| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/883/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 grudnia 2013r.

uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.).

Rada Miejska
uchwala

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 724.004.390,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody gminy 516.504.031,18 zł

a) dochody bieżące 502.833.509,04 zł

b) dochody majątkowe 13.670.522,14 zł

2) dochody powiatu 207.500.358,82 zł

a) dochody bieżące 196.516.260,69 zł

b) dochody majątkowe 10.984.098,13 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.128.342,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 26.829.689,00 zł

b) na zadania powiatu 23.298.653,00 zł

2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.000,00 zł, jak w załączniku
Nr 3 do uchwały, w tym: na zadania gminy 40.000,00 zł

3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.095.574,52 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 2.069.421,48 zł

b) na zadania powiatu 3.026.153,04 zł

4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.250.000,00 zł

5) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 15.000,00 zł

6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 940.000,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 735.327.172,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, w tym:

1) na zadania gminy 491.777.651,50 zł

2) na zadania powiatu 243.549.520,50 zł

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 407.492.304,34 zł, w tym:

a) kwotę 292.847.305,48 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 168.763.107,66 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- kwotę 124.084.197,82 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) kwotę 62.915.052,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 24.353.227,00 zł

c) kwotę 40.220.403,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych

d) kwotę 1.688.269,70 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:

- kwotę 181.782,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

e) kwotę 851.452,03 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

f) kwotę 8.969.822,13 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych)

2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 210.749.843,66 zł, w tym:

a) kwotę 162.366.246,66 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 108.644.121,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- kwotę 53.722.125,66 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) kwotę 35.434.856,36 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

c) kwotę 3.992.902,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych

d) kwotę 3.315.525,81 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:

- kwotę 718.493,04 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

e) kwotę 678.294,10 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

f) kwotę 4.962.018,73 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych)

3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 84.285.347,16 zł, w tym 84.285.347,16 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne

a) z czego 6.402.481,84 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta

b) kwotę 659.427,00 zł na inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW

c) kwotę 20.407,65 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych)

4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 32.799.676,84 zł, w tym 32.799.676,84 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:

a) kwotę 15.008.512,74 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta

b) kwotę 1.074.580,00 zł na inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW

c) kwotę 14.449,60 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych)

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały.

4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały.

5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały.

6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

1) wydatki w kwocie 50.128.342,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 26.829.689,00 zł

b) na zadania powiatu 23.298.653,00 zł

2) wydatki w kwocie 40.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym: na zadania gminy 40.000,00 zł

3) wydatki w kwocie 5.095.574,52 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 2.069.421,48 zł

b) na zadania powiatu 3.026.153,04 zł

4) wydatki w kwocie 4.250.000,00 zł na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4.025.00,00 zł

b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 225.000,00 zł

5) wydatki w kwocie 15.000,00 zł finansowane z opłaty produktowej

6) wydatki w kwocie 940.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 11.322.782,00 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:

a) z kredytów w kwocie 9.188.775,00 zł

b) z pożyczek w kwocie 2.134.007,00 zł

3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 10 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 11.322.782,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 38.811.225,00

§ 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku
Nr 11 do uchwały.

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 4.000.000,00 zł

2. rezerwę celową w wysokości 4.150.000,00 zł, w tym:

1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 500.000,00 zł

2) na wydatki związane z realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.650.000,00 zł

3) na wydatki związane z budżetem obywatelskim 2.000.000,00 zł

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 48.000.000,00 zł.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej.

§ 8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady MiejskiejJarosław Klimaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/883/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/883/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/883/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/883/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/883/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI  BUDŻETU W 2014 ROKU


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/883/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

DOTACJE W 2014 ROKU


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/883/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2014 ROKU


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/883/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2014 ROKU


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/883/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/883/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/883/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »