| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 521/XXXII/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2013r.

dotycząca uchwały Nr 608/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r.w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

dotycząca uchwałyNr 608/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr 608/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejw częścidotyczącej załącznika nr 1 część C punkt 2 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zamieszczeniu w deklaracji obowiązku podania takich danych, które nie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także potwierdzenia danych zawartych w tej deklaracji, czym naruszono art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr 608/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 5 grudnia 2013r.

W dniu 12 grudnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 510/XXXI/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta Rybnika. Badanie nadzorcze przeprowadzono na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 19 grudnia 2013 roku, o terminie którego powiadomiono organy Miasta z pouczeniem, że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, co wynika z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2012 r. poz. 1113).

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w części badanej uchwały istotne naruszenie prawa określone w § 1 niniejszej uchwały, będące podstawą do stwierdzenia częściowej nieważności uchwały. Podstawą podjętego rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miasta Rybnika określiła w § 1 wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. W § 3 postanowiono o możliwości złożenia deklaracji w formie elektronicznej opisując zakres informacji oraz powiązań w formularzu elektronicznym deklaracji w załączniku nr 2.

Analizując ustalony wzór deklaracji Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło, iż w jego części C punkcie 2 Rada Miasta Rybnika zobowiązała właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do dokładnego opisu prowadzonej działalności z obowiązkiem podania „średnio miesięcznie”danych dotyczących:

- pracujących osób,

- uczących się w szkole uczniów/studentów,

- przebywających w żłobku/przedszkolu dzieci,

- powierzchni całkowitej w m2obiektu handlowego,

- miejsc konsumpcyjnych lokalu/kiosku gastronomicznego,

- łóżek znajdujących się w szpitalu/hotelu/innej placówce całodziennego pobytu,

- znajdujących się ogródków działkowych.

Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi wzór składanej przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty, objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego a także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

Jak wynika z powyższego przepisu wzór deklaracji dotyczyć winien zatem wyłącznie takich danych, które niezbędne są do wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zamieszczenie dodatkowego obowiązku podania, w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, średnio miesięcznie: pracujących osób, uczących się w szkole uczniów/studentów, przebywających w żłobku i przedszkolu dzieci, miejsc konsumpcyjnych lokalu i kiosku gastronomicznego, łóżek znajdujących się w szpitalu/hotelu/innej placówce całodziennego pobytu, znajdujących się ogródków działkowych czy powierzchni całkowitej obiektu handlowego (w jaki sposób obliczyć ją średnio miesięcznie nie wyjaśniono w objaśnieniach) nie znajduje uzasadnienia w przytoczonym powyżej przepisie. Wynika to z faktu, iż obligatoryjnie żądane w deklaracji dane pozostają bez związku z prawidłowym ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, a ponadto nie mieszczą się także w katalogu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

              Dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa nie wystarczy tylko ewentualna przydatność pozyskiwania danych, ale niezbędność tych danych. Ustawodawca uprawniając organ gminy do określenia danych żądanych od właścicieli nieruchomości nie zezwolił na całkowitą dowolność, bowiem wyraźnie zakreślił, że należy uwzględnić konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Posłużył się zatem zasadą celowości, określając aby dane były zbierane dla oznaczonego, zgodnego z wcześniejszymi postanowieniami ustawy, celu.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że postanowienia Rady Miasta Rybnika dotyczące żądania danych określonych w części C punkt 2 wzoru deklaracji w sposób istotny naruszają przepisy art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ze względu na postanowienie zawarte w § 3 uchwały Rady Miasta Rybnika dotyczące możliwości składania deklaracji w formie elektronicznej konieczne, biorąc pod uwagę opisaną powyżej decyzję Kolegium, należy dostosować określony w załączniku nr 2 zakres informacji i powiązań do obowiązującego wzoru deklaracji.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) stwierdziło częściową nieważność badanej uchwały Nr 608/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Rybnika przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »