| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/378/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 211 ust.1-5, art. 212 ust.1-2, art. 214 ust.1-3, art. 215 ust.1-2, art. 217 ust.1-2, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 53.064.775,63 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41.706.979,64 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 11.357.795,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 50.524.547,15 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 38.612.101,12 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.912.446,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2.540.228,48 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.340.228,48 zł,

2) wykup obligacji komunalnych – 1.200.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 209.751,52 zł oraz rozchody budżetu miasta w wysokości 2.749.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 129.389,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 90.611,00 zł.

§ 5. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2014 r. spłat kwot wynikających z udzielonych przez miasto poręczeń wraz z należnymi odsetkami w kwocie
162.828,13 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 378.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 305.250,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.750,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.660.246,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.660.246,00 zł.

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 2.542.665,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 8.

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan rachunków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 12. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do dokonywania zmian w planie wydatków,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy:

1) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

dochody budżetu na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki budżetu na 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

przychody i rozchody na 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

dochody zlecone na 2014 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

wydatki zlecone na 2014 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

dochody na porozumienia z AR na 2014 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

wydatki na porozumienia z AR na 2014 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

dotacje do udzielenia z budżetu na 2014 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

przychody i koszty zakładu budżetowego na 2014 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

rachunki jednostek oświatowych na 2014 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »