| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.161.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zwanej dalej "opłatą".

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) Ustawa – ustawa z dnia 09 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r, poz. 135 z późn. zm.),

2) Dochód i kryterium dochodowe – dochód i kryterium dochodowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 182),

3) Piecza zastępcza – rodzinna lub instytucjonalna piecza zastępcza w rozumieniu ustawy,

4) Dziecko – dziecko przebywające w pieczy zastępczej,

5) Pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej – osoba, która po osiągnięciu pełnoletności pozostała w pieczy zastępczej na zasadach art. 37 ust. 2 ustawy,

6) Osoby zobowiązane – rodzice dziecka lub pełnoletniego wychowanka pieczy zastępczej, za wyjątkiem rodziców, o których mowa w art. 193 ust. 7 ustawy,

7) Opłata – miesięczna opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości określanej na zasadach art. 193 ust. 1 ustawy.

§ 3. 1. Umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić na wniosek lub z urzędu.

2. Podstawą wydania decyzji o umorzeniu w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności lub odstąpienia od ustalenia opłaty jest sytuacja materialna, dochodowa i zdrowotna rodziny osoby zobowiązanej.

§ 4. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza lub jest równy 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (t.j. Dz. U. z 2012r, poz. 182)

2. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej lub dochód osoby samotnie gospodarującej w odniesieniu do osób zobowiązanych do ponoszenia opłat przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r, to wysokość częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej ustala się na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej lub dochód osoby samotnie gospodarującej w odniesieniu do osób zobowiązanych do ponoszenia opłat przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r, to wysokość częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej ustala się na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W przypadku gdy kwota zobowiązania pozostająca po częściowym odstąpieniu od opłaty zgodnie z ust. 3 i 4 zagraża ważnym interesom osoby zobowiązanej, zwłaszcza egzystencji osoby zobowiązanej lub jego rodziny, można zdecydować o innej odpłatności niż wynikająca z Załącznika nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały, adekwatnie do możliwości finansowych rodziny osoby zobowiązanej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. W szczególności, gdy występują uzasadnione okoliczności, tj: długotrwała choroba, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

5. Okres odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustalony w decyzji administracyjnej nie może przekroczyć jednorazowo 12 miesięcy.

6. W przypadku, gdy opłatę ustala się za okresy wcześniejsze – sprzed wydania decyzji – z uwagi na procesowe przeszkody we wcześniejszym wydaniu decyzji (np. nieznane miejsce pobytu osoby zobowiązanej) odstąpienia od ustalenia opłaty może obejmować okresy dłuższe niż 1 rok.

§ 5. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej bądź z urzędu, biorąc pod uwagę jego możliwości płatnicze, można:

1) rozłożyć opłatę na raty,

2) odroczyć termin płatności całości lub części opłaty.

2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności może nastąpić gdy osoba zobowiązana wywiązywała się terminowo z ponoszenia opłat i nastąpiło pogorszenie jej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej lub zdrowotnej albo wystąpiło zdarzenie losowe uniemożliwiające uiszczenie opłaty z zachowaniem terminu płatności.

3. Rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności zaległych opłat udziela się na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być dłuższy.

4. Od opłat, w stosunku do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności, chyba że przy zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej.

5. W przypadku nie uiszczenia przez zobowiązanego opłaty na warunkach ustalonych w trybie niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 4.

§ 6. W przypadku powstania zaległości z tytułu nieuiszczania opłat przez osobę zobowiązaną można umorzyć w całości lub w części, łącznie z odsetkami, kwotę należności jeżeli:

1) Osoba zobowiązana zmarła nagle nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

2) Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,

3) Postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

4) Pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osobę zobowiązaną możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogło by doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

5) Egzekucja należności zagraża egzystencji osoby zobowiązanej lub osobom pozostającym na jej utrzymaniu,

6) Nastąpiło u osoby zobowiązanej pogorszenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej lub zdrowotnej albo zdarzenie losowe uniemożliwiające uiszczanie opłaty.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 8. Tracą moc Uchwały Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój  Nr III.32.2012 z dnia 29.03.2012r oraz Uchwała nr XIII.169.2012 z dnia 25.10.2012r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Sławik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.161.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość częściowego odstąpienia od opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

150 - 200% kryterium dochodowego

95%

200 – 250% kryterium dochodowego

90%

250 – 300% kryterium dochodowego

80%

300 – 350% kryterium dochodowego

70%

350-400% kryterium dochodowego

50%

400 – 450% kryterium dochodowego

30%

450 – 500% kryterium dochodowego

10%

Powyżej 500% kryterium dochodowego

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.161.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Tabela opłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej

Przy dochodzie netto na osobę
w rodzinie stanowiącym
% kryterium dochodowego,
o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy

1 dziecko przebywające
w placówce – wysokość częściowego odstąpienia od opłaty

2 dzieci przebywających
w placówce –  wysokość częściowego odstąpienia od opłaty na jedno dziecko

3 i więcej dzieci przebywających
w placówce –  wysokość częściowego odstąpienia od opłaty na jedno dziecko

powyżej 150 do 200

99 %

99 %

99 %

powyżej 200 do 250

98 %

99  %

99 %

powyżej 250 do 300

97 %

98 %

98 %

powyżej 300 do 350

95  %

97 %

97 %

powyżej 350 do 400

93  %

95 %

95 %

powyżej 400 do 450

90 %

93 %

93 %

powyżej 450 do 500

88 %

90 %

90 %

powyżej 500 do 550

85 %

88  %

88  %

powyżej 550 do 600

82  %

85 %

85 %

powyżej 600 do 650

78  %

82 %

82 %

powyżej 650 do 750

74 %

78  %

78 %

powyżej 750 do 800

70 %

74 %

74   %

powyżej 800 do 850

50 %

70  %

70  %

powyżej 850

Wysokość średniego miesięcznego kosztu w danej placówce

Wysokość średniego miesięcznego kosztu w danej placówce

Wysokość średniego miesięcznego kosztu w danej placówce

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »