| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/330/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernichów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 23 maja 2013 r. , poz. 594 ), oraz art. 89,art. 90 ,art. 211, art.212,art. 214, art.215 ,art. 217,art. 218,art. 221 ust.1 ,art. 222,art. 233, art.235 ,art. 236,art. 237,art. 239,art.258,oraz 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami))

Rada Gminy w Czernichowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości29.630.342,71 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1).

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości –21.706.884,49 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości -7.923.458,22 zł,w szczególności;

a) Dotacje i środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) 5.339.258,22 zł; (zgodnie z załącznikiem nr 13)

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości30.688.934,31 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 8).

2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:  2.1. Wydatki bieżące na kwotę w wysokości20.510.379,59 zł,w szczególności na :

1) Wydatki jednostek budżetowych 16.503.644,29, w tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane11.413.453,00 zł,

2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań5.090.191,29zł

3) Dotacje na zadania bieżące na kwotę1.040.563,30 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 12

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę2.210.563,00 zł;

5) Wydatki na obsługę długu na kwotę579.009,00zł

6) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w arrt.5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na kwotę176.600,00 złWydatki majątkowe kwotę w wysokości10.178.554,72 zł,w szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę10.178.554,72 zł,(zgodnie z załącznikiem nr 9)w tym na;

a) programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)6.281.480,26zł; (zgodnie z załącznikiem nr 13)

§ 3.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie1.040.563,30zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 4.

a) Deficyt budżetu w wysokości1.058.591,60 zł,zostanie pokryty przychodami :

b) z pożyczek 1.058.591,60zł

1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu2.240.479,60zł;w tym:Kredyt- 1.181.888,00 zł,Pożyczka - 1.058.591,60zł,Wolne środki - 0

2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu1.181.888,00 zł;w tym:spłata kredytów w kwocie 995.392,00zł,spłata pożyczki w kwocie 186.496,00 zł .

3. Przychody i rozchody budżetu określazałącznik zestawienie przychodów i rozchodów nr 10.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł;

2) celową w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości1.464.182,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2.)

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości175.721,00zł(zgodnie z załącznikiem nr 3.)

3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości109.529,49zł(zgodnie z załącznikiem nr 4 .)

4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w wysokości578.859,30zł(zgodnie z załącznikiem nr 5 .)

5.

§ 7.

1. Ustala się dochody w wysokości200.000,00 złz tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości180.000,00złna realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,(zgodnie z załącznikiem nr 6)

2. Ustala się wydatki w wysokości20.000,00złna realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,(zgodnie z załącznikiem nr 6 ).

§ 8.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUP Isepnica w Międzybrodziu Bialskim(zgodnie z załącznikiem Nr 11)

§ 9.

1. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi26.500,00zł -zgodnie z załącznikiem nr7.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto podstawowe jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto podstawowe jednostki i zwiększają wykonanie dochodów w tym samym roku budżetowym

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie6.766.088,00 złna:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego1.000.000,00zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego -4.584.200,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych –1.181.888,00zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych wzałączniku nr 14 ( Programy i projekty realizowane przyudziale środków unijnych)

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

- na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego-1.000.000,00zł,

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego –4.584.200,00 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych –1.181.888,00zł.

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) udzielenia w formie zarządzenia , szczegółowego upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym

4) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/330/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/330/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN FINANSOWY - DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAN BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/330/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN FINANSOWY- DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/330/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA DRODZE UMÓW (POROZUMIEŃ) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/330/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

DOTACJE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ( UMÓW ) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/330/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/330/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

BUDŻET DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/330/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2014


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/330/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE Na 2014 rok


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/330/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/330/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Zestawienia przychodów i kosztów Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim na 2014 rok


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV/330/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW W 2014 ROKU


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIV/330/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Dotacje i Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pochodzące ze źrodeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIV/330/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2014 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »