| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.75.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwała określa warunki i tryb finansowego wsparcia przez Gminę Lyski zadania własnego z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski.

2. Wspieranie finansowe, o którym mowa w ust. 1 następuje w formie dotacji celowej zwanej „dotacją".

3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

4. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Lyski będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów na terenie Gminy Lyski;

2) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej;

3) poprawy osiąganych wyników sportowych oraz poprawy jakości szkolenia prowadzonego przez kluby sportowe;

4) promocji sportu i aktywnego stylu życia.

5. O dotację, o której mowa w ust. 2 może ubiegać się każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Lyski prowadzi działalność sportową na rzecz jej mieszkańców.

6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu określa uchwała budżetowa.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 2.

1. Przedmiotem dotacji może być realizacja zadania o charakterze sportowym obejmująca dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

1) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;

2) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;

3) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego.

2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 4.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

2) koszty dojazdu zawodników na treningi;

3) zakup nagród dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

4) wypłaty stypendiów przyznawanych przez klub sportowy zawodnikom;

5) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

6) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu;

7) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

8) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;

9) budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu;

10) zakupu urządzeń i sprzętu zaliczanego do majątku trwałego.

4. Przy realizacji zadania wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny, którego wysokość zostanie każdorazowo określona w ogłoszeniu konkursowym.

5. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu konkursu.

6. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy Lyski dotację na więcej niż jedno zadanie, pod warunkiem, że każde zadanie objęte będzie oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem.

7. Jedno zadanie nie może być jednocześnie dofinansowane dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Lyski na zasadach, o których mowa w § 1 ust.3.

Rozdział 3.
Tryb udzielenia dotacji

§ 3.

1. Wójt Gminy Lyski w drodze Zarządzenia ogłasza konkurs, w którym określa:

1) rodzaj zadania;

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków;

4) termin składania wniosków;

5) termin realizacji zadań.

2. Wzór wniosku zostanie określony zarządzeniem Wójta Gminy Lyski.

3. Ogłoszenie konkursowe zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Lyski oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski.

3. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 7 dni.

4. W celu oceny złożonych wniosków, Wójt Gminy Lyski powołuje komisję konkursową.

5. Wójt Gminy Lyski może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

6. Wniosek, który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

1) wpływ realizacji zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy;

2) przedstawioną kalkulację kosztów;

3) możliwość realizacji zadania przez podmiot;

4) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;

5) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w danym konkursie.

8. Komisja konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy Lyski swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

9. Po zapoznaniu się z oceną komisji konkursowej Wójt Gminy Lyski dokonuje wyboru wniosku. Roztrzygnięcie Wójta jest ostateczne.

10. O wysokości przyznanej dotacji zawiadamia się wnioskodawców. Wyniki konkursu zamieszcza się również na stronie internetowej Gminy Lyski oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski.

11. Wysokość dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest złożenie korekty wniosku.

12. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Rozdział 4.
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

§ 4.

1. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej na zasadach określonych w art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

2. Wzór umowy zostanie określony zarządzeniem Wójta Gminy Lyski.

§ 5.

1. Do rozliczania dotacji stosuje się ustalenia umowy, o której mowa w § 4 oraz przepisy art. 168 i art. 252 ustawy określonej w § 4 ust. 1.

2. Wzór sprawozdania zostanie określony zarządzeniem Wójta Gminy Lyski.

3. Wójt Gminy Lyski ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji.

4. Prawo kontroli obejmuje sprawdzenie:

1) rzeczywistego przebiegu realizacji zadania;

2) rzetelności i jakości jego wykonania;

3) prawidłowości wykorzystania środków przekazanych na realizacje zadania z budżetu Gminy Lyski oraz zadeklarowanych środków własnych;

4) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadania.

Rozdział 5.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 6.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Traci moc uchwała Nr RG.0007.11.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »