRZYCHODY BUDŻETU

2.069.511,00

z czego:

-  pożyczki

69.511,00

-  kredyty

2.000.000,00

5.

ROZCHODY BUDŻETU

5.132.868,36

z czego

-  spłata rat zaciągniętych kredytów

4.307.692,36

-  spłata rat zaciągniętych pożyczek

825.176,00

§ 3.

Nadwyżka budżetu w wysokości 3.063.357,36 złotych przeznaczona zostanie na:

1) Zaplanowaną spłatę rat kredytów w kwocie -   2.238.181,36 złotych

2) Zaplanowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 825.176,00 złotych.

§ 4.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/259/2012 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 2012 roku „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”  otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/382/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji w złotych

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

750

75095

Miasto Bielsko- Biała

1.030,00

750

Razem:

Administracja publiczna

1.030,00

851

85158

Izby wytrzeźwień

12.770,00

851

Razem:

Ochrona zdrowia

12.770,00

921

92109

Miejskie Centrum Kultury

2.647.750,00

0

0

92116

Żywiecka Biblioteka Samorządowa

680.000,00

0

0

92118

Muzeum Miejskie

1.250.000,00

0

0

921

Razem:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.577.750,00

0

0

926

92604

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

0

1.000.000,00

40.000,00

926

Razem:

Kultura fizyczna i sport

0

1.000.000,00

40.000,00

RAZEM:

4.577.750,00

1.000.000,00

53.800,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

630

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

0

0

20.000,00

630

Razem:

Turystyka

0

0

20.000,00

801

80101

Szkoły podstawowe

410.420,00

0

0

80104

Przedszkola

1.153.367,00

0

0

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

16.353,00

80110

Gimnazja

624.247,00

0

0

801

Razem:

Oświata i wychowanie

2.204.387,00

0

0

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0

0

382.230,00

851

Razem:

Ochrona zdrowia

0

0

382.230,00


854


85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży


0


0


28.000,00

85495

Pozostała działalność

0

0

11.000,00

854

Razem:

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

0

39.000,00

921

92195

Pozostała działalność

0

0

34.000,00

921

Razem:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

0

34.000,00

926

92695

Pozostała działalność

0

0

138.000,00

926

Razem:

Kultura fizyczna i sport

0

0

138.000,00

RAZEM:

2.204.387,00

0

613.230,00

O G Ó Ł E M :

6.782.137,00

1.000.000,00

667.030,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »