| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/328/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w dochodach Gminy (zał. Nr 1)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 380,00

w tym: dochody bieżące

0,00

4 380,00

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

4 380,00

Ogółem:

0,00

4 380,00

1. Dokonać zmian w wydatkach Gminy (zał. Nr 8)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

960,00

01095

Pozostała działalność

0,00

960,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

960,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

960,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

960,00

750

Administracja publiczna

47 740,45

0,00

75023

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

960,00

0,00

w tym:

- Wydatki bieżące

960,00

0,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

960,00

0,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

960,00

0,00

75095

Pozostała działalność

46 780,45

0,00

w tym:

- Wydatki bieżące

46 780,45

0,00

w tym:

/ dotacja na zadania bieżące

46 780,45

0,00

630

Turystyka

0,00

34 458,65

63095

Pozostala działalność

0,00

34 458,65

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

34 458,65

w tym:

/ dotacja na zadania bieżące

0,00

34 458,65

926

Kultura fizyczna

0,00

250,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0,00

250,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

250,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

250,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

250,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

16 451,80

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

0,00

16 451,80

w tym:

- Wydatki majątkowe

0,00

3 750,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

3 750,00

- Wydatki bieżące

0,00

12 701,80

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

380,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

380,00

/ dotacja na zadania bieżące

0,00

12 321,80

Ogółem:

47 740,45

52 120,45

§ 3.

1. Ulega zmianie § 10 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych  kredytów i pożyczek  oraz emitowanych  papierów wartościowych w kwocie  8.724.074,02 zł na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego -  1.000.000,00zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego -   5.073.200,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie

2. Ulega zmianie § 12 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: Upoważnia się Wójta do: 1/zaciągania kredytów i pożyczek  oraz emisji papierów wartościowych  na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 5.073.200,00 zł

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego -1.000.000,00zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

§ 4.

1. Dokonać zmiany załącznika Nr 10 - Zestawienie przychodów i rozchodów, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonać zmiany załącznika Nr 9 wydatki majątkowe, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Dokonać zmiany załącznika Nr 12 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Czernichów w 2013 roku  , który  przyjmuje treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej   uchwały.

4. Dokonać zmiany załącznika nr 11 - zestawienie przychodów i kosztów  ZUP Isepnica w Międz. Bialskim 2013 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały

5. Dokonać zmiany załącznika nr 14 Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2013 roku  , który otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 5.

Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 37.756.774,79 zł w tym: dochody bieżące 27.006.079,59 zł i wydatki w wysokości: 41.337.458,50 zł , w tym: wydatki bieżące: w wysokości 21.779.308,22zł. Deficyt budżetowy wynosi 3.580.683,71 zł zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki w wysokości 300.000,00zł i kredytów w wysokości 3.280.683,71 zł.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/328/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/328/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE Na 2013 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/328/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW W 2013 ROKU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/328/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie przychodów i kosztów Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim 2013 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/328/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2013 roku


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/328/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
uzasadnienie.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eco Carport

Producent i dystrybutor wiat z drewna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »