| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/328/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w dochodach Gminy (zał. Nr 1)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 380,00

w tym: dochody bieżące

0,00

4 380,00

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

4 380,00

Ogółem:

0,00

4 380,00

1. Dokonać zmian w wydatkach Gminy (zał. Nr 8)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

960,00

01095

Pozostała działalność

0,00

960,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

960,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

960,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

960,00

750

Administracja publiczna

47 740,45

0,00

75023

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

960,00

0,00

w tym:

- Wydatki bieżące

960,00

0,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

960,00

0,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

960,00

0,00

75095

Pozostała działalność

46 780,45

0,00

w tym:

- Wydatki bieżące

46 780,45

0,00

w tym:

/ dotacja na zadania bieżące

46 780,45

0,00

630

Turystyka

0,00

34 458,65

63095

Pozostala działalność

0,00

34 458,65

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

34 458,65

w tym:

/ dotacja na zadania bieżące

0,00

34 458,65

926

Kultura fizyczna

0,00

250,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0,00

250,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

250,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

250,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

250,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

16 451,80

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

0,00

16 451,80

w tym:

- Wydatki majątkowe

0,00

3 750,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

3 750,00

- Wydatki bieżące

0,00

12 701,80

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

380,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

380,00

/ dotacja na zadania bieżące

0,00

12 321,80

Ogółem:

47 740,45

52 120,45

§ 3.

1. Ulega zmianie § 10 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych  kredytów i pożyczek  oraz emitowanych  papierów wartościowych w kwocie  8.724.074,02 zł na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego -  1.000.000,00zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego -   5.073.200,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie

2. Ulega zmianie § 12 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: Upoważnia się Wójta do: 1/zaciągania kredytów i pożyczek  oraz emisji papierów wartościowych  na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 5.073.200,00 zł

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego -1.000.000,00zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

§ 4.

1. Dokonać zmiany załącznika Nr 10 - Zestawienie przychodów i rozchodów, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonać zmiany załącznika Nr 9 wydatki majątkowe, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Dokonać zmiany załącznika Nr 12 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Czernichów w 2013 roku  , który  przyjmuje treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej   uchwały.

4. Dokonać zmiany załącznika nr 11 - zestawienie przychodów i kosztów  ZUP Isepnica w Międz. Bialskim 2013 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały

5. Dokonać zmiany załącznika nr 14 Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2013 roku  , który otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 5.

Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 37.756.774,79 zł w tym: dochody bieżące 27.006.079,59 zł i wydatki w wysokości: 41.337.458,50 zł , w tym: wydatki bieżące: w wysokości 21.779.308,22zł. Deficyt budżetowy wynosi 3.580.683,71 zł zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki w wysokości 300.000,00zł i kredytów w wysokości 3.280.683,71 zł.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/328/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/328/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE Na 2013 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/328/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW W 2013 ROKU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/328/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie przychodów i kosztów Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim 2013 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/328/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2013 roku


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/328/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
uzasadnienie.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »