| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/467/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/199/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach na podstawie uchwały nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30.03.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2011r. Nr 87 poz. 1627)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala co następuje:

§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach stanowiącym załącznik do uchwały nr XVI/199/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na podstawie:

1) uchwały Nr X/53/90 Miejskiej Rady Narodowej w Świętochłowicach z dnia 1 marca 1990 r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach,

2) ustawy o pomocy społecznej,

3) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

4) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

5) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

6) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7) ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

8) ustawy prawo energetyczne,

9) ustawy o świadczeniach rodzinnych,

10) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

11) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

12) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

13) ustawy o finansach publicznych,

14) niniejszego statutu..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Bożena Wojciechowska-Zbylut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »