| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.161.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zwanej dalej "opłatą".

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) Ustawa – ustawa z dnia 09 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r, poz. 135 z późn. zm.),

2) Dochód i kryterium dochodowe – dochód i kryterium dochodowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 182),

3) Piecza zastępcza – rodzinna lub instytucjonalna piecza zastępcza w rozumieniu ustawy,

4) Dziecko – dziecko przebywające w pieczy zastępczej,

5) Pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej – osoba, która po osiągnięciu pełnoletności pozostała w pieczy zastępczej na zasadach art. 37 ust. 2 ustawy,

6) Osoby zobowiązane – rodzice dziecka lub pełnoletniego wychowanka pieczy zastępczej, za wyjątkiem rodziców, o których mowa w art. 193 ust. 7 ustawy,

7) Opłata – miesięczna opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości określanej na zasadach art. 193 ust. 1 ustawy.

§ 3. 1. Umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić na wniosek lub z urzędu.

2. Podstawą wydania decyzji o umorzeniu w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności lub odstąpienia od ustalenia opłaty jest sytuacja materialna, dochodowa i zdrowotna rodziny osoby zobowiązanej.

§ 4. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza lub jest równy 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (t.j. Dz. U. z 2012r, poz. 182)

2. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej lub dochód osoby samotnie gospodarującej w odniesieniu do osób zobowiązanych do ponoszenia opłat przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r, to wysokość częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej ustala się na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej lub dochód osoby samotnie gospodarującej w odniesieniu do osób zobowiązanych do ponoszenia opłat przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r, to wysokość częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej ustala się na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W przypadku gdy kwota zobowiązania pozostająca po częściowym odstąpieniu od opłaty zgodnie z ust. 3 i 4 zagraża ważnym interesom osoby zobowiązanej, zwłaszcza egzystencji osoby zobowiązanej lub jego rodziny, można zdecydować o innej odpłatności niż wynikająca z Załącznika nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały, adekwatnie do możliwości finansowych rodziny osoby zobowiązanej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. W szczególności, gdy występują uzasadnione okoliczności, tj: długotrwała choroba, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

5. Okres odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustalony w decyzji administracyjnej nie może przekroczyć jednorazowo 12 miesięcy.

6. W przypadku, gdy opłatę ustala się za okresy wcześniejsze – sprzed wydania decyzji – z uwagi na procesowe przeszkody we wcześniejszym wydaniu decyzji (np. nieznane miejsce pobytu osoby zobowiązanej) odstąpienia od ustalenia opłaty może obejmować okresy dłuższe niż 1 rok.

§ 5. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej bądź z urzędu, biorąc pod uwagę jego możliwości płatnicze, można:

1) rozłożyć opłatę na raty,

2) odroczyć termin płatności całości lub części opłaty.

2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności może nastąpić gdy osoba zobowiązana wywiązywała się terminowo z ponoszenia opłat i nastąpiło pogorszenie jej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej lub zdrowotnej albo wystąpiło zdarzenie losowe uniemożliwiające uiszczenie opłaty z zachowaniem terminu płatności.

3. Rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności zaległych opłat udziela się na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być dłuższy.

4. Od opłat, w stosunku do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności, chyba że przy zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej.

5. W przypadku nie uiszczenia przez zobowiązanego opłaty na warunkach ustalonych w trybie niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 4.

§ 6. W przypadku powstania zaległości z tytułu nieuiszczania opłat przez osobę zobowiązaną można umorzyć w całości lub w części, łącznie z odsetkami, kwotę należności jeżeli:

1) Osoba zobowiązana zmarła nagle nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

2) Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,

3) Postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

4) Pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osobę zobowiązaną możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogło by doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

5) Egzekucja należności zagraża egzystencji osoby zobowiązanej lub osobom pozostającym na jej utrzymaniu,

6) Nastąpiło u osoby zobowiązanej pogorszenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej lub zdrowotnej albo zdarzenie losowe uniemożliwiające uiszczanie opłaty.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 8. Tracą moc Uchwały Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój  Nr III.32.2012 z dnia 29.03.2012r oraz Uchwała nr XIII.169.2012 z dnia 25.10.2012r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Sławik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.161.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość częściowego odstąpienia od opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

150 - 200% kryterium dochodowego

95%

200 – 250% kryterium dochodowego

90%

250 – 300% kryterium dochodowego

80%

300 – 350% kryterium dochodowego

70%

350-400% kryterium dochodowego

50%

400 – 450% kryterium dochodowego

30%

450 – 500% kryterium dochodowego

10%

Powyżej 500% kryterium dochodowego

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.161.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Tabela opłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej

Przy dochodzie netto na osobę
w rodzinie stanowiącym
% kryterium dochodowego,
o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy

1 dziecko przebywające
w placówce – wysokość częściowego odstąpienia od opłaty

2 dzieci przebywających
w placówce –  wysokość częściowego odstąpienia od opłaty na jedno dziecko

3 i więcej dzieci przebywających
w placówce –  wysokość częściowego odstąpienia od opłaty na jedno dziecko

powyżej 150 do 200

99 %

99 %

99 %

powyżej 200 do 250

98 %

99  %

99 %

powyżej 250 do 300

97 %

98 %

98 %

powyżej 300 do 350

95  %

97 %

97 %

powyżej 350 do 400

93  %

95 %

95 %

powyżej 400 do 450

90 %

93 %

93 %

powyżej 450 do 500

88 %

90 %

90 %

powyżej 500 do 550

85 %

88  %

88  %

powyżej 550 do 600

82  %

85 %

85 %

powyżej 600 do 650

78  %

82 %

82 %

powyżej 650 do 750

74 %

78  %

78 %

powyżej 750 do 800

70 %

74 %

74   %

powyżej 800 do 850

50 %

70  %

70  %

powyżej 850

Wysokość średniego miesięcznego kosztu w danej placówce

Wysokość średniego miesięcznego kosztu w danej placówce

Wysokość średniego miesięcznego kosztu w danej placówce

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »