| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/398/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2013 roku - Rada Miejska Cieszyna

uchwala:
budżet Miasta Cieszyna na rok 2014

§ 1. 1. Dochody budżetu Miasta na 2014 rok w wysokości 134.821.494,78 zł
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 115.240.955,95 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 19.580.538,83 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.412.183,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.516.949,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.665.440,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3c,

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 930.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.320.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok w wysokości 162.572.652,42 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 108.601.320,38 zł, w tym:

a) kwotę 51.369.045,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 553.834,00 zł,

b) kwotę 4.972.155,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) kwotę 1.974.740,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 5,

d) kwotę 7.740.120,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych Gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 5,

e) wydatki na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.412.183,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,

f) kwotę 1.000.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,

g) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 930.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,

h) wydatki na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 5.320.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9,

2) wydatki majątkowe kwotę 53.971.332,04 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 27.751.157,64 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą:

1) kredyty w wysokości 27.733.938,64 zł

2) pożyczki w wysokości 17.219,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 34.716.309,64 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 6.965.152,00 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 750.000,00 zł
na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie

2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.140.370,00 zł
w tym:

- na wydatki bieżące 1.140.370,00 zł
związane z:

a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 411.000,00 zł

b) funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł

c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 196.370,00 zł

d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 283.000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane na podstawie sporządzanych przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy faktur i not obciążeniowych za usługi na podmioty, które faktycznie z tych usług korzystają, a usługi te nie są związane bezpośrednio z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych zaliczane będą na zmniejszenie wydatków budżetowych.

2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. w piętnastym i w ostatnim dniu każdego miesiąca.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł,

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 27.751.157,64 zł,

3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.265.152,00 zł.

§ 8. Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

2. dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,

3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 1.500.000,00 zł,

4. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku:

a) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 750.000,00 zł,

b) na realizację zadań wspófinansowanych z innych źródeł - 700.000,00 zł,

5. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 5.265.152,00 zł,

6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł,

7. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta,

9. do przekazania innym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/398/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/398/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/398/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVIII/398/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXXVIII/398/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3b.pdf

Załącznik Nr 3c do Uchwały Nr XXXVIII/398/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3c.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/398/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/398/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/398/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/398/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/398/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/398/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »