| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 434/XLII/13 Rady Miasta Żory

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie uchwała budżetowa miasta Żory na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz uwzględniając określony w Uchwale Nr 519/XLVIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 27.05.2010 r. tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2014 rok w wysokości 240.095.867,92 zł, w tym:

a) dochody bieżące 216.195.867,92 zł

b) dochody majątkowe 23.900.000,00 zł zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2014 rok w wysokości 240.066.811,55 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 214.473.852,55 zł

b) wydatki majątkowe 25.592.959,00 zł zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 2 oraz Tabeli nr 3.

§ 3. Stwierdza się, że nadwyżka budżetu w kwocie 29.056,37 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2014 rok w wysokości 16.335.875,63 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2014 rok w wysokości 16.364.932,00 zł, w tym:

a) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów 16.144.760,00 zł

b) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek 220.172,00 zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 12.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę
16.335.875,63 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2014, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 14.285.370,01 zł.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.475.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Określa się dochody należne miastu zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska w kwocie 200.000,00 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

4. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników w wysokości 89.000,00 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

5. Stwierdza się, że

a)               uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

b)               uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanychw poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 9. 1. Stwierdza się, że prowadzenie przez jednostki pomocnicze gospodarki finansowejw ramach budżetu miasta, odbywać się będzie według zasad określonych w statutach tych jednostek.

2. Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie220.664,00zł, w tym:

a) Rada Dzielnicy Śródmieście 12.131,00zł

b) Rada Dzielnicy Kleszczówka 14.014,00zł

c) Rada Dzielnicy Zachód 14.121,00zł

d) Rada Dzielnicy Pawlikowskiego 18.370,00zł

e) Rada Dzielnicy Powstańców               17.628,00zł

f) Rada Dzielnicy 700-lecia 13.417,00zł

g) Rada Dzielnicy Sikorskiego 24.519,00zł

h) Rada Dzielnicy W. Korfantego 15.962,00zł

i) Rada Dzielnicy Ks.Władysława 19.952,00zł

j) Rada Dzielnicy Baranowice 10.894,00zł

k) Rada Dzielnicy Kleszczów 10.901,00zł

l) Rada Dzielnicy Osiny 9.882,00zł

m) Rada Dzielnicy Rogoźna 11.557,00zł

n) Rada Dzielnicy Rowień – Folwarki 11.989,00zł

o) Rada Dzielnicy Rój 15.327,00zł.

§ 10. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1)               ogólną w wysokości 500.000,00 zł

2)               celowe w wysokości 3.075.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań oświatowych 1.475.000,00 zł

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 560.000,00 zł

c) zadania inwestycyjne w ramach „Budżetu Obywatelskiego” 500.000,00 zł

d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 540.000,00 zł.

§ 11. 1. Stwierdza się, że zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości 660.000,00 zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 200,36 zł do utrzymania 1m2powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

4. Stwierdza się, że plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały,

2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (zmniejszenia lub zwiększenia)z odpowiednią zmianą wydatków bieżących, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,

5) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, jeżeli źródłem ich pokrycia będą środki rezerwy celowej-inwestycyjnej, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych,

6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym miasta w granicach rozdziału wydatków w ramach grupy wydatków na realizację statutowych zadań,

7) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym miasta w granicach rozdziału w ramach grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

9) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty12.000.000,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,

10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.                            

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


mgr Dariusz Domański


Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 434/XLII/13
Rady Miasta Żory
z dnia 23 grudnia 2013 r.
ZalacznikTabela%20Nr%201.pdf

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 434/XLII/13
Rady Miasta Żory
z dnia 23 grudnia 2013 r.
ZalacznikTabela%20Nr%202.pdf

Załącznik Nr Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 434/XLII/13
Rady Miasta Żory
z dnia 23 grudnia 2013 r.
ZalacznikTabela%20Nr%203.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 434/XLII/13
Rady Miasta Żory
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 434/XLII/13
Rady Miasta Żory
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrawoSocjalne.pl

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »