| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/226/13 Rady Powiatu Rybnickiego

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Rybnickiego na 2014 rok wraz z załącznikami

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.
z 2013 r. poz. 595 ze zm.); art. 39 ust. 1, art. 211-213, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.); art. 3, art. 5, art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz 256 ze zm.); art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( j.t. Dz.U z 2013, poz. 1166); art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

1) Planowane dochody budżetu Powiatu wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w kwocie:44.068.528,23 złzgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:

- dochody bieżące: 38.510.933,74 zł

- dochody majątkowe: 5.557.594,49 zł

2) Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwocie:46.535.900,83 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:

- wydatki bieżące:39.231.063,35 zł

- wydatki majątkowe:7.304.837,48 zł

3) Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4) Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5) Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6) Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

7) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości432.627,40 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 7.

8) Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie:2.467.372,60 zł.

Źródłem pokrycia deficytu Powiatu są:

- nadwyżki z lat ubiegłych: 2.467.372,60 zł.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości:2.900.000, zgodnie z zestawieniem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

9) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na kwotę:3.000.000 zł.

10) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości określonej w punkcie 9.

11) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych określa zestawienie Nr 9 do niniejszej Uchwały.

12) Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie:260.000 zł.

Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:

„rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie:800.000zł;

„rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w kwocie:434.460 zł;

„rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie:140.000 zł;

„rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej” w kwocie:18.200 zł;

„rezerwa celowa wydatki majątkowe” w kwocie:200.000 zł.

13) Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu rybnickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

14) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

15) Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień Staroście oraz kierownikom i dyrektorom do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesienia między grupami wydatków.

16) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu roku bieżącego. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

17) Upoważnić Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu, oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 2.

Załączniki do uchwały budżetowej:

1) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urządowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Tokarz


Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr: XXXVI/226/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 29013 r.
Zalacznik1.pdf

Planowane dochody budżetu Powiatu wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2014 r.


Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr: XXXVI/226/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2014 r.


Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr: XXXVI/226/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Plalnowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budzetowej na 2014 r.


Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr: XXXVI/226/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budzetowej na 2014 r.


Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr: XXXVI/226/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 r.


Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr: XXXVI/226/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.


Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr: XXXVI/226/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Rozchody budżetu Powiatu na 2014 r.


Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr: XXXVI/226/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Przychody budżetu Powiatu na 2014 r.


Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr: XXXVI/226/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2014 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: XXXVI/226/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr: XXXVI/226/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »