| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/432/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222 ust.1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1.

Łączną kwotę planowanychdochodów budżetugminy na rok 2014, w wysokości44.135.655,81 , z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 42.372.114,67 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.763.541,14 zł

zgodnie ztabelą Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2.

Łączną kwotę planowanychwydatków budżetugminy na rok 2014, w wysokości45.700.797,88 zł,z tego:

a) wydatki bieżącew kwocie41.772.370,92 zł,

b) wydatki majątkowew kwocie3.928.426,96 zł,

zgodnie ztabelą Nr 2do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowanydeficyt budżetuw wysokości1.565.142,07 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki i kredytu.

Ustala sięprzychodybudżetu w kwocie3.396.928,11 złorazrozchodyw kwocie1.831.786,04 .

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawiatabela Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tworzy się:

a) rezerwę ogólnąw wysokości100.766,85 zł,

b) rezerwę celowąna realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości110.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości2.808.317,00 zł,zgodnie ztabelą Nr 4do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie200.000,00oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie200.000,00 zł, zgodnie ztabelą Nr 5do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie220.000,00 złoraz wydatki w kwocie220.000,00 złz przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie ztabelą Nr 6do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie1.104.000,00 złoraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie1.104.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się dochody z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie550.000,00 złoraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania infrastruktury drogowej oraz urządzeń drogowych w kwocie550.000,00 zł.

§ 10.

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie379.582,14 zł,zgodnie ztabelą Nr 7do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się wykaz zadań majątkowych na łączną kwotę3.928.426,96 zł,w tym:

a) roczne zadania majątkowe w wysokości 867.989,63 zł, zgodnie ztabelą Nr 8do niniejszej uchwały budżetowej,

b) wieloletnie zadania majątkowe w części przewidzianej do realizacji na 2014 r. w wysokości 3.060.437,33 zł, zgodnie ztabelą Nr 9do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 12.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu w wysokości1.717.580,00, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.225.580,00 zł, w tym:

- dotacje przedmiotowe w kwocie 551.300,00 zł,

- dotacje podmiotowe w kwocie 498.000,00 zł,

- dotacje celowe w kwocie 176.280,00 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 492.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe w kwocie 392.000,00 zł,

- dotacje podmiotowe w kwocie 100.000,00 zł,

zgodnie zzałącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

a) przychody w kwocie 7.350.000,00 zł,

b) koszty w kwocie 7.350.000,00 zł,

zgodnie zzałącznikiem nr 2do niniejszej uchwały.

§ 14.

Ustala się limit dla:

a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł,

b) zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów w wysokości 855.504,65 zł,

c) zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 644.495,35 zł.

§ 15.

Upoważnia się  Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- wydatków majątkowych,

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000,00 zł,

d) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 855.504,65 zł,

e) zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu do wysokości 644.495,35 zł,

f) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy,

g) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/432/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie do zmian wprowadzonych do projektu budżetu na 2014 r.

Zmniejszono  wydatki bieżące związane z obsługą długu w zakresie klasyfikacji 757-75702 o kwotę 5.000,00 zł;

Zmniejszono rozchody z tytułu pożyczek o kwotę 10.044,79 zł;

Zwiększono wydatki bieżące w zakresie klasyfikacji 600-60004 o kwotę 15.044,79 zł;

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Zbrosławicach” (dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych);

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł na zakupy inwestycyjne pn.”Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych”.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 10.044,79 zł;

Zmniejsza się limit dla zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 10.044,79 zł;

Zwiększa się limit dla zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 10.044,79 zł;

Zmniejsza się wysokość upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 10.044,79 zł;

Zwiększa się wysokość upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 10.044,79 zł.

W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w zakresie Tabeli nr 2,3,9 oraz załącznika nr 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »