| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/432/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222 ust.1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1.

Łączną kwotę planowanychdochodów budżetugminy na rok 2014, w wysokości44.135.655,81 , z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 42.372.114,67 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.763.541,14 zł

zgodnie ztabelą Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2.

Łączną kwotę planowanychwydatków budżetugminy na rok 2014, w wysokości45.700.797,88 zł,z tego:

a) wydatki bieżącew kwocie41.772.370,92 zł,

b) wydatki majątkowew kwocie3.928.426,96 zł,

zgodnie ztabelą Nr 2do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowanydeficyt budżetuw wysokości1.565.142,07 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki i kredytu.

Ustala sięprzychodybudżetu w kwocie3.396.928,11 złorazrozchodyw kwocie1.831.786,04 .

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawiatabela Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tworzy się:

a) rezerwę ogólnąw wysokości100.766,85 zł,

b) rezerwę celowąna realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości110.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości2.808.317,00 zł,zgodnie ztabelą Nr 4do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie200.000,00oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie200.000,00 zł, zgodnie ztabelą Nr 5do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie220.000,00 złoraz wydatki w kwocie220.000,00 złz przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie ztabelą Nr 6do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie1.104.000,00 złoraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie1.104.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się dochody z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie550.000,00 złoraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania infrastruktury drogowej oraz urządzeń drogowych w kwocie550.000,00 zł.

§ 10.

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie379.582,14 zł,zgodnie ztabelą Nr 7do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się wykaz zadań majątkowych na łączną kwotę3.928.426,96 zł,w tym:

a) roczne zadania majątkowe w wysokości 867.989,63 zł, zgodnie ztabelą Nr 8do niniejszej uchwały budżetowej,

b) wieloletnie zadania majątkowe w części przewidzianej do realizacji na 2014 r. w wysokości 3.060.437,33 zł, zgodnie ztabelą Nr 9do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 12.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu w wysokości1.717.580,00, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.225.580,00 zł, w tym:

- dotacje przedmiotowe w kwocie 551.300,00 zł,

- dotacje podmiotowe w kwocie 498.000,00 zł,

- dotacje celowe w kwocie 176.280,00 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 492.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe w kwocie 392.000,00 zł,

- dotacje podmiotowe w kwocie 100.000,00 zł,

zgodnie zzałącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

a) przychody w kwocie 7.350.000,00 zł,

b) koszty w kwocie 7.350.000,00 zł,

zgodnie zzałącznikiem nr 2do niniejszej uchwały.

§ 14.

Ustala się limit dla:

a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł,

b) zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów w wysokości 855.504,65 zł,

c) zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 644.495,35 zł.

§ 15.

Upoważnia się  Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- wydatków majątkowych,

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000,00 zł,

d) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 855.504,65 zł,

e) zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu do wysokości 644.495,35 zł,

f) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy,

g) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie do zmian wprowadzonych do projektu budżetu na 2014 r.

Zmniejszono  wydatki bieżące związane z obsługą długu w zakresie klasyfikacji 757-75702 o kwotę 5.000,00 zł;

Zmniejszono rozchody z tytułu pożyczek o kwotę 10.044,79 zł;

Zwiększono wydatki bieżące w zakresie klasyfikacji 600-60004 o kwotę 15.044,79 zł;

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Zbrosławicach” (dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych);

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł na zakupy inwestycyjne pn.”Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych”.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 10.044,79 zł;

Zmniejsza się limit dla zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 10.044,79 zł;

Zwiększa się limit dla zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 10.044,79 zł;

Zmniejsza się wysokość upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 10.044,79 zł;

Zwiększa się wysokość upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 10.044,79 zł.

W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w zakresie Tabeli nr 2,3,9 oraz załącznika nr 1.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »